Mottagande i grundsärskolan

Det är hemkommunen som beslutar om en elev ska tas emot i grundsärskolan. Här finns information om vad som gäller kring mottagandet av elever i grundsärskolan.

Krav för att tas emot i grundsärskolan

Vilka utredningar ska hemkommunen genomföra innan de fattar beslut om att en elev ska tas emot i grundsärskolan?

Det är hemkommunen som beslutar om en elev ska tas emot i grundsärskolan. Innan beslutet ska hemkommunen göra en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social utredning. I samband med utredningen ska de samråda med elevens vårdnadshavare.

Källa: 7 kapitlet 5 § andra stycket skollagen.

Vad menas med hemkommun?

Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som man är folkbokförd i. När det gäller personer som är bosatta i Sverige utan att vara folkbokförda är hemkommunen den kommun som de stadigvarande vistas i.

Krävs det samtycke från vårdnadshavarna för att ta emot en elev i grundsärskolan? Går det att ta emot en elev i grundsärskolan även om vårdnadshavarna inte ger sitt samtycke?

Vårdnadshavarna måste godkänna att en elev tas emot i grundsärskolan. Om de inte godkänner det ska eleven gå i grundskolan eller en motsvarande skolform i stället. Hemkommunen kan besluta att en elev ska tas emot i grundsärskolan även om vårdnadshavarna inte vill det. Men då måste det finnas synnerliga skäl utifrån barnets bästa. Synnerliga skäl innebär extra starka skäl.

Källa: 7 kapitlet 5 § tredje stycket skollagen.

Vilka utredningar kräver vårdnadshavarnas samtycke?

Elevens vårdnadshavare måste alltid ge sitt samtycke till att göra en psykologisk eller medicinsk bedömning. Om vårdnadshavarna inte ger ett sådant samtycke kan hemkommunen oftast inte genomföra dessa delar av utredningen. Det innebär att det inte går att få fram det fullständiga underlag som krävs för att hemkommunen ska kunna fatta beslut om mottagande i särskolan. Då kan ärendet behöva avslutas. Om någon av vårdnadshavarna motsätter sig en utredning behöver skolan ändå fortsätta att ha en dialog med dem om att det finns ett behov av särskilt stöd .

Hemkommunen kan få genomföra en psykologisk eller medicinsk bedömning även utan vårdnadshavarnas medgivande. Då måste eleven vara så gammal och ha uppnått en sådan mognad att hen själv kan bestämma. Elevens åsikter ska få betydelse i förhållande till hens ålder och mognad. Om eleven har fyllt 16 år har hen rätt att själv föra sin talan i ärendet.

Oftast är vårdnadshavarna redan involverade när skolan ska göra den pedagogiska delen av utredningen inför ett eventuellt mottagande. Skolan är nämligen skyldig att utreda och följa upp elevens behov av särskilt stöd, bland annat genom pedagogiska bedömningar. Det gäller om eleven går i förskoleklassen eller grundskolan. Oftast har skolan gjort ett åtgärdsprogram som beskriver hur man bäst kan stödja elevens lärande. Åtgärdsprogrammet tas fram i samråd med vårdnadshavarna, som oftast redan är involverade. Om elevens vårdnadshavare motsätter sig en pedagogisk bedömning trots att en sådan bedömning är väsentlig för elevens bästa kan rektorn inte förhålla sig passiv.

Vårdnadshavarna är oftast delaktiga även i den sociala bedömningen. Skolan kan oftast göra den genom att den som är ansvarig för den sociala bedömningen och vårdnadshavarna får samråda med varandra. Även när man gör en social bedömning är det nödvändigt att föra en dialog med eleven och elevens vårdnadshavare.

Källa: 6 kapitlet 11, 13 och 13 a §§ föräldrabalken (1949:381), Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan sidan 21­­­-22.

Integrerad undervisning

Vad innebär det att en elev som går i grundskolan eller grundsärskolan är integrerad?

En elev som är mottagen i grundskolan kan få sin utbildning i grundsärskolan. På samma sätt kan en elev som är mottagen i grundsärskolan få sin utbildning i grundskolan. Då heter det att eleven är integrerad. Vårdnadshavarna måste ge sitt godkännande för att en elev ska få integrerad utbildning.

När en elev är integrerad gäller de kursplaner och andra bestämmelser som finns för den skolform där eleven tagits emot. En elev som tagits emot i grundsärskolan men är integrerad i grundskolan ska med andra ord följa kursplanerna för grundsärskolan och få betyg utifrån grundsärskolans betygsskala, även om hen går i grundskolan. Om upplägget för elevens undervisning behöver ändras får rektorn för skolan där eleven går fatta beslut om undantag från detta.

Källa: 7 kapitlet 9 § skollagen, Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan sidan 35.

Förskoleklass och grundsärskola

Kan ett barn få gå kvar i förskolan och börja i förskoleklass ett år senare?

Se svaret under Obligatorisk förskoleklass

Vad gäller kring förskoleklassen för de barn som man tror senare kommer att gå i grundsärskolan eller specialskolan?

Se svaret under Obligatorisk förskoleklass

Senast uppdaterad 19 augusti 2019