Sätta betyg i komvux på grundläggande nivå

Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sina kunskaper vid tiden för betygssättningen. Här kan du som lärare läsa om bedömning och betygssättning i komvux på grundläggande nivå.

När du som lärare sätter betyg analyserar du varje elevs kunskaper i förhållande till kursens betygskriterier. För betyget Godkänt måste elevens kunskaper motsvara samtliga delar av betygskriterierna.

Då sätts betyg

  • Inom komvux på grundläggande nivå sätts betyg på kurser och delkurser.
  • För en elev som har betyg från samtliga delkurser av en kurs sätts även ett sammanfattande betyg i den nationella kursen.

Betyg i en kurs eller delkurs ska sättas när undervisningstiden upphör och betygssättningen ska ske i anslutning till den tidpunkten. På orienteringskurser sätts inga betyg.

Betygsskalan

Betygsskalan har två steg, Godkänt och Icke godkänt.

Förenklad betygsskala inom komvux på grundläggande nivå

Kunskapskrav

Du som är lärare använder betygskriterierna som ett verktyg för att bedöma elevens kunskaper vid betygssättningen. Betygskriterierna utgår från målen och det centrala innehållet i kursplanerna. De beskriver med vilken kvalitet som eleverna behöver visa sina kunskaper för ett godkänt betyg.

Mer information hittar du i kommentarmaterialen till kursplanerna på grundläggande nivå.

Så använder du kursplanerna inom kommunal vuxenutbildning (övergripande kommentarmaterial) Länk till annan webbplats.

Läs de ämnesspecifika kommentarmaterialen

Jämför de gamla och nya kursplaner för komvux på grundläggande nivå

Betyg på nationella delkurser

I ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk finns nationella delkurser. Dessa kurser är de mest omfattande kurserna på komvux på grundläggande nivå, både till poäng och innehåll.

De nationella delkurserna bildar en innehållslig progression inom respektive kurs, och ett betyg på den sista nationella delkursen motsvarar kunskapsmässigt ett betyg i kursen som helhet. Betygskriterierna för den nationella kursen respektive den sista nationella delkursen är desamma och speglar samma kunskapsnivå. Om en elev har betyg från samtliga delkurser av en kurs ska ett sammanfattande betyg sättas på hela kursen och det betyget ska vara detsamma som elevens betyg i den sista nationella delkursen.

Ett betyg på den sista nationella delkursen är inte mindre värt än ett sammanfattande betyg på hela den nationella kursen. Betygskriterierna återspeglar samma kunskapsnivå i båda kurserna. En elev kan ha behov av att läsa samtliga delkurser och får då ett sammanfattande betyg på hela kursen, medan en annan elev med större förkunskaper kan ha behov av att läsa en eller flera delkurser. Som exempel kan en elev gå in på den tredje nationella delkursen och läsa de nationella delkurserna 3 och 4 och då få betyg enbart i dessa delkurser. Du som lärare sätter inget sammanfattande betyg på hela kursen i de fall en elev har läst en eller några, och inte samtliga, av de delkurser som ingår i en nationell kurs.

En elev behöver inte ha betyg från en underliggande nationell delkurs för att kunna påbörja nästa nationella delkurs. En elev behöver inte heller ha genomfört en prövning och fått ett betyg för att kunna påbörja någon av de nationella delkurserna. För att en elev ska påbörja studier inom komvux på gymnasial nivå finns inte heller några krav på betyg från komvux på grundläggande nivå. Bedömningen av vilken nationell delkurs en elev ska påbörja behöver ske i dialog mellan dig som lärare och eleven och grunda sig på en bedömning av elevens förutsättningar, behov och mål med sina studier.

Rätt till, behörighet och antagning för komvux på gymnasial nivå

Från bedömning till betyg

Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sina kunskaper vid delkursens eller kursens slut.

Vid tiden för betygssättningen analyserar och värderar du som lärare betygsunderlaget i förhållande till betygskriterierna för att bedöma om elevens kunskaper motsvarar samtliga delar av betygskriterierna för Godkänt. Betygsunderlaget kan bestå av till exempel redovisningar, loggböcker, filmer, laborationsrapporter och klassrumsdiskussioner.

Som lärare kan du då och då under kursen eller delkursen behöva sammanfatta och dokumentera de kunskaper som eleven har visat.

Sammanfattningarna kan se olika ut men behöver kunna kopplas till betygskriterierna för att användas som betygsunderlag. Du kan också utgå från minnesanteckningar eller använda annan relevant information som du minns, men inte har dokumenterat.

Bedömningar kan ha olika syften. Ett syfte är att samla in information som gör att elevernas kunskaper kan analyseras och värderas utifrån betygskriterierna vid tiden för betygssättningen.

För att du med säkerhet ska kunna värdera kvaliteten på elevens kunskaper vid betygssättningen är det viktigt att de bedömningssituationer du utformar ger dig ett tillräckligt brett och varierat underlag. Betygsunderlaget behöver vara relevant för en värdering av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna.

Du kan behöva funderar över hur du ser till att alla elever ges goda möjligheter att visa sina kunskaper i olika bedömningssituationer, så att det går att följa alla elevers kunskapsutveckling och inte bara de elever som har lättare att visa sina kunskaper. Det gäller även vid mindre formella bedömningssituationer i undervisningen.

Du kan dessutom fundera över hur en mer formell bedömningssituation kan ge en relevantbild av elevernas kunskaper, till exempel när du utformar inlämningsuppgifter och bestämmer hur de ska genomföras.

Här kan du läsa mer om hur du analyserar olika betygsunderlag för att få den mest relevanta och rättvisande bilden av elevens kunskaper i förhållande tillbetygskriterierna.

När genomfördes bedömningen?

Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sina kunskaper i slutet av delkursen eller kursen. Det är därför viktigt att noga överväga vilken vikt som ges underlag från bedömningar som är gjorda tidigt under kursen. Det behöver inte alltid vara så att senare bedömningar ger en mer relevant bild av en elevs kunskaper, men de kan ofta väga tyngre vid betygssättningen eftersom elevernas kunskaper förväntas fördjupas och utvecklas genom undervisningen.

Hur betydande var bedömningen?

När du analyserar elevernas kunskaper inom en del av betygskriterierna kan det vara så att du fäster större vikt vid vissa bedömningar som omfattat mer väsentliga delar av kursens syfte och/eller större delar av det centrala innehållet, och därmed är kopplade till flera eller större arbetsområden.

Hur tillförlitlig var bedömningen?

Du kan värdera bedömningstillfällen olika utifrån deras tillförlitlighet. Det kan ha funnits särskilda orsaker till att en elev hade svårt att visa sina kunskaper i en viss bedömningssituation. Eleven kan till exempel ha varit sjuk eller missuppfattat en uppgift.

Du kan också fästa mindre vikt vid ett bedömningstillfälle om du kommer fram till att det inte gav eleverna en rättvis chans att visa alla sina kunskaper inom ett arbetsområde. Det kan bero på att eleverna inte hann fördjupa sig på det sätt som du hade tänkt i undervisningen.

Vid betygssättningen behöver betygskriterierna läsas och tolkas i relation till kursens syfte, centrala innehåll och den undervisning som du har bedrivit.

För att du ska kunna sätta betyget Godkänt måste eleven ha visat kunskaper inom samtliga delar av betygskriterierna för den aktuella kursen. Det går alltså inte att bortse från någon del av betygskriterierna.

Icke godkänt och streck

Om det inte finns underlag för att bedöma en elevs kunskaper i en kurs, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (–) i betygskatalogen. Om du däremot har ett tillräckligt relevantunderlag för att bedöma en elevs kunskaper i förhållande till en eller flera delar av betygskriterierna men bedömer att kunskaperna inte motsvarar ett godkänt betyg, ska du sätta betyget Icke godkänt. Exakt var gränsen går för om underlaget räcker till för att bedöma elevens kunskaper eller inte kan bara du som lärare avgöra. Skillnaden mellan streck och Icke godkänt är att streck inte är ett betyg.

Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och sedan uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att orsaken är sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. För en elev som avbrutit en kurs eller delkurs sätts inte betyg.

Det är du som bedömer om du har ett relevant underlag om vad eleven kan i förhållande till betygskriterierna eller inte. Det underlag du har tillgång till kan förstås göra att du vet en del om vad eleven kan i förhållande till betygskriterierna oavsett om den är dokumenterad eller icke-dokumenterad.

Kommunicera betyg med elever

Eleverna ska få information om de grunder som tillämpas vid betygssättningen. Det innebär att rektorn, tillsammans med lärarna, behöver säkerställa att eleverna får väl avvägd och enhetlig information om betyg och betygssättning. Det betyder också att eleverna ska få ändamålsenlig information om vad som är väsentliga kunskaper i kursen, om betyg och betygssättning och om betygskriterierna.

Det är viktigt att eleverna får väl avvägd och enhetlig information om betygsskalan, vid vilken tidpunkt betygen sätts och vad betygen i skolformsdelen ska användas till. Information om betyg och betygssättning kan med fördel samordnas inom verksamheten för att undvika att eleverna möts av olika besked.

Eftersom betyg sätts i relation till betygskriterierna behöver du ge eleverna ändamålsenlig information om dem.

Du kan informera övergripande om vad som är väsentlig kunskap i kursen eller sammanfatta vad som beskrivs i betygskriterierna. Det kan vara svårt för eleverna att ta till sig sådan information i början av ett arbetsområde och utan ett innehållsligt sammanhang i undervisningen. Därför kan det vara att föredra att ge sådan information senare under kursens gång.

Eleverna behöver inte få specifik information om vad som bedöms i alla enskilda bedömningssituationer. Det är du som avgör vilken information som kan vara lämplig att ge eleverna i anslutning till en bedömningssituation.

Undantagsbestämmelsen

Om det finns särskilda skäl kan du bortse från enstaka delar av betygskriterierna när du sätter betyg. Den här delen av skollagen kallas för undantagsbestämmelsen. Undantagsbestämmelsen kan bara tillämpas vid betygssättningen. Syftet med bestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever med funktionsnedsättning som annars inte haft någon möjlighet att nå ett godkänt betyg. Det är inte meningen att en elev med bristfälliga kunskaper i allmänhet ska kunna få ett godkänt betyg.

Mer om undantagsbestämmelsen

När ett betyg har blivit fel

Betygssättning är en myndighetsutövning och ett betyg går inte att överklaga. Däremot kan rektorn rätta ett betyg som innehåller ett uppenbart fel, till exempel att fel betyg skrivits in i betygskatalogen av misstag. Betyget kan också ändras när det är uppenbart fel på grund av nya omständigheter, till exempel att ett bedömningsunderlag inte har beaktats vid betygssättningen. Betyget kan då ändras, . Ändringen måste kunna ske snabbt och enkelt, vilket innebär att det normalt inte finns någon ändringsskyldighet om det krävs ytterligare utredning i ett ärende. Det är den eller de personer som ursprungligen satte betyget som ändrar det. I vissa fall kan rektorn behöva fatta beslutet, till exempel om läraren som har satt betyget har slutat.

Lärarlegitimation – ett krav för att få sätta betyg

En lärare som saknar lärarlegitimation får inte sätta betyg självständigt, utan ska göra det tillsammans med en legitimerad lärare. Båda lärarna ska då signera i betygskatalogen. Om de två lärarna som ska sätta betyg tillsammans inte kan enas om betyget har den legitimerade läraren företräde och sätter betyg, under förutsättning att den legitimerade läraren har behörighet att undervisa i det aktuella ämnet. Om den legitimerade läraren inte har ämnesbehörighet sätter rektorn betyg.

Mer om lärarlegitimation och betygssättning

Senast uppdaterad 12 september 2022