Krav för att få sätta betyg

En lärare som saknar lärarlegitimation får inte sätta betyg självständigt utan ska göra det tillsammans med en legitimerad lärare. Båda lärarna ska signera i betygskatalogen.

Om de två lärarna som ska sätta betyg tillsammans inte kan enas om betyget för en elev har den legitimerade läraren företräde och sätter betyg, men bara om hen har behörighet att undervisa i det aktuella ämnet. Om lärarna inte kan enas och den legitimerade läraren inte har ämnesbehörighet sätter rektorn betyget. Rektor kan inte direkt gå in och ta rollen som medbedömande lärare om inte rektorn delvis arbetar som lärare och har lärarlegitimation.

Viktigt med dokumentation för medbedömande lärare

Den legitimerade läraren behöver inte delta i undervisningen eller samla in eget bedömningsunderlag. Vid betygssättningen utgår lärarna i samtalet framförallt från en sammanfattande dokumentation som summerar de kunskaper eleverna visat i olika bedömningssituationer. Det ställer krav på den sammanfattande dokumentationen. Rektorn har ansvar för att skapa förutsättningar för och stödja lärarna i arbetet med att utveckla effektiva rutiner och former för dokumentation. Den legitimerande läraren går inte i god för sin kollegas arbete i sin helhet utan intygar att betyget kan motiveras utifrån den sammanfattande dokumentationen och annan information om elevens kunskaper som de har diskuterat vid samtalet.

Det är rektorn som ansvarar för att lärarna sätter betyg enligt bestämmelserna. Rektorn kan behöva se till att lärare som inte har legitimation får kompetensutveckling. Det är viktigt att rektorn planerar arbetet med betygssättningen så att det inte kommer som en överraskning för en legitimerad lärare att hen ska bistå en kollega som saknar legitimation.

Undantag för anställning före den 1 juli 2011

Om du fick anställning som lärare före den 1 juli 2011 får du fortsätta undervisa och sätta betyg självständigt inom vissa skolformer fram till den 30 juni 2028 trots att du inte har legitimation. Det gäller undervisning i

 • anpassade grundskolan
 • specialskolan
 • anpassade gymnasieskolan
 • komvux som anpassad utbildning .

Undantag på grund av lärarbrist eller andra särskilda skäl

Om du inte har legitimation och behörighet får du undervisa i ett ämne under högst ett år i taget

 • om det inte finns någon lärare inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven på legitimation och ämnesbehörighet
 • om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna.

I så fall ska du vara lämplig för att undervisa i ämnet och ha en utbildning som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande. Om du som undervisar har legitimation får du sätta betyg självständigt även om du inte har behörighet att undervisa i ämnet.

Undantag för modersmål, yrkesämnen och kommunal vuxenutbildning

Om du inte har legitimation får du ändå bli anställd för undervisning i mer än ett år eller utan tidsbegränsning om du undervisar i

 • modersmål
 • yrkesämnen
 • individuella kurser eller orienteringskurser inom kommunal vuxenutbildning.

För att du ska få anställning utan tidsbegränsning krävs att allt detta är uppfyllt:

 • Ingen av dem som sökt tjänsten har legitimation.
 • Du har tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella ämnet eller kursen.
 • Det är rimligt att anta att du är lämplig att undervisa.

Om du undervisar i något av ämnena eller kurserna ovan och är tillsvidareanställd får du även sätta betyg självständigt, trots att du inte har legitimation.

Undantag för undervisning på engelska

Om du inte har legitimation eller behörighet får du ändå undervisa på engelska om det inte handlar om språkundervisning. Men det gäller bara om du har en utländsk lärarutbildning som motsvarar en svensk lärarexamen och kompetens för att undervisa på engelska. För att få sätta betyg självständigt ska du vara anställd utan tidsbegränsning för att undervisa på engelska.

Undantag för undervisning på Waldorfskola

Du som är lärare och undervisar i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning behöver inte ha legitimation och behörighet. För att få sätta betyg självständigt ska du vara anställd utan tidsbegränsning för att undervisa i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning.

Undantag för lärare i svenska utlandsskolor och sjukhusskolor

Svenska utlandsskolor räknas inte som en del av skolväsendet enligt skollagen. Om du arbetar i en svensk utlandsskola får du undervisa och sätta betyg även om du inte har legitimation och behörighet.

Sjukhusskolor är inte heller en del av skolväsendet och där sätts inga betyg. Men om du undervisar där måste du ha legitimation.

När fler än en lärare undervisar

Om fler än en lärare undervisar eleverna när det är dags att sätta betyg ska den eller de lärare som har legitimation sätta betygen. Om de legitimerade lärarna inte är eniga ska den eller de lärare som är behöriga i ämnet sätta betyg. Om ingen av lärarna har företräde sätter rektorn betyg. Det kan till exempel hända om två lärare är legitimerade men ingen av dem har behörighet i ämnet.

Du som är lärare i anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan eller specialskolan och som inte har legitimation får sätta betyg självständigt fram till den 30 juni 2028 om du anställdes före den 1 juli 2011. Du ska i så fall jämställas med en legitimerad lärare som är behörig att undervisa i det ämne ni ska sätta betyg i.

Om du inte har legitimation men är anställd utan tidsbegränsning och får sätta betyg självständigt gäller särskilda regler. Då är det rektorn som sätter betyget om du inte kan enas med de andra lärarna. Det gäller undervisning i

 • modersmål
 • yrkesämnen i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå
 • individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning
 • Waldorfskolor
 • undervisning på engelska som inte är språkundervisning.

Exempel 1

Karin är en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska i grundskolans årskurs 7–9. Hon har också läst en högskolekurs i svenska som andraspråk på 30 högskolepoäng. Hon får anställning utan tidsbegränsning vid en grundskola för att undervisa i ämnet svenska i årskurs 7–9.

Efter en tid går en kollega till Karin på föräldraledighet. Under föräldraledigheten måste en annan lärare ta över undervisningen i svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 7–9. Rektorn konstaterar att det inte finns någon inom huvudmannens organisation som är behörig att undervisa i det.
Rektorn tycker att Karin är lämplig att undervisa i ämnet och att hennes utbildning motsvarar en behörighetsgivande utbildning tillräckligt mycket. Rektorn ber därför Karin att under en kortare tid ta över undervisningen i svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 7–9.

Om det krävs kan Karin självständigt fatta beslut om betyg under den period som hon undervisar i svenska som andraspråk. Det beror på att legitimationen i sig, oavsett behörighet, gör att en lärare får fatta beslut om betyg. Betygssättning som myndighetsutövning anses vara en övergripande kompetens som alla legitimerade lärare har.

Exempel 2

En huvudman har inga behöriga lärare för yrkesämnet fordonsteknik i gymnasieskolan. Hilda har en pedagogisk utbildning och har under lång tid undervisat i fordonsteknik. Huvudmannen anställer henne för att undervisa i ämnet eftersom hon är lämplig och för att hennes utbildning motsvarar en behörighetsgivande utbildning tillräckligt mycket.

För att få fatta beslut om betyg självständigt måste Hilda ha en anställning utan tidsbegränsning. Eftersom tjänsten handlar om undervisning i ett yrkesämne kan hon också få det. Om Hilda däremot får en tidsbegränsad anställning måste hon sätta betyg ihop med en legitimerad lärare. 

Senast uppdaterad 31 maj 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  En lärare som inte har lärarlegitimation får inte sätta betyg självständigt utan ska göra det tillsammans med en legitimerad lärare. Båda lärarna ska signera i betygskatalogen.

  Källa: 3 kapitlet 16 § skollagen (2010:800).

  Betyg ska beslutas av den eller de lärare som undervisar en elev vid den tidpunkt när betyget ska sättas. I första hand ska alltså en legitimerad lärare med behörighet i ämnet fatta beslut om betyg. Men om det inte finns någon legitimerad lärare med behörighet i ämnet kan en legitimerad lärare fatta beslut om betyg i ämnen som hen inte är behörig att undervisa i.