Regeringsuppdrag 2010

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Analys av riksprislistan

Delredovisning av uppdrag om dansarutbildningen

Ett fjärde år på teknikprogrammet - tilläggsuppdrag

Examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m.

Examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. samt tillägg

Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

Försöksverksamhet med sfi-bonus 2010

Handikappolitisk strategi - förslag på delmål samt struktur för uppföljning

Implementering av skolreformer

Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i grundskolan - implementeringsinsatser

Insatser inom yrkesvux 2010

IT-användning och IT-kompetens

Lägesrapport inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdena

Mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi)

Nationella råd för yrkesprogrammen

Nya kursplaner och kunskapskrav för obligatoriska särskolan

Opinionsbildande verksamhet i skolan

Påbyggnadsutbildningar med statsbidrag 2009

På pojkarnas planhalva?

Redovisning av Uppdrag att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m.

Regionala tillväxtarbetet

Riksprislistan och landstingens kostnader för naturbruksprogrammen

Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan 2009

Skolverkets strategi för målgruppsundersökningar

Skolverkets verksamhet utifrån det minoritetspolitiska målet

Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar 2009

Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009

Uppdrag avseende gymnasieskolans teknikprogram

Uppdrag om entreprenörskap i skolan

Uppdrag om jämställdhetsinsatser i skolan

Uppdrag om yrkesförarutbildning för buss inom gymnasieskolan

Uppdragsutbildning för vissa uppsagda personer inom fordonsindustrin

Uppföljning av sommarskolor 2010

Utbyggnad av datalagret Microdata Online Access (MONA) samt insamling av slutbetyg i kommunal vuxenutbildning

Utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor 2009

Utveckling och insatser på skolområdet med relevans för hälsan

Utvärdering av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Utvärdering av statsbidraget för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna - delredovisning

Yrkestävlingar på skolnivå

Yrkestävlingar på skolnivå - delredovisning med kostnadsberäkningar

Yrkesvux - andra halvåret 2009