Regeringsuppdrag 2019

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Främja digitalisering 2018

Förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplaner

Försöksverksamhet på ekonomiprogrammet, ny inriktning mot handel

Lärarprognos 2019 – uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier

Skolverkets och Arbetsförmedlingens gemensamma uppdrag om insatser för bättre samverkan

Tekniksprånget 2018

Uppdrag att digitalisera de nationella proven

Uppdrag att fortsatt svara för Lärarlyftet II

Uppdrag att kartlägga och analysera behovet av fortbildning av personal inom förskoleklass och fritidshem

Uppdrag att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Uppdrag om bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper

Uppdrag om den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Uppdrag om en fortsatt informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena

Uppdrag om en informationsinsats om vägar in i lärar- och förskolläraryrkena

Uppdrag om fortbildning för förskolechefer

Uppdrag om fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen

Uppdrag om fortbildningsinsatser inom studie- och yrkesvägledning

Uppdrag om förslag till ändringar i läroplaner avseende kunskapsområdet sex och samlevnad

Uppdrag om försöksverksamhet med yrkesprov

Uppdrag om goda exempel på sfi kombinerad med yrkesutbildning

Uppdrag om insatser för att öka kunskapen i skolan om den nationella minoriteten romer

Uppdrag om insatser mot sexuella trakasserier

Uppdrag om insatser till följd av propositionen Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Uppdrag om insatser till följd av propositionen Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser - slutredovisning

Uppdrag om kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

Uppdrag om mer rörelse i skolan

Uppdrag om praktisk tillämpning av barnkonventionen

Uppdrag om Samverkan för bästa skola

Uppdrag om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2018/2019

Uppdrag om statsbidrag för lärcentrum 2018

Uppdrag om stöd för utveckling av introduktionsprogram

Uppdrag om uppföljning av regionalt yrkesvux 2018

Uppdrag om utvärdering av den utökade rätten till komvux på gymnasial nivå

Uppdrag om utvärdering av statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling - delredovisning 1

Uppdrag om utvärdering av statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling - delredovisning 2

Uppdrag om utvärdering av statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling - slutredovisning

Uppdrag om verksamhetsnära insatser för att förebygga avhopp från gymnasieskolan

Uppdrag om ändringar i handels- och administrationsprogrammet

Uppdrag om ändring i förordningen om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Utvärdering av försöksverksamhet med spetsutbildning