Statsbidrag för yrkesvux 2024

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning inom komvux. Yrkesvux är ett av fem statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut i ansökan

 • Totalt har vi beviljat 1 635 015 717 kronor i statsbidrag för yrkesvux 2024.
 • 290 kommuner i samverkansgruppen har ansökt och beviljats statsbidrag.

Beslut i ansökan för regionalt yrkesvux 2024 Excel, 76 kB.

Samverkande kommuner regionalt yrkesvux 2024 Excel, 69 kB.

Beslut om ansökan fattades den 26 juni. Ansökan var öppen 1 april–2 maj 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

I regleringsbrevet för 2024 har vi tilldelats 950 200 000 kronor extra för regionalt yrkesvux, utöver vad som redan har beslutats i ansökan för 2024. Det går att ansöka om de extra pengarna från den 1 februari till den 3 juni 2024. Ansökan öppnar sedan igen den 15 augusti till den 15 november 2024. Vi fattar beslut löpande så länge som de extra pengarna räcker.

Ansök om extra bidrag via e-tjänsten. Det är huvudsökande kommun eller kommunalförbund för 2024 som ska skicka in ansökan.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Alla kommuner som får bidrag för yrkesvux ska redovisa vad bidraget har använts till. Redovisningen för kommer att ske 15 januari–17 februari 2025. Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för

 • kommunal vuxenutbildning
 • kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning.

Förordningen förutsätter att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen, och därför ska minst tre kommuner stå bakom en ansökan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom yrkesutbildning och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna. Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Kurser och ämnen som statsbidraget omfattar

I kurslistan och ämneslistan för anpassad utbildning kan du se vilka kurser och ämnen som berättigar till statsbidraget. Av listorna framgår vilket belopp som betalas ut för varje årsstudieplats. Kontakta oss om ni har frågor om listorna, till exempel om ni tycker att någon kurs saknas.

Kurslista Excel, 129 kB, öppnas i nytt fönster.

Ämneslista Excel, 68 kB.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En av kommunerna ansvarar för att skicka in gemensam ansökan och redovisning. De kommuner som samverkar har ett gemensamt ansvar för att följa beslut och villkor för statsbidraget.

Kommunerna ska:

  • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns i de samverkande kommunerna.
  • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
  • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
  • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
  • Prioritera sökande med kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

  Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

  • Det ska finnas en möjlighet till validering.
  • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.
  • Arbetsplatsförlagt lärande (apl) ska ingå i alla sammanhållna yrkesutbildningar. Omfattningen ska vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats för varje elev.

  Så kan huvudman och rektor organisera arbetsplatsförlagt lärande, apl

  De kommuner som samverkar ska sammantaget finansiera tre sjundedelar av det antal årsstudieplatser som de får statsbidrag för. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng.

  Om statsbidrag beviljas för 70 platser (56 000 poäng) ska kommunerna själva finansiera 30 platser. Totalt ska kommunerna alltså genomföra utbildning motsvarande 100 platser (80 000 poäng).

  Även de platser som kommunen själv finansierar ska motsvara utbildning enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

  Yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån. Som medfinansieringen räknas alltså årsstudieplats mot årsstudieplats, oavsett bidragsnivå.

  Kravet på medfinansiering gäller inte kombinationsutbildningar, lärlingsutbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter.

  Beräkna medfinansiering Excel, 18 kB.

  Villkor för teoretiska kurser som medfinansiering

  Teoretiska kurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 22 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Det gäller

  • kurser inom ämnena matematik, engelska, svenska eller svenska som andraspråk och samhällskunskap på gymnasial nivå
  • för elever som deltar i utbildning som motsvarar utbildning enligt förordningen
  • som utgör maximalt 25 procent av elevens utbildning.

  Elevens utbildning ska alltså omfatta både yrkeskurser och teoretiska kurser för att teoretiska kurser ska kunna räknas som medfinansiering.

  Villkor för orienteringskurser som medfinansiering

  Även orienteringskurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 21 § i förordningen.

  • En elev inom yrkesvux får läsa högst 200 verksamhetspoäng i orienteringskurser
  • En elev inom yrkesvux som kombinerar studier i sfi och sva får läsa högst 400 verksamhetspoäng i orienteringskurser. Av dessa får högst 200 poäng avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål, och högst 200 får avse andra orienteringskurser.

  Villkoren för statsbidraget styrs av

  Hur stort är statsbidraget?

  Anslaget kommer att fördelas proportionerligt utifrån söktrycket för yrkesvux, yrkesvux kombination, lärlingsvux, lärlingsvux kombination och yrkesförare.

  Ersättningsnivåer

  En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng och kan fördelas mellan flera elever. Beroende på utbildning lämnas bidrag med 30 000 kronor, 35 000 kronor eller 75 000 kronor per årsstudieplats.

  Yrkesutbildningar som ger 35  000 kronor per årsstudieplats

  Vissa yrkesutbildningar ger 35 000 kronor per årsstudieplats. Det gäller yrkesutbildningar inom

  • barn och fritid
  • försäljning och service
  • hotell och turism
  • vård och omsorg.

  Yrkesutbildningar som ger 75 000 kronor per årsstudieplats

  Vissa yrkesutbildningar ger 75 000 kronor per årsstudieplats. Det gäller yrkesutbildningar inom

  • bygg och anläggning
  • el och energi
  • fordon och transport
  • hantverk
  • industriteknik
  • naturbruk
  • restaurang och livsmedel
  • VVS och fastighet
  • yrkesämnen i kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning.

  Utbildningar som ger 30 000 kronor per årsstudieplats

  Vissa yrkesutbildningar ger 30 000 kronor per årsstudieplats. Det gäller orienteringskurser och för kurser i ämnena

   • svenska
   • svenska som andraspråk
   • engelska
   • matematik
   • samhällskunskap.

   Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

   Syftet med kontrollerna är att

   • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
   • värna om våra skattemedel
   • få kunskap om hur statsbidragen används
   • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

   Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

   Kontakt

   Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidragvux@skolverket.se.

   Senast uppdaterad 29 maj 2024.

   Frågor och svar

   I yrkesvux kombination lämnas bidrag för yrkesutbildning som kombineras med svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva). I yrkesutbildningen ska även stödjande insatser ingå. Det finns inget medfinansieringskrav för kombinationsutbildningar som kombineras med stödjande insatser.

   Skillnaden ligger i hur många poäng i orienteringskurserna en deltagare kan läsa. I yrkesvux kan en person läsa 200 poäng i orienteringskurser. I yrkesvux kombination kan en person läsa 400 poäng i orienteringskurser. Det är ingen skillnad i bidragsnivåer mellan yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi/sva.

   I yrkesvux får en elev läsa 200 poäng i orienteringskurser per bidragsår.

   I yrkesvux kombination får en elev läsa 400 poäng i orienteringskurser per bidragsår. Högst 200 poäng av dessa får bestå av orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål. Högst 200 poäng av dessa får bestå av övriga orienteringskurser.

   Villkoren för orienteringskurser regleras av 21 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

   Kurser i vissa ämnen (svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och svenska som andraspråk) får utgöra 25 procent av en elevs utbildning. Om en elev läser 800 poäng totalt får alltså högst 200 poäng utgöras av kurser i vissa ämnen. Detta gäller både för yrkesvux och yrkesvux kombination.

   Tänk också på att kurser i vissa ämnen ska vara på gymnasial nivå.

   Villkoren för kurser i vissa ämnen regleras av 22 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

   Apl räknar ni ut genom att räkna ut 15 procent av de poäng som eleven läser. Om en elev läser 800 verksamhetspoäng ska alltså apl utgöra minst 120 poäng av dessa (0,15*800=120).

   Tänk också på att heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng i veckan.

   Ja. Om eleven kan validera delar av utbildningen ska kvarvarande poäng/kurser, oavsett lång eller relevant yrkeserfarenhet, bestå av minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande.

   Statsbidrag utgår som ersättning för utbildningsplatser, men inte för själva valideringen. Om ni validerar något, ska dessa poäng räknas bort och inte redovisas.

   15 procent apl beräknas på nationella kurser (det vill säga kurser med en utbildningsplan) som ingår i den sammanhållna yrkesutbildningen (4 § i förordningen). Teoretiska kurser så som sva på gymnasial nivå omfattas då de är nationella kurser. Orienteringskurser ingår inte.

   Sfi och sva på grundläggande nivå måste läsas parallellt eller integrerat med yrkeskurserna för att det ska var möjligt att söka statsbidrag för yrkeskurserna i yrkesvux kombination. Dock utgår inget statsbidrag för kurserna på grundläggande nivå i sig, och de kan därför inte heller räknas med i den apl-förlagda delen.

   Ja. I ansökan behöver ni dock tänka på att ni ansöker om årsstudieplatser, 800 verksamhetspoäng. Utbildningen för en elev som läser på en lägre studietakt motsvarar därför kanske inte en årsstudieplats. Ha det i åtanke när ni beräknar hur många årsstudieplatser ni vill söka.

   Det är upp till er att bestämma hur ni vill fördela bidraget. Ni ska planera och bedriva utbildningen i samverkan och i planeringen av utbildningen ska ni fokusera på arbetsmarknadens behov.

   Skolverket betalar ut statsbidraget till den huvudsökande kommunen som ansvarar för att bidraget fördelas på det sätt ni gemensamt har bestämt. Tänk på att det blir två utbetalningar per år.

   Nej, ni får statsbidrag för genomförda poäng oavsett om eleven har fått ett betyg eller vilket betyg eleven fått.

   Om en elev ”hoppar av” redovisar ni de poäng som eleven har läst. Ni behöver betala tillbaka för det antal poäng som eleven inte genomfört.

   Om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl kan ni ta emot en elev på vuxenutbildning som är yngre än 20 år och alltså också söka statsbidrag för den eleven. Det är rektorn som beslutar om det finns särskilda skäl.

   Ja. Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

   Så här går det till

   Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i e-tjänsten loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i e-tjänsten, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

   Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun

   Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också att ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.

   Det går absolut att ni gör så, så länge ni är överens om vem som redovisar eleven. Generellt är det hemkommunen som söker statsbidrag för sina elever, men det kan finnas IKE (interkommunal ersättning). I vår kontroll kommer vi att se om en elev är dubbelredovisad och då behöver ni vara överens om hur ni gör så det blir rätt.

   Ni ska i redovisningen enbart redovisa de kurspoäng som eleverna har läst under det aktuella bidragsåret.

   Statsbidrag lämnas inte för kurser på grundläggande nivå, utan lämnas bara för kurser på gymnasial nivå som är godkända. Statsbidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Ni kan alltså inte söka för eller redovisa kurser på grundläggande nivå.