Statsbidrag för internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) 2024

Det här statsbidraget lämnas som ett finansiellt stöd till undervisningskostnader för internationell gymnasial utbildning som är anordnad av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan humanistiska läroverket. Utbildningen kan leda fram till examen International Baccalaureate (IB).

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Ansökan för 2024 är öppen 15 september–16 oktober 2023.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Om huvudmannen inte har behörighet i e-tjänsten

Första gången din organisation ska söka statsbidrag i e-tjänsten behöver den person som är huvudansvarig för din organisation skaffa rätt behörighet. Sedan kan den personen bjuda in nya användare och dela ut behörigheter till fler personer inom organisationen.

Om huvudmannen redan har behörighet i e-tjänsten

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på Administrera användare och Lägg till och ta bort behörigheter.

Beslut om ansökan

Vi fattat beslut under januari 2024. Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten för statsbidrag och på den här sidan under januari 2024.

Vi betalar ut beviljat statsbidrag i början av januari, april, juli och oktober med en fjärdedel vid varje tillfälle.

Redovisningen är öppen 15 februari–17 mars 2025.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Om huvudmannen inte har behörighet i e-tjänsten

Första gången din organisation ska söka statsbidrag i e-tjänsten behöver den person som är huvudansvarig för din organisation skaffa rätt behörighet. Sedan kan den personen bjuda in nya användare och dela ut behörigheter till fler personer inom organisationen.

Om huvudmannen redan har behörighet i e-tjänsten

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på Administrera användare och Lägg till och ta bort behörigheter.

I redovisningen ska huvudmannen bland annat redovisa det faktiska utfallet av utnyttjade årselevplatser.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan lämnas till Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan humanistiska läroverket (SSHL).

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas för kostnader för undervisningen under bidragsåret. Bidrag lämnas med ett belopp per årselevplats som har tagits i anspråk.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget kan endast lämnas för elever som inte har någon hemkommun som är skyldig att lämna ersättning för elevens utbildningskostnader, enligt 29 kap. 17 § skollagen (2010:800).

Dessa elever utgörs av

  • utlandssvenska elever
  • andra elever som inte har en hemkommun som är skyldig att lämna ersättning.

Utlandssvenska elever

För att räknas som utlandssvensk elev ska elevens vårdnadshavare vistas stadigvarande i utlandet och minst en av elevens vårdnadshavare är svensk medborgare. Med stadigvarande vistelse i utlandet menas en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer och att elevens vårdnadshavare ska tillbringa sin dygnsvila i utlandet.

Det är huvudmannen som har ansvaret att bedöma om en elev uppfyller kraven för utlandssvensk elev enligt gällande bestämmelser. Bedömningen görs när eleven påbörjar sin gymnasiala utbildning och gäller hela utbildningen, även om de faktiska förhållandena för eleven skulle ändras under studietiden.

Andra elever som inte har en hemkommun som är skyldig att lämna ersättning enligt 29 kap. 17 § skollagen (2010:800)

Denna elevgrupp benämndes tidigare som icke folkbokförda elever.

Antal årselevplatser per bidragsår

Statsbidrag till undervisningskostnader kan för varje bidragsår lämnas för

  • högst 90 årselevplatser i Stockholms kommun respektive Göteborgs kommun
  • högst 120 årselevplatser vid Sigtunaskolan humanistiska läroverket.

Villkor som statsbidraget styrs av

Förordning om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan humanistiska läroverket i Sigtuna Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget lämnas med det belopp per elev som vi har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet, inklusive måltider. Beloppet meddelas i riksprislistan under början av bidragsåret 2024.

Uppgifter om riksprislistan finns på sidan Riksprislista för ersättning till fristående skolor.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.ib@skolverket.se.

Senast uppdaterad 22 maj 2024.