Statsbidrag för lärlingsvux kombination 2024

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en lärlingsutbildning inom komvux som kombineras med svenska för invandrare eller svenska som andraspråk. Utbildningarna ska även kombineras med stödjande insatser. Lärlingsvux kombination är ett av fem statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut i ansökan

 • Totalt har vi beviljat 189 948 614 kronor i statsbidrag för lärlingsvux kombination 2024.
 • 264 kommuner i samverkansgruppen har ansökt och beviljats statsbidrag.

Beslut i ansökan för regionalt yrkesvux 2024 Excel, 76 kB.

Samverkande kommuner regionalt yrkesvux 2024 Excel, 69 kB.

Beslut om ansökan fattades den 26 juni. Ansökan var öppen 1 april–2 maj 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

I regleringsbrevet för 2024 har vi tilldelats 950 200 000 kronor extra för regionalt yrkesvux, utöver vad som redan har beslutats i ansökan för 2024. Det går att ansöka om de extra pengarna från den 1 februari till den 3 juni 2024. Ansökan öppnar sedan igen den 15 augusti till den 15 november 2024. Vi fattar beslut löpande så länge som de extra pengarna räcker.

Ansök om extra bidrag via e-tjänsten. Det är huvudsökande kommun eller kommunalförbund för 2024 som ska skicka in ansökan.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Alla kommuner som får bidrag för yrkesvux ska redovisa vad bidraget har använts till. Redovisningen för kommer att ske 15 januari–17 februari 2025. Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för

 • kommunal vuxenutbildning
 • kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning.

Förordningen förutsätter att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen, och därför ska minst tre kommuner stå bakom en ansökan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom lärlingsutbildning och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Bidraget ska gå till att finansiera lärlingsutbildning på gymnasial nivå som kombineras med sfi eller sva och stödjande insatser.

Statsbidraget är uppdelat i tre delar och omfattar bidrag för att

 • genomföra lärlingsutbildning
 • ge ekonomisk ersättning till arbetsplatsen
 • utbilda handledare.

Kurser som statsbidraget omfattar

Nedan finns två listor över de kurser som omfattas av statsbidrag 2023. Av listorna framgår vilket belopp som betalas ut för varje kurs. Kontakta oss om du har frågor om kurslistan, till exempel om du tycker att någon kurs saknas.

Kurslista Excel, 129 kB.

Kurslista komvux som anpassad utbildning Excel, 68 kB.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En av kommunerna ansvarar för att skicka in gemensam ansökan och redovisning. De kommuner som samverkar har ett gemensamt ansvar för att följa beslut och villkor för statsbidraget.

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Teckna avtal med de arbetsplatser som deltar. Avtalet ska reglera de åtaganden och det ansvar som arbetsplatsen har i respektive kommun.

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

 • Utbildningarna ska omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiepoäng.
 • Eleverna ska genomföra minst 70 procent av lärlingsutbildningen på en arbetsplats.
 • Inom anpassad utbildning för vuxna ska utbildningen omfatta minst 400 och maximalt 1 600 gymnasiesärskolepoäng och till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

 • Det ska finnas en möjlighet till validering.
 • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning.

Så kan huvudman och rektor organisera arbetsplatsförlagt lärande, apl

Rektorn ska upprätta ett utbildningskontrakt när lärlingsutbildning påbörjas.

Det ska framgå i utbildningskontraktet vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa. Det ska även framgå vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Utbildningskontraktet ska undertecknas av den kommun som är huvudman för utbildningen, av eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser där någon del av utbildningen förlängs.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget kommer att fördelas proportionerligt utifrån söktrycket för yrkesvux, yrkesvux kombination, lärlingsvux, lärlingsvux kombination och yrkesförare.

Ersättningsnivåer

Statsbidraget består av tre delar:

 • ersättning för undervisning
 • ersättning för att utbilda handledare
 • ersättning till arbetsplatsen.

Statsbidrag för undervisning

Statsbidrag lämnas med 110 000 kronor per årsstudieplats för kombinationsutbildningar med stödjande insatser i ersättning för undervisning. Statsbidrag lämnas med 30 000 kronor per årsstudieplats för orienteringskurser på gymnasial nivå och kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap på gymnasial nivå. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng och kan fördelas mellan flera elever.

Statsbidrag för att utbilda handledare

De samverkande kommunerna kan beviljas statsbidrag för att utbilda handledare. Statsbidrag lämnas med 3 500 kronor för utbildning av handledare. Handledarutbildningen måste vara en av Skolverket godkända handledarutbildningar. Handledaren ska utbildas innan eleven tas emot på arbetsplatsen. Ni kan inte få ersättning för en handledare som detta bidrag har lämnats för tidigare.

Godkända apl-handledarutbildningar

Statsbidrag för ersättning till arbetsplatsen

De samverkande kommunerna kan få högst 40 000 kronor per årsstudieplats i ersättning till arbetsplatsen. Det bidraget ska fördelas utifrån hur många elever som har tagits emot på arbetsplatser. Om en elev genomför sin utbildning på flera arbetsplatser är det upp till de samverkande kommunerna att avgöra hur statsbidraget ska fördelas mellan arbetsplatserna.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidragvux@skolverket.se.

Senast uppdaterad 24 juli 2024.

Frågor och svar

I lärlingsvux kombination lämnas bidrag för yrkesutbildning som kombineras med svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva). I yrkesutbildningen ska även stödjande insatser ingå. Det finns inget krav på medfinansiering för kombinationsutbildningar som kombineras med stödjande insatser.

Skillnaden ligger även i hur många poäng i orienteringskurserna en deltagare kan läsa. I lärlingsvux kan en person läsa 200 poäng i orienteringskurser. I lärlingsvux kombination kan en person läsa 400 poäng i orienteringskurser. Statsbidrag lämnas med 110 000 kronor per årsstudieplats för yrkesutbildning som kombineras med sfi/sva och stödjande insatser.

Kombinationsutbildningar kan genomföras genom att vara kombinerade eller integrerade. Kombinerade utbildningar betyder ofta att kurserna läses parallellt med varandra. Integrerade utbildningar innebär att språk- och yrkeskunskaper tränas samtidigt i en sammanhållen grupp i ett strukturerat sammanhang.

Sfi/sva och yrkeskurser kan läsas parallellt eller integrerat. För att en utbildning ska ses som en kombinationsutbildning ska utbildningen utformas så att yrkeskurser och sfi/sva läses samtidigt. Att först erbjuda enbart språkutbildning och sedan erbjuda enbart yrkesutbildning är inte en kombinationsutbildning. Integrerande utbildningar innebär att språk- och yrkeskunskaper tränas samtidigt i en sammanhållen grupp i ett strukturerat sammanhang.

Syftet med kombinationsutbildningar är att förkorta vägen till arbete för nyanlända genom att eleven studerar svenska språket och ett yrke samtidigt, vilket gör att den sammanlagda tiden i utbildning blir kortare. Motivet för kombinerade och integrerade utbildningar är bland annat att eleverna ska få möjligheter att utveckla språk- och yrkeskunskaper samtidigt.

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

I lärlingsvux får en elev läsa 200 poäng i orienteringskurser per bidragsår.

I lärlingsvux kombination får en elev läsa 400 poäng i orienteringskurser per bidragsår. Högst 200 poäng av dessa får bestå av orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål. Högst 200 poäng av dessa får bestå av övriga orienteringskurser.

Villkoren för orienteringskurser regleras av 21 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Kurser i vissa ämnen (svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och svenska som andraspråk) får utgöra 25 procent av en elevs utbildning. Om en elev läser 800 poäng totalt får alltså högst 200 poäng utgöras av kurser i vissa ämnen. Detta gäller både för lärlingsvux och lärlingsvux kombination.

Tänk också på att kurser i vissa ämnen ska vara på gymnasial nivå.

Villkoren för kurser i vissa ämnen regleras av 22 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Den huvudsökande kommunen mottar det totala beviljade statsbidraget. Det är sedan de samverkande kommunernas ansvar att fördela bidraget till arbetsplatser och för utbildning av handledare.

Ersättning för att utbilda handledare är 3 500 kr per årsstudieplats. Ersättning till arbetsplatser är 40 000 kr per årsstudieplats.

Om ni tidigare har sökt statsbidrag för samma handledare kan ni inte söka statsbidrag för handledaren igen.

Om ni inte har sökt statsbidrag för samma handledare tidigare går det bra att söka statsbidrag för att handledaren ska kunna gå en till handledarutbildning. Tänk på att den utbildning handledaren går behöver vara en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket för att ni ska kunna få bidrag för handledaren.

15 procent apl beräknas på nationella kurser (det vill säga kurser med en utbildningsplan) som ingår i den sammanhållna yrkesutbildningen (4 § i förordningen). Teoretiska kurser så som sva på gymnasial nivå omfattas då de är nationella kurser. Orienteringskurser ingår inte.

Sfi och sva på grundläggande nivå måste läsas parallellt eller integrerat med yrkeskurserna för att det ska var möjligt att söka statsbidrag för yrkeskurserna i yrkesvux kombination. Dock utgår inget statsbidrag för kurserna på grundläggande nivå i sig, och de kan därför inte heller räknas med i den apl-förlagda delen.

Det är upp till er att bestämma hur ni vill fördela bidraget. Ni ska planera och bedriva utbildningen i samverkan och i planeringen av utbildningen ska ni fokusera på arbetsmarknadens behov.

Skolverket betalar ut statsbidraget till den huvudsökande kommunen som ansvarar för att bidraget fördelas på det sätt ni gemensamt har bestämt. Tänk på att det blir två utbetalningar per år.

Ja. I ansökan behöver ni dock tänka på att ni ansöker om årsstudieplatser, 800 verksamhetspoäng. Utbildningen för en elev som läser på en lägre studietakt motsvarar därför kanske inte en årsstudieplats. Ha det i åtanke när ni beräknar hur många årsstudieplatser ni vill söka.

Nej, ni får statsbidrag för genomförda poäng oavsett om eleven har fått ett betyg eller vilket betyg eleven fått.

Om en elev ”hoppar av” redovisar ni de poäng som eleven har läst. Ni behöver betala tillbaka för det antal poäng som eleven inte genomfört.

Om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl kan ni ta emot en elev på vuxenutbildning som är yngre än 20 år och alltså också söka statsbidrag för den eleven. Det är rektorn som beslutar om det finns särskilda skäl.

Om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl kan ni ta emot en elev på vuxenutbildning som är yngre än 20 år och alltså också söka statsbidrag för den eleven. Det är rektorn som beslutar om det finns särskilda skäl.

Ja. Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

Så här går det till

Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i e-tjänsten loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i e-tjänsten, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun

Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också att ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.

Det går absolut att ni gör så, så länge ni är överens om vem som redovisar eleven. Generellt är det hemkommunen som söker statsbidrag för sina elever, men det kan finnas IKE (interkommunal ersättning). I vår kontroll kommer vi att se om en elev är dubbelredovisad och då behöver ni vara överens om hur ni gör så det blir rätt.

Ni ska i redovisningen enbart redovisa de kurspoäng som eleverna har läst under det aktuella bidragsåret.

Statsbidrag lämnas inte för kurser på grundläggande nivå, utan lämnas bara för kurser på gymnasial nivå som är godkända. Statsbidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Ni kan alltså inte söka för eller redovisa kurser på grundläggande nivå.

Bidraget ska användas till insatser som gör att det går att kombinera yrkesstudier med studier inom sfi och sva. För att vara berättigad statsbidraget krävs att huvudmannen kombinerar yrkesstudier med språkstudier på sådant sätt att det bidrar till att ge eleverna ökade möjligheter att nå målen för utbildningen. Insatserna kan handla om anpassningar, öka flexibiliteten, ge särskilt stöd men även öka pedagogisk personal eller liknande.

En orienteringskurs är inte en stödjande insats. Stödjande insatser måste vara något utöver det som redan erbjuds.

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux