Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk är en högskolekurs för alla lärare, oavsett undervisningsämne. Ansök till hösten 2018 mellan den 15 mars och den 16 april.

Därför ska du delta

  • Öka din kompetens i svenska som andraspråk
  • Utveckla undervisningen för att stärka flerspråkiga och nyanlända elever
  • Öka din förståelse för olika värderingar och normer på skolan

Det här är kursen

Vad

Kursen Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, 7,5 Hp på kvartsfart.

För vem

Lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är den öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Hur

Huvudsakligen distansstudier med några campusträffar på universitet eller högskola samtidigt som du arbetar.

Var

Studier på utvalda universitet eller högskolor.

Se kursutbud hösten 2018

Den 15 mars publicerar vi en webbkatalog. Redan nu kan du se vilka kurser som finns och var de går av stapeln.

Kurser med start hösten 2018.xlsx (16 kB)

Kurserna kan vara ett första steg till behörighet

Ifall du funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs, då är denna kurs något för dig. Kursen leder inte till behörighet med du kan påbörja din väg mot behörighet. Efter avslutade studier kan du läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Arbetsgivaren godkänner att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare behöver säga ja till att du studerar på en kurs. Den här blanketten ska skrivas under:

Blankett publiceras här senast den 15 mars.

Detta lär du dig

Genom att gå kursen får du en introduktion till svenska som andraspråk. Framförallt stärker du din förmåga att ta dig an en lärandemiljö där normer och värderingar möts och utvecklas. Du får även fler verktyg så att du kan förbättra din undervisning av flerspråkiga och nyanlända elever.

  • visa insikter i och diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer,
  • få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande,
  • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande.

Huvudmannen kan förlägga kurser på hemmaplan

Det finns möjlighet att anordna kurser för många lärare i huvudmannens lokaler. På det sättet går det att tydligare koppla studierna direkt till de lokala behoven. När lärare studerar tillsammans på hemmaplan kan det leda till att likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen ökar ytterligare. Huvudmannen tar kontakt med ett lärosäte för att diskutera möjliga upplägg.

Anmälan

Ansökan till hösten 2018 är öppen mellan den 15 mars och den 16 april. Kursen finns anpassad för flera skolformer på utvalda högskolor och universitet runt om i landet. Kursutbudet publiceras här senast den 15 mars.

Ta del av informationen på högskolans eller universitetets hemsida. Sen ansöker du själv via www.antagning.se.

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande.

Den skickar du in separat, till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund.

Du som gjort en ansökan via www.antagning.se kan numera skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt.

Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se.

Kursutbudet publiceras här senast den 15 mars.

Kursutbudet publiceras här senast den 15 mars.

Kursutbudet publiceras här senast den 15 mars.

Kursutbudet publiceras här senast den 15 mars.

Studera med 80 procent av lönen

Lärare kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid de studerar istället för att arbeta. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag.

Läs mer om statsbidraget för studier i svenska som andra språk

Frågor och svar

Du kan förslagsvis läsa kursen med inriktning mot årskurs 1-6. Du är inte förhindrad att läsa kursen mot andra åk, eller skolformer, men inriktningen mot åk 1-6 bör vara den som passar bäst.

Du kan förslagsvis läsa kursen med inriktning mot årskurs 1-6. Du är inte förhindrad att läsa kursen mot andra åk, eller skolformer, men inriktningen mot åk 1-6 bör vara den som passar bäst.

Kommunala och fristående huvudmän, samt huvudmän för folkhögskolor, kriminalvårdsanstalter och LVU-hem.

Nej, för det krävs att du har en behörighetsgivande lärarexamen eller en lärarlegitimation.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Styrning och ledning.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2018-02-15
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation