Regeringsuppdrag 2020

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 1

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 2

Främja digitalisering 2019

Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m.

Uppdrag att fortsatt svara för Lärarlyftet II

Uppdrag att genomföra insatser som bidrar till att stärka tillgången på yrkeslärare

Uppdrag att representera Sverige i implementeringen av EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Uppdrag att öka kunskapen om romer

Uppdrag om Agenda 2030 och de nationella miljömålen

Uppdrag om brobyggarutbildning med romsk språk- och kulturkompetens

Uppdrag om central rättning av nationella prov

Uppdrag om elever som snabbare når kunskapskraven

Uppdrag om en webbutbildning för återvändande lärare och förskollärare

Uppdrag om fortbildning för förskollärare i förskoleklass

Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet

Uppdrag om fortbildning i specialpedagogik

Uppdrag om försöksverksamhet med branschskolor läsåret 2019/2020

Uppdrag om försöksverksamhet med yrkesprov 2020

Uppdrag om gruppstorlekar vid fjärrundervisning

Uppdrag om insatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser

Uppdrag om insatser för att stärka läslovet

Uppdrag om kvalitetsutmärkelse

Uppdrag om lättnader i redovisningskrav i vissa statsbidrag

Uppdrag om samverkan för bästa skola 2020

Uppdrag om Skolverkets och Skolinspektionens möjligheter att få tillgång till nödvändig information

Uppdrag om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2019/20

Uppdrag om statsbidrag för lärcentrum 2019

Uppdrag om stödjande insatser med anledning av covid-19

Uppdrag om stödmaterial till lärarassistenter m.fl. i syfte att avlasta lärare

Uppdrag om utvärdering av försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning (KPU)

Uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet

Utvärdering av statsbidrag för lärcentrum