För dig med fritidspedagogexamen

Det finns övergångsregler som gör det möjligt för dig med en fritidspedagogexamen att få en legitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet samt i grundskolans årskurs 1-3 och/eller 4-6.

Övergångsreglerna gäller endast dig som har en examen avsedd för arbete i fritidshem som är äldre än den grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem som infördes år 2011. För att kunna få en legitimation måste du inom din examen eller genom högskoleutbildning slutförd före den 1 december 2013 ha fullgjort ämnesstudier i minst ett av grundskolans ämnen i tillräcklig omfattning. Detta måste också ha gett dig tillräcklig ämneskunskap. Omfattningen av dina ämnesstudier avgör om du får behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 1-3 och/eller årskurs 4-6.

Läs mer i nedanstående poängnycklar för att se vad som krävs för att bli behörig i ett ämne. I poängnyckeln för fritidspedagoger ser du startnivån av poäng som krävs utifrån den examenstyp du har. I poänggränser för äldre högskoleutbildning kan du se hur många poäng som krävs för att bli behörig i ett ämne i en årskurs.

Poängnyckel för fritidspedagoger (80 kB)

Poänggränser äldre högskoleutbildning (88 kB)

Undervisning årskurs 1-3

I din legitimation får du behörighet i de skolämnen, årskurser och skolformer som framgår av ditt examensbevis.

För att vara behörig att undervisa behöver du:

 • en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, eller
 • en äldre examen avsedd för arbete i minst en av årskurserna 1-3 i grundskolan (exempelvis en lågstadielärare), eller
 • en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt behörighetsförordningen, om du har kompletterat din utbildning så att du har fått kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolan, eller
 • en fritidspedagogexamen med inriktning mot arbete enbart i fritidshem och ämnesstudier i tillräcklig omfattning inom eller utöver din examen.

Undervisning årskurs 4-6

I din legitimation får du behörighet i de skolämnen, årskurser och skolformer som framgår av ditt examensbevis.

För att vara behörig att undervisa behöver du:

 • en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 4-6, eller
 • en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, eller
 • en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, eller
 • en äldre examen avsedd för arbete i minst en av årskurserna 4-6, eller
 • en äldre examen avsedd för arbete i minst en av årskurserna 7-9.

En fritidspedagogexamen med inriktning mot arbete enbart i fritidshem och ämnesstudier i tillräcklig omfattning inom eller utöver din examen.

Undervisning årskurs 7-9

I din legitimation får du behörighet i de skolämnen, årskurser och skolformer som framgår av ditt examensbevis.

För att vara behörig att undervisa behöver du:

 • en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, eller
 • en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, eller
 • en äldre examen avsedd för arbete i minst en av årskurserna 7-9 i grundskolan, eller
 • en äldre examen avsedd för arbete i gymnasieskolan.

Notera att du som har en examen avsedd för arbete i årskurs 1-7 i normalfallet blir behörig att undervisa i årskurs 1-7, inte årskurs 8-9.

Fritidspedagoger kan få behörighet

Du som har en fritidspedagogexamen eller motsvarande examen avsedd enbart mot arbete i fritidshemmet får nu möjlighet att söka behörighet.

Om du inom din examen har studier i ämnen i grundskolan kan du bli behörig att undervisa i grundskolan årskurs 1-3 och/eller 4-6.

Anita har en lärarexamen med inriktning fritidshem som hon blev klar med 2012. I sin examen har hon studier i matematik och engelska omfattande 15 högskolepoäng i vardera ämnet. Med så många poäng kan Anita söka legitimation och bli behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1-6 i matematik och engelska.

Om du utöver din examen har studier i ämnen i grundskolan, slutförda före den 1 december 2013, kan du bli behörig att undervisa i grundskolan årskurs 1-3 och/eller 4-6.

Jasmine har en fritidspedagogexamen utfärdad före 1 juli 2011. Utöver sin examen har hon innan den 1 december 2013 avslutat studier i samhällskunskap (5 hp) och svenska (15 hp). I sin legitimation kommer Jasmine bli behörig att undervisa i samhällskunskap i årskurs 1-3 och svenska  i årskurs 1-6.

Läs båda poängnycklarna

För att få en klar bild av vad som krävs för att bli behörig i ett ämne måste du läsa i båda poängnycklarna nedan:

I den första nyckeln kan du se den startnivå av poäng som krävs för dig utifrån den examenstyp du har:

Poängnyckel för fritidspedagoger (80 kB)

I den andra nyckeln kan du se hur många poäng som krävs för att bli behörig i ett ämne i en årskurs:

Poänggränser äldre högskoleutbildning (88 kB)

Som fritidspedagog kan du även få behörighet utifrån lång erfarenhet av undervisning.

Svenska som andra språk

Från den 1 december 2013 gäller att en lärare som är behörig i ämnet svenska i årskurs 1-3 inte längre automatiskt blir behörig även i ämnet svenska som andraspråk.

Integrerade elever i grundskolan

En lärare behöver inte ha en speciallärarexamen för att vara behörig att undervisa i en grundskoleklass där det finns en integrerad grundsärskoleelev.
En grundsärskoleelev som är integrerad i grundskolan kan eventuellt behöva särskilt stöd för att nå upp till de kunskapskrav som gäller för grundsärskolan. Då krävs en lärare som har en speciallärarexamen, eller en giltig specialpedagogexamen.

Utgångspunkten är att det krävs legitimation och behörighet för att få undervisa i fritidshemmet, men det finns vissa undantag.

Du som har en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem kan bland annat få legitimation och behörighet att undervisa i fritidshemmet. Detsamma gäller för dig som har en äldre examen avsedd för arbete i fritidshemmet och minst en till skolform.

Du som har en svensk eller utländsk högskoleutbildning för arbete som fritidspedagog, exempelvis en fritidspedagogexamen, behöver varken legitimation eller behörighet för att få undervisa i fritidshemmet. Samtidigt finns det övergångsregler som gör det möjligt att bli legitimerad genom en fritidspedagogutbildning.

I fritidshemmet finns också personal som inte undervisar. Denna personal, som har utbildning och erfarenhet som främjar barnens utveckling och lärande, får arbeta i fritidshemmet utan legitimation.

För dig som får en legitimation genom en fritidspedagogexamen gäller särskilda regler om du vill komplettera din legitimation med fler behörigheter.

Undervisningserfarenhet

Du kan få fler behörigheter genom att visa att du har lång erfarenhet av att undervisa.

Läs mer på krav för behörighet utöver examen

Högskolestudier slutförda före 1 december 2013

Du kan få fler behörigheter i grundskolans årskurs 1-6 genom ämnesstudier fullgjorda före den 1 december 2013. Läs mer om poänggränserna i nedanstående poängnyckel.
Poänggränser äldre högskoleutbildning (88 kB)

Praktisk-estetiska ämnen

Du kan få behörighet att undervisa i ytterligare ett praktiskt-estetiskt ämne i grundskolans årskurs 1-6 genom att studera via Lärarlyftet.

Läs mer om Lärarlyftets kurser för fritidspedagoger

Speciallärarexamen

Du kan få behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna eller specialskolan genom att avlägga en speciallärarexamen. För att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna måste speciallärarexamen vara specialiserad mot utvecklingsstörning. Du kan inte få behörighet att som speciallärare bedriva undervisning som avser särskilt stöd.

Du som redan är verksam i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna kan få avlägga en speciallärarexamen specialiserad mot utvecklingsstörning genom Lärarlyftet.
Läs mer speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet

Komplettera din legitimation på andra sätt

För att få ytterligare behörighet på något annat sätt måste du först få kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en förskollärarexamen, grundlärarexamen eller ämneslärarexamen. Det finns reglerat i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Skolverket vänder sig alltid till något lärosäte för att ta reda på om du har dessa kunskaper och förmågor. Det är alltså inte Skolverket som gör bedömningen.

Läs mer i bilaga 2 till högskoleförordningen där kraven för respektive examen framgår (1993:100)

Ansök om fler behörigheter

Du ansöker om att komplettera din legitimation med fler behörigheter än vad som följer av din examen i samband med din legitimationsansökan eller vid ett senare tillfälle.
Ansök här

Senast granskad: 2015-09-23
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning