Undervisa nyanlända elever

Ämneslärarnas kompetens att undervisa nyanlända elever är en avgörande faktor för skolframgång. Samverkan mellan ämneslärare och studiehandledare ökar förutsättningarna för elevens möjlighet att prestera väl.

Arbeta med flerspråkighet och språkutvecklande undervisning

Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Elevers språkkunskaper kan utvecklas i alla ämnen och därmed är frågor om språk aktuella för alla lärare. Här finns resurser som kan vara användbara för att utveckla undervisningen.

Flerspråkighet som resurs, stödmaterial

Båda språken viktiga för tvåspråkiga elevers lärande, forskning

Forskning om flerspråkighet, sammanfattande artikel

Bygga svenska i grundskolan

Bygga svenska i gymnasieskolan

Skolans språk i vardagen

"Barn kommer till skolan med skilda förutsättningar. I kunskapskraven kommer den språkliga progressionen till uttryck. Eleverna förväntas kunna argumentera, tolka och analysera inom en rad ämnen... Skolan måste därför bygga broar mellan skolans språk och elevernas vardagsspråk." Hanna Stehagen.

Språket bär kunskapen, URlänk till annan webbplats

Greppa språket, stödmaterial

Från skolspråk till vardagsspråk och sedan tillbaka igen, forskning

Skolspråk i läroböcker stötesten för andraspråkselever, forskning

Undervisning på modersmål

Skolan har i uppdrag att organisera undervisning på svenska för elever med ett annat modersmål. För att utveckla kunskaper och främja mångfald har eleven i vissa fall även möjlighet att få undervisning på sitt modersmål. Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan medan eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan.

Nyanlända elever kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål genom studiehandledning.

Modersmålsundervisning och funktionsnedsättning, SPSMlänk till annan webbplats

Värdegrund – utveckla ett inkluderande förhållningssätt

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt sam­hälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Lgr 11 s. 12

Handling i kombination med reflektion över sitt eget och andras beteende och sättet att uttrycka sig motverkar förtryck, kränkande behandling, diskriminering och uteslutning, enligt normkritisk pedagogik.

Potential för inkluderande utbildning i små skolor, forskning

Uppväxt påverkar nyanländas delaktighet i idrott och hälsa, forskning

Ta tillvara på mångfalden i skolan

En viktig princip i arbete med värdegrunden är att olikhet är en tillgång. Både i skapandet av fruktbara lärandemiljöer och i det demokratiska uppdraget är det ett värde i sig att alla barn och elevgrupper är olika.
Undervisningen ska anpassas efter varje barns och elevs förutsättningar och behov. Den ska främja lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i barnens och elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Ta del av förhållningssätt, verktyg och metoder:

Inkludering och specialpedagogens roll och betydelse i arbetet.

Viktiga val av arbetssätt i klassrummet, forskning

Europeiska språkrådet har skapat en webbkurs med strategier för att arbeta på ett inkluderande sätt i undervisningen.

Collaborative Community Approach to Migrant Educationlänk till annan webbplats

Bygg relationer med vårdnadshavare

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Det är viktigt som underlag för den enskildes val i skolan samt en förutsättning för elevers och vårdnadshavare rätt till inflytande.

Lgr s. 8

Skolan och hemmet, stödmaterial

Bli en framgångsrik lärare

Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer som i högst grad påverkar elevers resultat. Framgångsrika lärares undervisning kännetecknas av att läraren leder eleven i kunskapsutvecklingen, gör eleven delaktig och utmanar och stimulerar, genom att variera undervisningen och sätta mål och förväntningar lite bortom elevens kunskapshorisont.

Framgångsrika lärares kompetenser

  • goda ämneskunskaper och god didaktisk kompetens och förmåga att balansera dessa så att de skapar ett sammanhang och en röd tråd för elevernas lärande visar forskningen.
  • De kan anpassa innehåll och metod i undervisningen efter både elevernas förutsättningar och den givna situationen och har tillgång till en bred arsenal av metoder och verktyg att använda i sitt arbete.
  • Vidare är framgångsrika lärare tveklöst ledare i klassrummet. De skapar struktur i arbetet och kan tydliggöra för eleverna både vilka mål man arbetar mot, och vilka ansträngningar som krävs för att nå målen.
  • Framgångsrika lärare motiverar också eleverna, genom att ha ändamålsenliga förväntningar på dem och samtidigt koppla undervisningen till elevernas erfarenheter.

Resultatet blir en undervisningsmiljö som stödjer och strukturerar elevens lärande.

Läs mer om framgångsrik undervisning

Framgång i undervisningen, Skolinspektionen 2010länk till annan webbplats

Modeller och arbetssätt för undervisning av nyanlända elever.
Nyanlända och lärande, Nihad Bunarlänk till annan webbplats

Skolbiblioteket och nyanlända

Skolbibliotek är en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete. Enligt bibliotekslagen ska skolbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska.

Skolbiblioteket och nyanlända

Bedömning och betyg

Bedömningsstöd

Det finns särskilt framtaget bedömningsstöd för att skolan ska kunna ge nyanlända elever en så bra start som möjligt.

Bedömning av nyanlända elevers kunskaper i grundskolan

Betyg

När lärare betygssätter nyanlända elevers kunskaper gäller samma regler som för andra elever. Vi har tagit fram förtydliganden kring vissa situationer, som ändå kan kännas problematiska vid betygsättningen.

Nyanlända elever och betyg i grundskolan

Få svar på dina frågor om bedömning och betyg i vårt frågeforum.

Skolverkets frågeforum om bedömning och betyglänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 09 oktober 2018