Statsbidrag för fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk 2024

Det här statsbidraget lämnas som ersättning för merkostnader för fjärrundervisning i modersmål i nationella minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Begäran om utbetalning för vårterminen 2024 är öppen 1 april–26 april 2024. Beslut och utbetalning sker i juni 2024. Det går att begära ut en del av beloppet som huvudmannen har beviljats i ansökan för 2024.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Begäran om utbetalning för höstterminen 2024 är öppen 15 september–15 oktober 2024. Beslut och utbetalning sker i december 2024. Det går att begära ut resterande belopp som huvudmannen har beviljats i ansökan för 2024.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudman för

 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • specialskolan
 • sameskolan
 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget lämnas som ersättning för merkostnader för fjärrundervisning i modersmål i nationella minoritetsspråk. Bidraget avser huvudmannens egna elever. Det ska användas både för inköpt fjärrundervisning och fjärrundervisning som huvudmannen ger i egen regi.

Merkostnader med fjärrundervisning kan till exempel vara:

 • Den kostnad som huvudmannen betalar till den huvudman som anordnar modersmålsundervisningen i nationella minoritetsspråk. Lärarna som bedriver undervisningen ska vara anställda vid den huvudman som anordnar modersmålsundervisningen.
 • Kostnader för en handledare som närvarar i lokalen där eleven tar del av modersmålsundervisningen.
 • Kostnader för huvudmannens egna elever som tar del av modersmålsundervisning på nationella minoritetsspråk via fjärrundervisning, på entreprenad eller i egen regi.

Vad kan bidraget inte användas till?

Statsbidraget kan endast lämnas för merkostnader som uppstår i samband med fjärrundervisning i modersmål i nationella minoritetsspråk. Kostnader som inte bedöms som merkostnader är bland annat

 • insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt
 • huvudmannens kostnader för den tekniska utrustning och programvara som krävs för att ta del av undervisningen
 • huvudmannens kostnader för inköp av läromedel
 • huvudmannens kostnader för kompetensutveckling
 • huvudmannens kostnader för lokaler
 • elevens resekostnader för att ta sig till lokalen där hen ska ta del av fjärrundervisningen
 • utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Det är endast huvudmän inom skolväsendet som får utföra fjärrundervisning.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget får endast användas för sådan undervisning som avses i 21 kap. 2 § skollagen (2010:800).

Bidraget kan beviljas för den huvudman som har en eller flera elever som deltar i modersmålsundervisning via fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk. Med fjärrundervisning avses interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Bidrag kan också beviljas för den huvudman som organiserar fjärrundervisningen och då för egna elever som tar del av undervisningen på en annan plats än där läraren befinner sig.

Hur stort är statsbidraget?

Statsbidraget kommer att ges terminsvis och är maximalt 28 000 kronor per elev och läsår, det vill säga 14 000 kronor per elev och termin.

Statsbidraget minskar gradvis utifrån elevantal

Statsbidraget minskar gradvis för egna elever i sammanhållna undervisningsgrupper. Det fungerar så här:

 • Elev 1 ger 100 procent av statsbidraget.
 • Elev 2 ger 10 procent av statsbidraget.
 • Elev 3 och uppåt ger 0 procent av statsbidraget.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.fjarrundervisning.minoritetssprak@skolverket.se.

Senast uppdaterad 21 april 2024.

Frågor och svar

Fjärrundervisning definieras i skollagen som interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Fjärrundervisning får bara användas under vissa förutsättningar, exempelvis om huvudmannen har försökt att anställa lärare som uppfyller kravet på legitimation och behörighet för att genomföra undervisningen på plats i skolans lokaler, men inte lyckats anställa en sådan. Fjärrundervisning får också användas elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att det leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen.

Fjärrundervisning

Skolhuvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken om en elev vill få sådan undervisning. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever.

Rätt till modersmålsundervisning

Huvudmannen är skyldig att ta ett beslut om fjärrundervisning och anmäla det till Skolinspektionen. Anmälan skickas in för ett läsår i taget.

Fjärrundervisning, Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Nej, bidraget ges till elever som läser ett av de nationella minoritetsspråken som modersmålsundervisning.

Nej, förskoleklassen ingår inte i de skolformer där det får ges fjärrundervisning, enligt skollagen. Fjärrundervisning i förskoleklass är därför inte heller berättigat till statsbidrag.