Genomförandet av nationella prov i årskurs 6

I lärarinformationen till varje prov finns anvisningar för hur genomförandet av de nationella proven ska gå till. Skolan ska ha rutiner för att proven ska kunna genomföras på ett likvärdigt sätt.

De nationella proven i årskurs 6 ska genomföras på de provdatum som Skolverket har fastställt. 

Provdatum för ämnesproven i årskurs 6

Muntliga delprov

I svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska finns muntliga delprov, delprov A. De muntliga delproven är en del av det nationella provet och är obligatoriskt att genomföra. I grundskolans kursplaner ingår att kunna samtala i och om ämnet. Därför prövar proven den muntliga förmågan.

Hur skolan organiserar provet beror mycket på förhållandena i den egna klassen och skolan. Genomförandet kan samordnas i de ämnen som har muntliga delprov. Man behöver inte genomföra proven en bestämd dag men under den angivna provperioden som sedan läsåret 2015/2016 ligger under höstterminens vecka 45 - 50. Men man måste hålla sig inom ramen för provtiden. Provet genomförs i den gruppstorlek som anges i Lärarinformationen i provet.

Provdatum för de nationella proven i årskurs 6 Läs mer om att organisera genomförandet av muntliga delprov

Provtid

Hur länge en elev måste sitta kvar vid provtillfället bestämmer varje skola utifrån sina lokala förutsättningar. Om en elev är klar med provet kan eleven få lämna rummet. Samtidigt kan det vara störande om elever hela tiden lämnar rummet. Vid vissa prov kan det därför vara en fördel om eleverna sitter hela provtiden. Läs Lärarinformationen för respektive prov för tydligare information om vad som gäller för just det provet. 

Om en elev är försenad 

Skolan avgör även om en elev som kommer för sent till ett provtillfälle ska få genomföra provet eller inte. Om eleven får möjlighet att visa vad han eller hon kan vid provet får läraren bättre underlag för bedömning. 

I grupp eller helklass

Vissa delprov genomförs i grupp, till exempel det muntliga delprovet i matematik och i svenska och svenska som andraspråk.

Använda dator

Skolan har möjlighet att låta eleverna genomföra delprov som prövar skriftlig framställning på dator.

Läs mer om att genomföra delprov som prövar skriftlig framställning på dator

Senast granskad: 2017-06-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner