Förskolan

Förskolan styrs av en läroplan som anger mål och riktlinjer för verksamheten. Förskolechefen ansvarar för att förskolans verksamhet följer läroplanen, och förskolan kan också ha egna mål för verksamheten.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan

Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Den tar också upp hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Läroplanen reviderades 2016, i och med förändringen blev övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem  tydligare. Det som har förtydligats att information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar från förskolan till förskoleklassen. Det har även förtydligats vem som är ansvarig för att föra över information om innehållet i utbildningen vid övergångar.

Beställ eller ladda ner förskolans läroplan Läroplanen på engelska

Skärmdump av betaversionen av nya skolverket.se

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du gå in och titta på den nya webbplatsen som håller på att byggas upp.

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

De allmänna råden handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av utbildningen, samarbete med hemmen och tillsyn över förskolor. Råden riktar sig till kommunala och enskilda huvudmän, men också till kommuner i egenskap av tillsynsmyndighet över fristående förskolor. Utöver detta riktar sig råden även till förskolechefer, förskollärare och annan personal i förskolan.

Beställ eller ladda ner Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

Stöd i arbetet

Som ett stöd för huvudmän, förskolechefer och pedagoger i förskolan finns filmer, stödmaterial, rapporter och annat material.

Läs mer om stöd i arbetet

Webbaserat stödmaterial: Kvalitet i förskolan

Materialet beskriver de faktorer som påverkar kvaliteten i förskolan. Det riktar sig till huvudmän för förskolan och förskolechefer och kan vara ett stöd i arbetet att att följa upp och utvärdera förskolans kvalitet.

Kvalitet i förskolan

Information till föräldrar

Broschyren Förskolan är till för ditt barn riktar sig i första hand till föräldrar och vårdnadshavare och handlar om förskolan och förskolans läroplan.
Beställ eller ladda ner broschyren

Senast granskad: 2018-04-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner