Svenska som andraspråk - ett behovsprövat ämne

Ta del av hur man kan få reda på om en elev behöver undervisning i ämnet svenska som andraspråk. Du får också veta hur en behovsprövning kan gå till. Materialet ger stöd i hur man kan organisera så att elever utvecklar det svenska språket mot en avancerad nivå.

Svenska som andraspråk - behovsprövning och organisation

Nedan presenteras tre artiklar som handlar om behovsbedömning och organisation av ämnet svenska som andraspråk (sva). Artikelserien riktar sig främst till rektorer inom grundskolan och motsvarande skolformer, men kan även vara intressant för lärare och annan personal i skolan samt skolchefer och andra personer på huvudmannanivå som arbetar med utvecklingsfrågor kring ämnet svenska som andraspråk.
Artiklarna är skrivna av Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet.

Svenska som andraspråk - ett behovsprövat ämne

I artikeln "Svenska som andraspråk - ett behovsprövat ämne" besvaras frågor som ”Vilka elever ska läsa svenska som andraspråk?” och ”Hur avgör man om en elev är i behov av undervisning i svenska som andraspråk?” Artikeln innehåller också exempel som beskriver hur bedömning och beslut om sva-undervisning kan gå till.

Svenska som andraspråk - ett behovsprövat ämne, artikel av Anna Kaya Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster.

Organisation av undervisning i svenska som andraspråk

Artikeln "Organisation av undervisning i svenska som andraspråk" diskuterar olika sätt att organisera undervisningen utifrån elevernas olika behov. I artikeln redogörs för framgångsfaktorer och andra aspekter som kan vara viktiga att ta hänsyn till vid tjänstefördelning och organisation av undervisningsgrupper. Den innehåller också exempel som beskriver hur organisering av undervisning i svenska och svenska som andraspråk kan gå till.

Organisation av undervisning i svenska och svenska som andraspråk, artikel av Anna Kaya Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Kartläggning för kvalitativ undervisning i svenska som andraspråk

Artikeln "Kartläggning för kvalitativ undervisning i svenska som andraspråk" är ett stöd till huvudman och rektor för att göra en kartläggning av verksamheten i syfte att utveckla och förbättra organisationen och genomförandet av undervisning i svenska som andraspråk. Kartläggningen kan med fördel användas som en del av huvudmannens och skolans systematiska kvalitetsarbete. Kartläggningen kan även användas av rektor som grund vid tjänstefördelning och planering av resurser. Kartläggningen är uppdelad i fyra avsnitt; elever, lärarresurser och organisation av undervisning i svenska och svenska som andraspråk samt rutiner för arbetet.

Kartläggning för kvalitativ undervisning i svenska som andraspråk Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster.

Här finns frågeunderlag från artikeln "Kartläggning för kvalitativ undervisning i svenska och svenska som andraspråk" i skrivbart wordformat. Läs artiklarna och använd underlaget för stöd i att ta reda på hur det ser ut i din verksamhet.

Frågor som stöd för det systematiska kvalitetsarbetet kring undervisning i ämnet svenska som andraspråk Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Svenska som andraspråk – ett ämne som ska stärka språkutveckling

Förutsättningarna för elevers språkutveckling är olika beroende på om det är ett första- eller ett andraspråk som ska utvecklas. För att leva och verka i det svenska samhället behöver elever med svenska som andraspråk därför undervisning utifrån sina specifika utgångspunkter för lärande och språkutveckling. Medan barn som har svenska som förstaspråk kan fortsätta att utveckla den språkliga bas de har med sig när de kommer till skolan, behöver barn med svenska som andraspråk både utveckla den språkliga basen i svenska och det språk som skolans ämnen kräver. Det betyder att de behöver arbeta på flera olika kunskaps- och färdighetsnivåer samtidigt, vilket ställer andra krav både på eleverna och på den undervisande läraren.

Det är detta som motiverar att eleverna behöver få undervisning i svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk har samma timantal som ämnet svenska och är inte ett lättare ämne.

Organisering beror på elevernas språknivå

Behoven av hur undervisningen ska organiseras ser olika ut beroende på om eleverna nyligen kommit till Sverige eller om de varit i Sverige en längre tid men ändå behöver en undervisning som stödjer en andraspråksutveckling i svenska mot en avancerad nivå. Det krävs ofta ett väl utvecklat skolspråk för att ta till sig skolans undervisning, särskilt i de högre årskurserna. Ämnet svenska som andraspråk stödjer eleverna i denna utveckling.

Ansvar

Svenska som andraspråk, skolförordningen

Utdrag ur 5 kap. skolförordningen

14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för

  1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,
  2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och
  3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev.

15 § Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska. Svenska som andraspråk får därutöver anordnas

  1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
  2. som elevens val, eller inom ramen för skolans val.

5 kap. 14–15 §§ skolförordningen (2011:185)

Forskning och fördjupning
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 22 april 2024

Relaterat