Sätta betyg från årskurs 4

Att sätta betyg från årskurs 4 (årskurs 5 i specialskolan) medför såväl möjligheter som utmaningar. Det är viktigt att eleverna förstår betygens roll och att skolan på ett tydligt sätt kommunicerar till elever och vårdnadshavare hur betygssättning fungerar.

Det är av stor betydelse att klassrumsklimatet stödjer elevernas kunskapsutveckling och att lärare planerar sin undervisning utifrån kursplanens syfte och centrala innehåll. En annan viktig sak är att skolorna arbetar för att minska elevers stress inför betygssättning.

Betygssättning i tidigare årskurser

Detta kan du som lärare tänka på vid betygssättning i tidigare årskurser:

  • Fokusera undervisningen på läroplanens intentioner och undvik alltför stort fokus på betygskriterier och betyg.
  • Säkerställ att undervisningen planeras utifrån hela läroplanen, det vill säga övergripande mål och riktlinjer såväl som ämnets syfte och centrala innehåll.
  • Säkerställ att eleverna förstår att betygen är en indikator på kunskaper vid tiden för betygssättning i slutet av terminen. Det vill säga något som utvecklas vidare till nästa betygstillfälle.
  • Kom ihåg att alla betygssteg är öppna alla terminer, det ska gå att få högsta betyg redan höstterminen årskurs 4.
  • Säkerställ att eleverna förstår att terminsbetyg enbart är en avstämning av kunskaper vid tiden för betygssättning och att nytt betyg sätts varje termin.
  • Var uppmärksam på elever som visar tendenser till stress. Arbeta med att avdramatisera betygens roll och säkerställ att lärandet är i fokus.

Betygens roll

Betyg används som en måttstock för elevers kunskaper vid tiden för betygssättning. I slutet av årskurs 9 har betygen en urvalsfunktion som inte förekommer i tidigare årskurser. Dessförinnan är betyg främst en indikation på elevers kunskapsnivå och ett sätt att upptäcka elever i behov av stöd eller elever som ska stimuleras att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling.

Fördelar och risker med tidiga betyg

Skolverkets utvärderingar visar att lärare i viss mån upplever att elever i behov av stöd upptäcks tidigare med hjälp av betyg. Dessutom upplever en del lärare att motivationen ökar hos vissa elever. Omvänt finns tecken på att lågpresterande elever inte gynnas av betyg. Dessutom finns risk för ökad stress och försämrat psykosocialt mående hos yngre elever som ges betyg. Särskilt flickor tenderar att visa på ökad stress och sämre mående i samband med betygssättning.

I de årskurser där betyg ges finns en risk att undervisningen fokuserar på betygskriterierna i allt för hög grad, vilket smalnar av vad eleverna får möjlighet att lära sig i skolan. Detta kan leda till att undervisningen inte omfattar de ämneskunskaper, övergripande mål och riktlinjer som finns och tillsammans ska prägla undervisningen. Eftersom betygskriterierna inte heller beskriver hela det kunnande som en elev ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen finns därmed risk för att skolans kunskapsuppdrag inte uppfylls i sin helhet.

Kommunicera bedömning och betyg

När du kommunicerar betyg för yngre elever finns det en del saker att tänka på. Forskning visar att yngre elever tenderar att uppfatta betyg som en indikation på hur bra de är som personer, snarare än vilken kunskapsnivå de ligger på. Det är viktigt att yngre elever förstår att betygen ska ses som ett mått på hur de ligger till i förhållande till målen och att betyg är en samlad bedömning av en elevs kunskaper vid slutet av terminen.

Kommunicera betyg med elever

Extra anpassningar och stöd

Enligt skollagen ska elever som riskerar att inte nå målen få stöd, därför ska rektor se till att arbetet med stödinsatser på skolan fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Minska stress hos elever

Betyg kan framkalla stress hos elever. För yngre elever kan det vara svårt att värdera betygens innebörd, de kan ge uttryck för att det är avgörande för elevens chans till att komma in på gymnasiet eller att få ett jobb när de blir vuxna. Därför är det viktigt att läraren arbetar med elevernas föreställningar om betyg. Det är bra att skapa ett klassrumsklimat med fokus på lärande, snarare än bedömning och betyg.

Anmälan att sätta betyg från årskurs 4

Enligt riksdagens beslut ska alla skolor som önskar kunna införa betyg från årskurs 4. Det gäller skolformerna grundskola, anpassad grundskola, specialskola och sameskola. Rektor ska fatta beslut och huvudman anmäler till Skolverket.

Anmälan, betyg från årskurs 4

Senast uppdaterad 13 juni 2023

Innehåll på denna sida