Arkivering av nationella prov

Här kan du läsa om arkivering och gallring av nationella prov.

Kommunala och statliga skolor

Nationella prov och de elevlösningar som hör till proven är allmänna handlingar i kommunala och statliga skolor. Allmänna handlingar ska som regel bevaras. Kommuner ska följa arkivlagen och kan med stöd av denna lag, under vissa förutsättningar, fatta beslut om att gallra handlingar.

Det är ansvarig nämnd eller styrelse inom kommunen som fattar beslut om gallring i kommunala skolor. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med Riksarkivet utarbetat gallringsråd för kommuner, landsting och regioners utbildningsväsenden. Råden finns i skriften Bevara eller gallra 2. Dessa kan tillämpas om ansvarig kommunal nämnd eller styrelse har tagit beslut om detta. 

Det är Riksarkivet som fattar beslut om gallring av nationella prov i statliga skolor.

Bevara eller gallra 2 (423 kB)

Om du som elev, vårdnadshavare eller anställd i en kommunal skola har frågor om arkivering och gallring av nationella prov, kontakta ansvarig nämnd inom kommunen.

Fristående skolor

I fristående skolor är nationella prov inte några allmänna handlingar, eftersom offentlighetsprincipen inte gäller i dessa skolor. Huvudmannen för en fristående skola har ändå en skyldighet att bevara elevlösningar från de nationella proven i tre år.

26 kap. 28 § skollagen (2010:800)

Senast granskad: 2016-06-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner