Nationellt prov i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3

Det nationella provet, även kallat ämnesprovet, i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 syftar till att på ett så allsidigt sätt som möjligt pröva elevens förmåga i ämnet. Provet ska tillsammans med lärarens löpande iakttagelser av elevens framsteg utgöra ett underlag för bedömning av elevens kunskapsutveckling.

När genomförs provet?

Ämnesproven i årskurs 3 ska genomföras under en provperiod som fastställs av Skolverket. Provperioden gäller även sameskolan i årskurs 3 och specialskolan i årskurs 4.

Provperiod för ämnesproven i årskurs 3

Delprov Tidsåtgång
Elevens självbedömning ca. 20 min inklusive instruktion
A Muntlig uppgift (gruppuppgift) ca. 60 min inklusive instruktion
Läsa – berättande text ca. 60–80 min inklusive instruktion
C Läsa – faktatext ca. 60–80 min inklusive instruktion
D Enskild högläsning ca. 15–20 min totalt (delproven genomförs samtidigt)
E Enskilt textsamtal
Skriva – berättande text ca. 60 min inklusive instruktion (delproven genomförs samtidigt)
Skriva – stavning och interpunktion
Skriva – faktatext ca. 60 min inklusive instruktion

Prövar förmågorna läsa, skriva och tala

Ämnesproven i matematik och svenska/ svenska som andraspråk ramas in av en berättelse om två barn, Nova och Troj, som är med om olika äventyr. Syftet med berättelsen är att leda in eleverna i uppgiften och avdramatisera provsituationen. CD-skivan med inspelad berättelse ska endast användas i ämnesprovet i matematik.

Läsförmågan prövas i olika delprov med läsning av en faktatext och en skönlitterär text där eleven ska svara på frågor men också samtala med läraren i anslutning till texten. Skrivförmågan prövas i delprov där eleven ska skriva en berättelse och en faktatext. Elevens muntliga förmåga prövas i en par- eller gruppuppgift där elever för samtal eller berättar och instruerar.

Bedömningsanvisningar

Till varje delprov finns för läraren utförliga bedömningsanvisningar som anger rätta svar eller kriterier som ska ge läraren stöd vid bedömningen av om eleven har nått kravnivån på delprovet eller uppgiften. Läraren gör flera olika bedömningar av texterna med stöd av bedömningsanvisningarna. I det muntliga delprovet gör läraren en individuell bedömning av varje elevs prestation med stöd av bedömningsanvisningarna.

Senast granskad: 2016-02-18
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner