Förebyggande arbete och tydliga befogenheter är viktigt för trygghet och studiero i skolan

Den 1 augusti 2022 infördes flera ändringar i skollagen inom området trygghet och studiero. Skolverket har i samband med ändringarna fått ett regeringsuppdrag som bland annat innebär att ta fram stöd för skolans personal, informera om lagstiftningen och följa utvecklingen inom området.

– Att skapa trygghet och studiero är ett gemensamt ansvar som måste involvera hela organisationen, från huvudman och rektor till lärare och övrig skolpersonal samt eleverna själva, säger Ulrica Dahlén, enhetschef på Skolverket.

Skollagsändringarna innebär bland annat att det numera står i skollagen att all personal i skolan har befogenhet att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar.

– Fysiska ingripanden och disciplinära åtgärder kan fylla en funktion för att hantera akuta situationer. Samtidigt handlar ett långsiktigt arbete
för trygghet och studiero i första hand om god undervisning och goda relationer mellan skolans elever och personal, tillägger Ulrica Dahlén.

Det av största vikt att det bedrivs ett förebyggande arbete på skolorna

Som en del av regeringsuppdraget har Skolverket bland annat följt upp hur de som arbetar i skolan upplever lagändringarna. Uppföljningen visar att många rektorer, lärare och övrig skolpersonal upplever att lagändringen har gjort det tydligare när de får ingripa fysiskt.

– Merparten av lärarna och den övriga skolpersonalen uppger att de är mycket eller ganska säkra på när de får ingripa fysiskt, men det finns också de som är osäkra, säger Ebba Brismark, undervisningsråd på Skolverket och uppdragsansvarig för arbetet med uppföljningen.

Skolverket konstaterar samtidigt att det av största vikt att det bedrivs ett förebyggande arbete som främjar trygghet och studiero och därigenom minskar behovet av fysiska ingripanden och disciplinära åtgärder.

–Det är positivt att de som arbetar i skolan upplever att de har ett tydligt mandat och känner sig trygga i hur de kan agera för att avhjälpa eventuella svåra situationer. Att de har ett stöd för sitt professionella omdöme. Samtidigt behöver skolan ständigt arbeta för att utveckla undervisningens kvalitet och ett gott klassrumsklimat, säger Ulrica Dahlén.

Skolpersonal efterfrågar mer stöd kring fysiska ingripanden

Uppföljningen visar också att omkring hälften av lärarna och den övriga personalen efterfrågar mer stöd kring fysiska ingripanden. Det framgår tydligt att merparten av lärarna och den övriga skolpersonalen varken har deltagit i kollegiala samtal eller tagit del av informations- eller utbildningstillfällen som handlat om när de får ingripa fysiskt under det senaste läsåret.

I samband med lagändringarna fick Skolverket i uppdrag att ta fram stöd för skolans personal för arbetet med trygghet och studiero.

–Det är viktigt att huvudmän och rektorer säkerställer att personal får möjlighet till stöd och adekvat utbildning i de här frågorna. Det kan till exempel vara genom kollegiala samtal där all personal deltar. I det sammanhanget är flera av de material som Skolverket tagit fram på området trygghet och studiero en bra utgångspunkt, säger Annika Morelius, undervisningsråd på Skolverket och insatsansvarig för uppdraget Trygghet och studiero.

Skolverkets stöd finns tillgängligt på skolverket.se och riktar sig till alla som arbetar i skolan. I stödet inbegrips bland annat två juridiska vägledningar om personalens befogenheter att ingripa fysiskt och om disciplinära och andra särskilda åtgärder. Det finns även ett diskussionsunderlag kopplat till vägledningarna. Skolverket har också tagit fram ett stöd som skolor kan använda vid kommunikation och samarbete med vårdnadshavare.

–Vi har också tagit fram en kompetensutveckling för att stärka elevassistenter och motsvarande funktioner i arbetet med trygghet och studiero, säger Annika Morelius. Hon lägger även till att det är inte bara läraren som är viktig, utan all personal bidrar till att skapa en trygg arbetsmiljö.

Om uppföljningen

Rapporten bygger på två enkätundersökningar. En enkät är riktad till rektorer och en till skolpersonal. Med skolpersonal avses all slags personal som är anställd på skolorna. Enkäterna gick ut till ett urval av rektorer och personal i grundskolan, anpassade grundskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

I enkäterna ställdes frågor om i vilken utsträckning rektorer, lärare och övrig skolpersonal har ingripit fysiskt mot elever eller vidtagit disciplinära åtgärder som till exempel utvisning ur klassrummet, tillfälliga omplaceringar eller avstängning. I enkäten inkluderades även frågor om hur de upplever lagändringarna på området.

Ta del av rapporten

Fysiska ingripanden och disciplinära åtgärder

Publicerades den .