Värderelationell undervisning i fritidshem är ett sätt att möta elevers olika behov

I fritidshemmet möts elever med olika förutsättningar och behov, vilket är komplext men samtidigt betydelsefullt att ta med sig i undervisningssituationer för att skapa ett fritidshem som är inkluderande. Forskning visar att undervisningen är beroende av dels hur lärare i fritidshem ser på fritidshemmets uppdrag, dels hur de anser att elevers behov av stöd ska utformas.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Personal i fritidshem möter ofta elever under hela deras skoldag, det vill säga både när eleverna kommer till fritidshemmet på morgonen, under skoldagen och sen igen på eftermiddagen. Det gör att personalen blir nyckelpersoner eftersom de ofta har en unik kunskap om elevers hela dag då de mött dem i olika situationer.

Därigenom får de förståelse för om vissa saker är särskilt utmanande eller om något hänt tidigare under dagen som får betydelse för elevens agerande på eftermiddagen i fritidshemmet. Att förstå elever från ett helhetsperspektiv är viktigt för alla elever men kan ses som särskilt betydelsefullt i relation till elever som är i behov av stöd på olika sätt.

Möjligheter till stöd måste relateras till de förutsättningar och villkor som råder i fritidshem. Exempelvis framkommer i den statliga utredningen om allmänt fritidshem (SOU 2022:61) att villkoren ser olika ut. Många fritidshem brottas med undermåliga lokaler, låg andel behörig personal och bristande samarbete mellan skola och fritidshem. Det gör att den undervisning som elever möter skiljer sig åt men också att elevers möjligheter till stöd varierar.

Marina Wernholm som är forskare vid Linnéuniversitetet har intresserat sig för specialpedagogiska frågeställningar i relation till fritidshem. Data har samlats in genom att fritidshemslärare i samtal berättat om sina erfarenheter där fokus varit på deras perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Materialet har bearbetats med hjälp av diskursanalys som ger verktyg för att upptäcka vilka normer och värden som finns invävda i lärarnas tal om undervisning och stödinsatser.

Fritidshemmets arbete med att möta elevers behov

I fritidshemmet ska elever möta både lärande och få möjlighet till en meningsfull fritid. Centralt är även fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan. Fritidshemmet har också ett kompensatoriskt uppdrag som innebär att undervisningen ska bidra till att utjämna skillnader i elevers olika förutsättningar så att alla får en likvärdig utbildning.

Enligt skollagen har elever rätt till stöd även i fritidshem, exempelvis i form av anpassningar och särskilt stöd. Trots detta finns det ofta en oklarhet gällande vilken typ av stöd elever kan få och hur stödet ska utformas utifrån fritidshemmets specifika uppdrag. Specialpedagogiska frågeställningar belyses också sällan i forskning som rör fritidshem.

Fritidshemslärares olika perspektiv på stöd

I Wernholms studie är fokus på hur fritidshemslärare talar om elevers behov av stöd. Analysen lyfter fram skilda perspektiv i talet om undervisning i fritidshem. Dessa perspektiv går att relatera till om en värderelationell undervisning sätts i förgrund eller i bakgrund. Värderelationell undervisning handlar om att värden som solidaritet, jämlikhet och delaktighet lyfts fram i den pedagogiska praktiken.

Värderelationell undervisning i förgrund

När fritidshemslärarna tar utgångspunkt i en värderelationell undervisning är det demokratiska bildningsuppdraget i fokus. Centrala värden som framhålls är delaktighet, samhörighet och gemenskap. Vidare framhålls vikten av flexibilitet genom att exempelvis vara beredd att ändra ett undervisningsupplägg om det krävs och tydligt utgå från elevgruppens behov. Det är undervisningen som ska anpassas till eleverna och inte tvärtom.

Här framhålls också att det finns elever som är i behov av särskilt goda relationer, vilket ses som viktigt att arbeta med och som också kan leda till att elever lyckas på olika sätt. Undervisningen tar utgångspunkt i elevers intressen, tidigare erfarenheter och livsvillkor. I en värderelationell undervisning poängteras vikten av att se det positiva hos varje elev, och när man gör handlingar som bidrar till inkludering så kallas det för positiv stämpling.

Värderelationell undervisning i bakgrund

När den värderelationella undervisningen utgör en bakgrund görs beskrivningar som lyfter fram undervisning i en komplex vardag, exempelvis att det är svårt att erbjuda barn en meningsfull fritid då det finns så många olika behov. Det kompletterande och kompenserande uppdraget tolkas och förstås framför allt utifrån skolans behov och förväntningar.

När kompensatoriska aspekter lyfts fram handlar det till stor del om att elever behöver få stöd på olika sätt, exempelvis bli bättre på att leka. Skolans struktur överförs till fritidshemmet och ibland överförs de behov av stöd som eleven har i skolan till fritidshemmet. Fokus ligger också på elevers enskilda behov och svårigheter utifrån diagnoser. Vidare framhålls att det är svårt att tolka barn, vilket gör att det är svårt att ta utgångspunkt i elevers behov och intressen i fritidshemmets undervisning.

Fritidshemslärares perspektiv är av stor betydelse

Studiens resultat visar hur fritidshemslärare ger uttryck för olika perspektiv och synsätt på undervisning i fritidshem och elevers behov av stöd. De olika perspektiven lyfter fram vilka olika värden som står i förgrunden, det vill säga om betoning ligger på elevens svårigheter och komplexiteten i uppdraget eller om fokus framför allt ligger på att utforma en undervisning som bygger på elevers behov och intressen. Lärares perspektiv är betydelsefullt då det i förlängningen bestämmer hur stöd till elever ska utformas.

Värderelationell undervisning har en potential för inkludering i fritidshem

I den värderelationella undervisningen ligger fokus på traditionella fritidspedagogiska värden och arbetssätt som betonar vikten av att ta utgångspunkt i elevers intressen och erfarenheter och utforma undervisningen utifrån elevers behov. Ett sådant arbetssätt kan bidra till elevers motivation och erbjuda utökade lärandemöjligheter.

I fritidshem finns också en potential för elever att lyckas och bli inkluderade då fritidshemmets undervisning ofta utgår från praktiska handlingar. Genom att elever ofta kan använda flera olika uttryckssätt, ett så kallat multimodalt lärande, kan det leda till att elever kan samverka, förstå och tillägna sig kunskaper.

När stöd utformas är det dock betydelsefullt att det utgår från fritidshemmets undervisning eftersom elever kan ha andra behov av stöd än i skolan. Det är också viktigt att stödet utformas så att det inbjuder elever till delaktighet, då det är en central del av fritidshemmets uppdrag.

Text: Helene Elvstrand, Linköpings universitet

Källor:

SOU (2022:61). Utredningen om utökad rätt till fritidshem. Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid. Stockholm: Regeringskansliet.

Wernholm, M. (2022). Undervisning i ett fritidshem för alla? Pedagogisk forskning i Sverige.

Publicerad 20 december 2023.