Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper i gymnasieskolan

Nyanlända elever som börjar på språkintroduktion inom gymnasieskolans introduktionsprogram ska få sina kunskaper bedömda. Det innebär att elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas.

tre elever går i skolkorridoren

Reglerna trädde ikraft 1 juli 2018 och ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2019.

Bedömningen ska göras skyndsamt och ligga till grund för den individuella studieplanen som ska tas fram inom två månader från mottagandet. I vissa fall är elevens kunskaper redan kända, en bedömning behöver därför endast göras om det inte är uppenbart onödigt.

Som stöd för bedömningen finns ett kartläggningsmaterial som är framtaget för elever i grundskolan. Det har även prövats ut på elever i gymnasieskolan.

Kartläggningsmaterial för av nyanlända elever i grundskolan

Senast uppdaterad 26 mars 2021