Undervisa nyanlända elever

Ämneslärarnas kompetens i att undervisa nyanlända elever är en avgörande faktor för skolframgång. Samverkan mellan ämneslärare och studiehandledare ökar förutsättningarna för elevens möjlighet att prestera väl.

Nyanlända elever

Arbeta med flerspråkighet och språkutvecklande undervisning

Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Elevers språkkunskaper kan utvecklas i alla ämnen och därmed är frågor om språk aktuella för alla lärare. Här finns resurser som kan vara användbara för att utveckla undervisningen.

Flerspråkighet som resurs, för alla skolformer, artiklar

Moduler i Lärportalen

Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända den första tidenlänk till annan webbplats

Nyanländas språkutveckling länk till annan webbplats

Grundläggande litteracitet för nyanländalänk till annan webbplats

Från vardagsspråk till ämnesspråklänk till annan webbplats

Tolka och skriva textlänk till annan webbplats

Undervisning på modersmål

Undervisning i modersmål är till för att eleven ska stärka sin kunskapsutveckling, sin identitet och sin språkutveckling. Att stärka elevernas modersmål är ett av flera sätt att främja mångfald och lärande inom olika områden. Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan medan eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Nyanlända elever kan få studiehandledning på modersmål eller på elevens starkaste skolspråk som stödjer kunskapsutvecklingen i olika ämnen. Ämnesläraren som ansvarig för ämnet kan i samarbete med studiehandledaren skapa bra förutsättningar för elevens språk- och kunskapsutveckling.

Resurser för undervisning i modersmål

Kursplan modersmålsundervisning Grundskola, välj "modersmål" i ämneslistan och klicka.

Kursplan modersmålsundervisning Gymnasietlänk till annan webbplats

Modersmålsundervisning och funktionsnedsättning, SPSMlänk till annan webbplats

Värdegrund – utveckla ett inkluderande förhållningssätt

En viktig princip i arbete med värdegrunden är att olikhet är en tillgång. Både i skapandet av fruktbara lärandemiljöer och i det demokratiska uppdraget är det ett värde i sig att alla barn och elevgrupper är olika.

Handling i kombination med reflektion över sitt eget och andras beteende och sättet att uttrycka sig motverkar förtryck, kränkande behandling, diskriminering och uteslutning, enligt normkritisk pedagogik.

Har ni koll på främlingsfientlighet och intolerans?länk till annan webbplats

Nyanlända elever, mottagande och inkludering, föreläsninglänk till annan webbplats

Europeiska språkrådet har skapat en webbkurs med strategier för att arbeta på ett inkluderande sätt i undervisningen:

On-line modulen collaborative Community Approach to Migrant Educationlänk till annan webbplats

Skolans samverkan med hem och vårdnadshavare

I skolans uppdrag ingår att främja en god samverkan och förtroendefulla relationer med vårdnadshavare. God samverkan mellan skola och vårdnadshavare kan i förlängningen bidra till högre måluppfyllelse för eleverna. Det är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och delaktighet samt möjlighet att påverka barnets skolgång.

Skolan och hemmet, publikationöppnas i nytt fönster

Samverkan med vårdnadshavare – om samarbetsläxor, artikellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stödinsatser i skolan – Vad behöver jag som förälder veta, på svenska

Stödinsatser i skolan – Vad behöver jag som förälder veta på albanska, arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja. Se längst ned på sidan.

Skolbiblioteket och nyanlända

Skolbibliotek är en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete. Enligt bibliotekslagen ska skolbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska.

Skolbiblioteket och nyanlända

Bedömning och betyg

Bedömningsstöd

Det finns särskilt framtaget bedömningsstöd för att skolan ska kunna ge nyanlända elever en så bra start som möjligt.

Bedömning av nyanlända elevers kunskaper i grundskolan och gymnasiet

Betyg

När lärare betygssätter nyanlända elevers kunskaper gäller samma regler som för andra elever. Vi har tagit fram förtydliganden kring vissa situationer, som ändå kan kännas problematiska vid betygsättningen.

Nyanlända elever och betyg i grundskolan

Senast uppdaterad 08 juli 2019