Vad händer efter att jag ansökt?

Vi behandlar alla ansökningar i turordning. Om du måste komplettera din ansökan så kontaktar vi dig. Du kan också själv skicka in kompletterande handlingar till ditt pågående ärende. 

Skolverket kontaktar dig via din digitala brevlåda

Bekräftelse, information i ditt ärende och beslut skickar vi i första hand till din digitala brevlåda och i andra hand hem till dig. Exempel på digitala brevlådor är Kivra och Min myndighetspost. En digital brevlåda är alltså enda sättet att ta emot information och beslut från Skolverket i digital form. Om du inte har en kan du skaffa en på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut?

Skolverket hanterar alla ansökningar i den ordning de kommer in till oss. Om du har en svensk examen är handläggningstiden normalt cirka 8–12 veckor, oavsett om du ansökt om lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation. En del ärenden går snabbare än så, ett fåtal tar längre tid.

Hur lång tid det tar för oss att handlägga ett ärende beror på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om. Vissa ärenden tar längre tid än andra. Personer som ansökt samtidigt kan därför få sin legitimation vid olika tidpunkter.

Om det tagit längre tid än 6 månader för oss att handlägga din ansökan kan du begära att få ett beslut. Det måste du göra skriftligen, till exempel via mejl eller post. Du har rätt att göra en sådan begäran och få den prövad en gång. Vi gör en bedömning av din begäran inom 4 veckor.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

Efter att du skickat in din ansökan hanterar vi den i fyra steg.

Steg 1: Vi registrerar din ansökan

Om du signerar din ansökan med BankID registreras ditt ärende direkt hos Skolverket. Om du skickar in ansökan med post registrerar vi din ansökan den dag den når oss. Det kan därför ta upp till en vecka innan vi kan registrera handlingar som du skickar in med post.

I samband med att vi registrerar din ansökan skickar vi ut en bekräftelse till dig. I bekräftelsen finns ditt ärendenummer som är unikt för dig, ett försättsblad och information om hur du betalar din ansökningsavgift. Om du inte betalar i tid avvisar Skolverket din ansökan.

Skolverket arkiverar samtliga av dina handlingar.

Steg 2: Vi granskar din ansökan

Vi kontrollerar att du har skickat in alla nödvändiga handlingar och att de uppfyller de krav som ställs i de föreskrifter som gäller för ansökan om lärarlegitimation. Om vi upptäcker att något saknas kontaktar vi dig.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:11) om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare Länk till annan webbplats.

Steg 3: Vi handlägger din ansökan

Vi gör en djupare bedömning av de handlingar som du skickat in. I vissa fall behöver vi utreda kursinnehåll, kontakta lärosätet för att få ytterligare uppgifter eller ta hjälp av en ämnesexpert för att avgöra vilka behörigheter du har rätt till. Det kan hända att vi ber dig skicka in fler uppgifter medan vi handlägger ditt ärende.

Steg 4. Vi fattar ett beslut

Vi fattar ett beslut och skickar det till dig.

Om Skolverket ber dig komplettera din ansökan

Om det är något ytterligare i din ansökan kontaktar vi dig. För att vi ska kunna handlägga din ansökan krävs

 • ett examensbevis (behövs dock inte om du vill utöka din legitimation med fler behörigheter)
 • en ansökningsblankett som är komplett ifylld
 • att ansökningsavgiften är betald.

Ibland måste du skicka in fler uppgifter trots att du uppfyller de grundläggande kraven. Det kan till exempel bero på att kursförteckningen till ditt examensbevis saknas.

Viktigt att du skickar in handlingarna i tid

Vi anger alltid ett sista datum för när du måste ha skickat in de handlingar som krävs. Skolverket tar nämligen inte ett beslut i ditt ärende före det datumet.

Om du inte kommer att hinna skicka in handlingarna i tid kan vi dock förlänga tiden med en vecka. Kontakta i så fall Skolverket.

Om du inte skickar in de uppgifter eller handlingar som vi kräver innan utsatt datum kan det hända du inte får alla de behörigheter som du egentligen har rätt till.

Kontakta Skolverket via Skolverkets Kompletteringsformulär eller via vanlig post.

Kompletteringsformulär Länk till annan webbplats.

Vanlig post:

Skolverket
Box 758
981 27 Kiruna

Skicka dina handlingar hit

Du kan skicka de handlingar du vill komplettera med via vårt kompletteringsformulär eller vanlig post. Skicka in dina handlingar som pdf. Skolverket laddar inte ner handlingar som skickas som länkar.

Kompletteringsformulär Länk till annan webbplats.

Vanlig post:

Skolverket
Box 758
981 27 Kiruna

När du själv vill skicka in handlingar efter att du ansökt

Du kan själv när som helst skicka in handlingar till oss efter att du har ansökt, så länge vi inte fattat beslut i ärendet. Tänk då på detta:

 • Du ska inte göra en ny ansökan. Det räcker att du skickar in handlingarna till oss.
 • Om du skickar in handlingarna med post – använd försättsbladet du fått från Skolverket.
 • Du måste ange vilka skolformer, årskurser och ämnen eller ämnesområden som du vill bli behörig att undervisa i.

Skicka dina handlingar hit

Du kan skicka de handlingar du vill komplettera med via vårt kompletteringsformulär eller vanlig post. Skicka in dina handlingar som pdf. Skolverket laddar inte ner handlingar som skickas som länkar.

Kompletteringsformulär Länk till annan webbplats.

Vanlig post:

Skolverket
Box 758
981 27 Kiruna

Glöm inte försättsbladet om du skickar handlingar med post

När du skickar in handlingar med vanlig post ska du alltid använda det försättsblad du fått från Skolverket. Det finns med i utskicket från oss när vi begär att du ska skicka in fler uppgifter eller handlingar. Det finns också som bilaga i det bekräftelsebrev du fick i samband med att vi registrerade din ansökan. Försättsbladet måste ligga överst bland dina handlingar. Alla handlingar läses in maskinellt och utan ett försättsblad riskerar dina handlingar att läsas in felaktigt.

Senast uppdaterad 28 maj 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Det är många som ansöker om legitimation och vi kan inte ge ett förhandsbesked om när du får ditt beslut.

  Vi handlägger alla ansökningar i den ordning som de kommer in. Handläggningstiden kan variera något beroende på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om. Ibland blir handläggningstiden längre för att vi måste ta hjälp av andra myndigheter och lärosäten. Många ansökningar går relativt snabbt att handlägga men vissa tar längre tid.

  Handläggningstiden för din ansökan beror på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om. När Skolverket tagit emot ansökningarna sorterar vi in dem i olika köer utifrån examen och önskade behörigheter. Köerna är olika långa och ärendena är olika komplexa.

  Det gör att tiden det tar att handlägga olika ärenden är olika lång. Personer som ansökt samtidigt kan därför få sin legitimation vid olika tidpunkter.

  Du ska alltid använda det försättsblad som Skolverket skickat till dig när du kompletterar ditt pågående ärende med post.

  Ja, det är möjligt att komplettera ett pågående ärende med fler handlingar.

  Om du vill komplettera ditt pågående ärende med kursintyg eller erfarenhetsintyg ska du också tala om vilken ytterligare behörighet du vill ha och grunden för det. Du ska då ange

  • skolform
  • ämne/ämnesområde
  • årskurser (för de skolformer där det är aktuellt)
  • om du ansöker utifrån studier, erfarenhet eller någon annan grund.

  Skicka dina handlingar hit

  Du kan skicka de handlingar du vill komplettera med via vårt kompletteringsformulär eller vanlig post. Skicka in dina handlingar som pdf. Skolverket laddar inte ner handlingar som skickas som länkar.

  KompletteringsformulärLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

  Vanlig post:

  Skolverket
  Box 758
  981 27 Kiruna

  Handläggningstiden är i de flesta fall cirka 8–12 veckor för dig som ansöker om lärar- eller förskollärarlegitimation med svensk examen. Handläggningstiden varierar beroende på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om.

  Om du behöver komplettera din ansökan med fler uppgifter eller handlingar kontaktar vi dig via din digitala brevlåda eller via brev.

  Källor: 4 kapitlet 3 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

  Handläggningstiden är normalt cirka 6–10 veckor för dig som ansöker om fler behörigheter. En del ärenden går snabbare än så, ett fåtal tar längre tid. Hur lång handläggningstiden är beror på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om.

  Om du behöver komplettera din ansökan med fler uppgifter eller intyg kontaktar vi dig via din digitala brevlåda eller via brev.

  Källa: 4 kapitlet 3 § Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

  Nej, när vi påbörjat handläggningen av en ansökan kan vi inte pausa det.

  Däremot kan du dra tillbaka din ansökan om du vill. Om du har betalat handläggningsavgiften och vi har påbörjat handläggningen kan vi inte betala tillbaka avgiften.

  Nej, vi kan inte skynda på handläggningen i ett enskilt ärende. Vi hanterar alla ansökningar i den ordning de kommer in till oss.

  Vi arbetar ständigt med att försöka korta ner våra handläggningstider. Vi förstår att de långa handläggningstiderna kan skapa svårigheter för dig som väntar på beslut och beklagar det.

  Om du inte har ett program som låter dig dela PDF-filer kan du istället använda dig av din dator eller telefons utskriftsfunktion för att skriva ut som PDF. Du kan då välja vilka sidor du vill ”skriva ut”. Det skapas då en ny PDF-fil med endast de sidor du väljer. Detta kräver inte en faktisk skrivare och fungerar både på dator och telefon.

  Exakt hur du gör för att skriva ut som PDF beror på vilken PDF-läsare du använder (till exempel om du använder gratisprogrammet Adobe Acrobat reader, din dator eller telefons webbläsare eller någon annan läsare). Se respektive läsares egna information för vägledning.