Bedömning av ämnesproven i årskurs 3

Med de nationella proven medföljer detaljerade bedömningsanvisningar som läraren ska följa. De nationella proven är en del av bedömningen, men läraren ska använda allt befintligt underlag för att bedöma om en elev har uppfyllt kunskapskraven. Det görs ingen sammanvägning av delproven i ämnesprovet i årskurs 3, utan det ska tydligt framgå vilka delprov som eleven har klarat eller inte.

Exempel på delprov och bedömningsanvisningar

Exempel på delprov och bedömningsanvisningar från tidigare år finns att hämta på provinstitutionernas webbplatser. Ämnesprovet i matematik konstrueras av PRIM-gruppen vid Stockholms universitet och ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk konstrueras av Uppsala universitet. 

Exempel från tidigare ämnesprov i matematik för årskurs 3 Exempel från tidigare ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk

Kunskapsprofiler 

I kunskapsprofilen beskriver läraren elevens prestationer på ämnesproven och i undervisningen i övrigt. Kunskapsprofilen består av ett dokument där förmågor i ämnet beskrivs och där anges vad som prövas i ämnesproven. Den kan användas som underlag vid utvecklingssamtal och vid utformandet av omdömen i den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Den är också användbar vid överlämnande av elevunderlag till mottagande lärare. Den är inte obligatorisk att använda.

Kunskapsprofiler finns att ladda ned på provkonstruktörenas webbplatser

Kunskapsprofil matematik Kunskapsprofil svenska/svenska som andraspråk

Avidentifiera prov som skrivs på dator

Från den 29 juni gäller nya regler om skolan låter eleven skriva ett delprov på dator eller en annan digital enhet. Elevernas texter ska avidentifieras för den bedömande läraren. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Att proven skrivs på dator betyder endast att eleverna skriver till exempel uppsatsdelar på dator. Det är inte tillåtet att överföra delar av provet till digitalt format. Digitala prov sin helhet finns på plats först år 2022.

Mer om att skriva prov på dator eller annan digital enhet

Mer om digitaliseringen av proven

Senast granskad: 2018-02-05
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner