Statsbidrag för inköp av läroböcker och lärarhandledningar 2024

Det här statsbidraget ska användas till inköp av läroböcker och lärarhandledningar. Bidraget syftar till att stärka elevernas tillgång till läroböcker och lärarnas tillgång till lärarhandledningar.

Statsbidraget har bytt namn

Statsbidraget som tidigare hette Statsbidrag för inköp av vissa läromedel heter från och med den 1 juli 2024 Statsbidrag för inköp av läroböcker och lärarhandledningar. Detta utifrån att ändringar i statsbidragets förordning (2023:86) träder i kraft den 1 juli 2024.

Bidraget ska som tidigare användas till inköp av tryckta läroböcker med eller utan digitala komponenter och lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planeringen och genomförandet av undervisning.

Elevers tillgång till läroböcker stärks, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Se över om ni till följd av bidragets namnbyte behöver bjuda in användare i e-tjänsten för statsbidrag. Detta gäller endast behörigheterna uppgiftssamordnare och uppgiftslämnare som är bidragsspecifika behörigheter.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut om bidragsramar

Beslut om bidragsramar för statsbidraget för inköp av läroböcker och lärarhandledningar 2024 Excel, 47 kB.

Bidragsramarna visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur mycket de har rätt att begära ut, förutsatt att de uppfyller villkoren för bidraget.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Begäran om utbetalning

Begär ut bidrag för att ersätta kostnader som ni redan har haft eller väntas ha under innevarande bidragsår. Perioden för att begära ut bidraget kommer att vara öppen 1 oktober–1 november 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala, statliga, regionala och fristående huvudmän för

 • förskoleklassen
 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • specialskolan
 • sameskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för inköp av

 • läroböcker
 • lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

Läroböcker och lärarhandledningar som omfattas av bidraget är endast en begränsning för vilka kostnader ni kan få ersättning för. Att ett läromedel inte omfattas av bidraget innebär inte nödvändigtvis att dessa inte fyller ett syfte i undervisningen och bidrar till kunskapsutveckling.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget ska användas på rätt sätt

Tryckta läroböcker

Statsbidraget ska användas för inköp av läroböcker. En lärobok definieras enligt skollagen som ett tryckt läromedel, med eller utan digitala komponenter. Bidraget får därmed inte användas till att bekosta renodlade digitala läromedel. Statsbidraget får bara användas till inköp av sådana läroböcker som är avsedda att användas i undervisningen. Läroboken ska vara utgiven av någon som bedriver utgivningsverksamhet av professionell art. Övningsböcker och facit kan vara godkända, under förutsättning att de är direkt kopplade till en lärobok som används i undervisningen.

Lärarhandledningar

Statsbidraget kan även användas för inköp av lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning. Lärarhandledningen behöver därför vara kopplad till en lärobok som används i undervisning.

Skönlitteratur, facklitteratur eller böcker till skolbiblioteket

Statsbidraget omfattar endast sådana läroböcker som är avsedda att användas i undervisningen. Bidraget får därmed inte användas till inköp av skönlitteratur, facklitteratur eller till böcker som är inköpta för skolbibliotek eftersom dessa inte omfattas av bidraget. Då kan det i stället vara möjligt att ansöka om statsbidraget för inköp av litteratur 2024.

Statsbidrag för inköp av litteratur 2024

Läroböckerna och lärarhandledningarna kan bara finansieras av ett statsbidrag

Statsbidraget får inte lämnas för insatser som statsbidrag har lämnats för på annat sätt. Det innebär att ni inte får använda detta bidrag till att finansiera läroböcker och lärarhandledningar som också finansieras genom till exempel statsbidraget för stärkt kunskapsutveckling eller statsbidraget för inköp av litteratur.

Bidraget ska leda till ett ökat inköp av läroböcker och lärarhandledningar

För att få statsbidraget ska ni under bidragsåret själva finansiera sådana läroböcker och lärarhandledningar som avses med bidraget. Den egna finansieringen ska motsvara en genomsnittlig kostnad per elev som ni har haft de senaste tre åren för sådana läroböcker och lärarhandledningar. Bidraget ska alltså inte leda till besparingar utan till ett ökat inköp av läroböcker och lärarhandledningar. Det innebär att ni inte har rätt till statsbidrag om era kostnader under 2024 för de inköpen är lägre än er genomsnittliga kostnad per elev som ni har haft under de tre senaste åren. Ni kan endast begära ut bidrag för kostnader som överstiger den genomsnittliga kostnaden.

För att räkna ut era genomsnittliga kostnader per elev dividerar ni era totala kostnader under de tre senaste åren med det totala antalet elever under de tre senaste åren. Era genomsnittliga kostnader påverkar inte er tilldelade bidragsram.

Era totala kostnader får ni fram genom att räkna ut kostnaderna som ni har haft 2021–2023 för

 • läroböcker
 • lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

Exempel på vad som inte ska inkluderas när ni beräknar era kostnader

 • Skönlitteratur, facklitteratur eller böcker inköpta för skolbibliotek.
 • Läroböcker och lärarhandledningar som har köpts in med annat statsbidrag, till exempel stärkt kunskapsutveckling.
 • Läroböcker och lärarhandledningar som har köpts in för statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2023.

Ert elevantal får ni fram genom att räkna ut antal elever under 2021–2023 inom

 • förskoleklassen
 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • specialskolan
 • sameskolan.

Exempel på hur kostnader kan beräknas

Kostnader för läroböcker och lärarhandledningar som omfattas av förordningen:

 • 500 000 kronor för 2021
 • 500 000 kronor för 2022
 • 500 000 kronor för 2023

Totala kostnader för läroböcker och lärarhandledningar för de tre senaste åren är 1 500 000 kronor.

Antal elever hos huvudmannen:

 • 1 000 elever 2021
 • 1 000 elever 2022
 • 1 000 elever 2023

Totalt antal elever för samtliga tre år är 3 000.

1 500 000 / 3000 = 500 kronor per elev är den genomsnittliga kostnaden under de tre senaste åren.

Utifrån exemplet ska ni själva bekosta läroböcker och lärarhandledningar motsvarande 500 kronor per elev. Ni kan begära ut bidrag för kostnader för läroböcker och lärarhandledningar som överstiger 500 kr per elev.

Bidraget ska användas under bidragsåret

Läroböckerna och lärarhandlingarna ska köpas in under bidragsåret för att ge rätt till statsbidraget. Bidraget ska användas för kostnaderna under perioden 1 januari–31 december 2024. Det innebär att ni kan använda bidraget till att ersätta kostnader som ni både har haft och väntas ha under det aktuella året.

Vi kommer att följa upp hur bidraget används

Uppföljningen kommer inte att göras genom redovisning i e-tjänsten för statsbidrag. Det är därför viktigt att ni meddelar oss om ni inte har nyttjat hela ert beviljade statsbidrag. Statsbidraget kan komma att följas upp vid kontroller eller stickprov. När vi följer upp hur bidraget används är ni som har tagit emot statsbidraget skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som vi bestämmer. Detsamma gäller om en annan myndighet har fått i uppdrag av regeringen att följa upp hur statsbidraget har använts. Ni ska också lämna de uppgifter som vi eller någon annan myndighet som gör en uppföljning eller utvärdering av verksamheten begär.

Villkoren styrs av

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2024 finns det 657 750 000 kronor att fördela. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget får en bidragsram. Den totala summan bidrag som ni kan begära ut vid aktuellt tillfälle framgår av bidragsramen.

Vi fördelar det totala beloppet för bidragsomgången utifrån huvudmannens andel av tillgängliga medel som antalet elever hos huvudmannen utgör av det sammanlagda antalet elever i skolformerna hos samtliga huvudmän i landet. Om en huvudmans elevantal motsvarar 5 procent av det totala elevantalet tilldelas huvudmannen 5 procent av anslaget i bidragsram.

Vid beräkning av ramar utgår vi från elevstatistik som huvudmännen rapporterar in till Statistiska centralbyrån, SCB. För att göra bidragsramarna mer stabila över tid används genomsnittet av elevantalet hos en huvudman för de tre föregående läsåren. Bidragsramarna för 2024 baseras på genomsnittet av elevantalet för läsåren 2020/21, 2021/22 och 2022/23.

Huvudmän kan inte få en bidragsram för 2024 om de

 • inte har lämnat statistik till SCB
 • har kommit till efter den 15 oktober 2022
 • saknar tillstånd att bedriva verksamhet.

Överlåtelse och övertagande av huvudman

Vid ett övertagande och överlåtande av en huvudman till en annan kan det vara möjligt att ompröva de egna bidragsramarna. Berörda huvudmän ska meddela ändringar till statsbidrag.administration@skolverket.se och kontakta de bidrag det berör. Kontakta gärna statsbidrag.larobocker@skolverket.se för mer information när ni planerar förändringar i er verksamhet.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.larobocker@skolverket.se

Senast uppdaterad 25 juni 2024.

Frågor och svar

Vi kan inte uttala oss om specifika läroböcker och lärarhandledningar, men det är viktigt att ni tydligt kan styrka och motivera att bidraget har använts i enlighet med förordningen vid en kontroll.

Bidraget ska användas för inköp av

 • läroböcker
 • lärarhandledningar som ska fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

Statsbidraget ska gå till inköp av läroböcker som får ha digitala komponenter. Grunden är alltså alltid en fysisk lärobok och bidraget får därför inte användas till att bekosta renodlade digitala läromedel. Statsbidraget får bara användas till inköp av sådana läroböcker som är avsedda att användas i undervisningen. Läroboken ska vara utgiven av någon som bedriver utgivningsverksamhet av professionell art.

Det kan vara möjligt att använda statsbidraget för inköp av till exempel övningsböcker och facit under förutsättning att de är direkt kopplade till en lärobok som används i undervisningen och faller inom ramen för statsbidraget.

Bidraget får inte användas till inköp av skönlitteratur, facklitteratur eller till böcker som är inköpta för skolbiblioteket. Vi bedömer att dessa inte räknas till sådana läromedel som avses med förordningen.

Nej. Statsbidraget får inte användas till skönlitteratur, facklitteratur eller till böcker som är inköpta för skolbibliotek eftersom dessa inte omfattas av statsbidraget. Statsbidrag omfattar endast sådana läroböcker som är avsedda att användas i undervisningen. Det innebär att annat undervisningsmaterial avsett för skolbibliotek samt skön- och facklitteratur inte omfattas av bidraget.

Då kan det i stället vara möjligt att använda statsbidraget för inköp av litteratur 2024.

Statsbidrag för inköp av litteratur 2024

Nej, när ni räknar ut er genomsnittliga kostnad ska ni inte räkna med utgifter som har finansierats av statsbidraget för inköp av läroböcker och lärarhandledningar. Ni ska inte heller räkna med utgifter som ni har finansierat med andra statsbidrag, så som stärkt kunskapsutveckling.

Läs mer under Vilka villkor gäller för statsbidraget?

När ni räknar på genomsnittliga kostnader ska ni räkna utifrån huvudmannens samtliga skolor, oavsett vilken skola som ni avser att köpa in läromedel för.

För att begära ut bidraget måste ni själva bekosta läroböcker eller lärarhandledningar, som avses med förordningen, motsvarande er genomsnittliga kostnad per elev för de senaste tre åren. Därefter kan ni begära ut bidrag för kostnader för läroböcker eller lärarhandledningar, som avses med bidraget, som överstiger den genomsnittliga kostnaden per elev de senaste tre åren.

Exempel

Om er genomsnittliga kostnad per elev de senaste tre åren, för läromedel som avses med förordningen, är 500 kronor ska ni själva bekosta läroböcker eller lärarhandledningar, som avses med bidraget, motsvarande 500 kronor per elev innevarande år. Ni kan begära ut bidrag för kostnader, för läroböcker eller lärarhandledningar som avses med förordningen, som överstiger 500 kronor per elev. Om ni inte har kostnader för läroböcker eller lärarhandledningar som avses med bidraget som överstiger den genomsnittliga kostnaden kan ni inte begära ut bidraget.

Vi kommer att följa upp hur statsbidraget används men det kommer inte att göras genom redovisning i e-tjänsten för statsbidrag. Det är därför viktigt att ni meddelar oss om ni inte har nyttjat hela ert beviljade statsbidrag. Statsbidraget kan komma att följas upp vid kontroller eller stickprov. När Skolverket eller en annan myndighet följer upp statsbidraget är den som har tagit emot statsbidraget skyldig att lämna sådana uppgifter som begärs och att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av oss eller av en annan myndighet som får i uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts.

Nej, statsbidraget kan endast användas inom de skolformer som uttryckligen framgår av förordningen och kan därför inte användas för insatser inom introduktionsprogrammen på gymnasieskolan.

De skolformer som omfattas av statsbidraget är

 • förskoleklassen
 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • specialskolan
 • sameskolan.