Regeringsuppdrag 2015

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Delredovisning av uppdraget om nationella skolutvecklingsprogram

Delredovisning av uppdrag om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m

Förnyat uppdrag om skolans värdegrund

Plan för genomförande av insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag inför fördelning av medel

Rådet för dansarutbildnings verksamhet och kostnader för läsåret 2013/14

Rådet för dansarutbildnings verksamhet och kostnader för läsåret 2014/15

Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan 2015

Skillnaden mellan provresultat och kursbetyg i gymnasieskolan 2014

Skolverkets årsredovisning 2014

Totala kostnader för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning 2014

Två uppdrag inom studie- och yrkesvägledningen

Uppdrag att följa upp och analysera Skolverkets verksamhet utifrån minoritetspolitikens mål 2015

Uppdrag att informera om avbrottsrapportering inom kommunal vuxenutbildning

Uppdrag om att främja jämställdhet inom skolväsendet

Uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk

Uppdrag om förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk – grundsärskolan

Uppdrag om förslag till kursplaner för grundsärskolan i nationella minoritetsspråk

Uppdrag om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 2015

Uppdrag om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m

Uppdrag om insatser för en förstärkt elevhälsa

Uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 2014

Uppdrag om jämställdhetsintegrering

Uppdrag om konsekvenser för skolhuvudmän av rätten att överklaga vissa beslut

Uppdrag om kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande intolerans

Uppdrag om läromedel och kursplaner för de nationella minoritetsspråken

Uppdrag om plan för jämställdhetsintegrering 2015-2018

Uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier

Uppdrag om riksrekryterande spetsutbildning i grundskolan 2013/14

Uppdrag om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2014/15

Uppdrag om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Uppdrag om statsbidrag för ökade kostnader för vissa arbetslösa 20-24 år 2014

Uppdrag om särskilt begåvade elever

Uppdrag om Tekniksprånget andra halvåret 2014

Uppdrag om Tekniksprånget första halvåret 2015

Uppdrag om uppföljning av sysselsättning efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare

Uppdrag om uppföljning och analys av gymnasieskolan

Uppdrag om uppföljningsmodell för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 2015

Uppdrag om utbildning av brobyggare inom regeringens strategi för romsk inkludering

Uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion 2015

Uppdrag om utveckling och förbättring av Skolverkets statistik om skolväsendet för vuxna

Uppdrag om återrapportering av statsbidrag för elever från nordiska länder

Uppdrag om ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andra språk för nyanlända elever i grundskolan

Utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014