Nationellt prov i svenska/ svenska som andraspråk i årskurs 9

Det nationella provet i årskurs 9 består av tre delprov och är gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Syftet med ämnesprovet är att elevernas kunskaper i ämnet ska prövas så allsidigt som möjligt.

Provdatum och provtid

Provet är uppbyggt kring ett övergripande tema. Ett par skönlitterära texter och tidningstexter på det här temat finns samlade i ett texthäfte. Två av ämnesprovets tre delar är förlagda till fasta provdagar under vårterminen. Det muntliga delprovet (delprov A) ska genomföras under en provperiod på höstterminen. 

Provdatum för ämnesproven i årskurs 9


Delprov A: Tala

Det muntliga delprovet ska genomföras under en provperiod som från och med läsåret 2015/2016 ligger på höstterminen. Delprovet genomförs med fördel i grupper om 4–5 elever och omfattar maximalt 110 minuter/grupp.

Delprovet är uppdelat på tre delar och eleverna bedöms utifrån tre aspekter: att presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt att delta i diskussion. Utgångspunkten för presentationerna och samtalen är textutdrag från såväl skönlitteratur som sakprosa, men även andra typer av texter som till exempel en serie eller en filmsekvens kan förekomma.

Mer information om hur delprovet går till

Exempel på texter, provuppgifter och bedömda elevlösningar

Delprov B: Läsa

Delprov B genomförs på en gemensam provdag för hela landet och omfattar 60 + 140 minuter. 45–60 minuter för enskild genomläsning av ett texthäfte och 140 minuter till att svara på frågor om texterna eleven läst. 

Texthäftet innehåller skönlitterära texter, sakprosatexter samt dikter och bilder, vilka alla berör det aktuella temat på olika sätt. Till texterna hör ca 20 frågor som eleverna ska besvara. Tidigare har det ingått en viss tid för förberedelse inför delprovet Läsa. Förberedelsetiden är sedan vårterminen 2013 borttagen för att alla elever ska få samma förutsättningar. Eleverna får texthäftet vid provtillfället. Delprovet genomförs individuellt och materialet är inte känt för eleverna före provdagen.

Delprov C: Skriva

Delprov C genomförs på en gemensam provdag för hela landet och omfattar 200 minuter.

Eleverna får tre skrivuppgifter där de väljer en att genomföra. Uppgifterna anknyter på olika sätt till temat för provet och de är inte kända för eleverna före provdatum. Texthäftet kan eleverna använda som inspiration till sitt skrivande. Hantering av källor och citatteknik prövas endast i begränsad omfattning i delprovet.

Skolan har möjlighet att låta eleverna genomföra det här delprovet på dator. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion.

Läs mer om att genomföra prov på dator

Senast granskad: 2016-12-27
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner