Pandemins konsekvenser för skolan bekräftas i ny rapport

Tillgången till utbildning och elevers deltagande har i stort varit god under pandemin. Samtidigt finns en risk för kunskapstapp, det vill säga att elever inte får de kunskaper och färdigheter de annars skulle fått. Lärarnas förutsättningar för att sätta betyg har delvis påverkats men betygen är oförändrade överlag. Skolverkets nya rapport om pandemins påverkan på skolan bekräftar den bild som framkommit i tidigare uppföljningar.

– Pandemin har inneburit stora utmaningar för skolväsendet men trots det är det mycket som har fungerat bra. Eleverna har generellt fått den undervisningstid de har rätt till och skolor och förskolor har kunnat varit öppna. Alla har ansträngt sig enormt för att få allt att fungera, säger Anna Castberg, chef för utredningsenheten på Skolverket.

Risk för kunskapstapp

Skolverkets uppföljning visar att det finns en ganska tydlig uppfattning bland huvudmän att pandemin medfört ett visst kunskapstapp hos många elever, det vill säga att de inte fått de kunskaper eller färdigheter som de annars skulle fått. Det är fjärr- och distansundervisningen, den bitvis höga frånvaron bland elever, förskollärare och lärare samt lärarnas höga arbetsbelastning som bedöms ha påverkat undervisningens kvalitet negativt.

I svenska för invandrare (sfi) bedöms risken för kunskapstapp som störst. Och enligt huvudmännen var många barn sämre förberedda när de skulle börja förskoleklass höstterminen 2021 jämfört med åren före pandemin.

Samtidigt är det många huvudmän som bedömer att det inte har uppstått ett kunskapstapp.

Stabila betyg men förutsättningarna för betygssättning har påverkats

Många huvudmän uppger att lärarnas förutsättningar för att sätta betyg har försvårats under pandemin på grund av fjärr- och distansundervisning, inställda nationella prov och hög frånvaro bland elever och lärare. Skolverket har tidigare konstaterat att betygen har varit relativt stabila under pandemin. Fördjupande analyser av slutbetygen från grundskolan visar även att ingen särskild elevgrupps betyg har sjunkit.

– Vår bedömning är att de stabila betygsresultaten i sig inte gör att det går att utesluta att elevernas kunskapsutveckling kan ha påverkats negativt. Det är troligt att lärare i viss utsträckning har behövt anpassa betygssättningen utifrån förutsättningarna. Vi kommer fortsätta följa upp och analysera elevernas betygsresultat, säger Anna Castberg.

Fortsatt behov av åtgärder

Uppföljningen visar liksom tidigare uppföljningar att pandemin riskerar att förstärka den redan bristande likvärdigheten i skolväsendet. Elever med mindre studievana och elever i behov av stöd har många gånger påverkats mer än andra elever. Det är tydligt att pandemin har påverkat förmågan att tillgodose barns och elevers olika behov i utbildningen och att huvudmännen har arbetat olika med detta. Det finns därför ett behov av fortsatta åtgärder för att motverka risken för kunskapstapp och för att stärka det hälsofrämjande arbetet.

– Det är viktigt att man arbetar systematiskt och fångar upp de elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen eller som inte mår bra på grund av pandemin och att man sätter in särskilt stöd, extra anpassningar och andra åtgärder där det behövs, säger Anna Castberg.

En viktig del i Skolverkets fortsatta arbete är insatser för att kompensera eventuella kunskapstapp och förstärka elevhälsouppdraget. Ett exempel är att se över bedömningsstöd och stärka stödet för att öka barns och elevers fysiska aktivitet.

– Vi kommer också förstärka det ämnesdidaktiska stödet inom flera områden. Till exempel matematik, praktiska moment i NO, praktisk-estetiska ämnena och idrott och hälsa, säger Anders Palm, tillförordnad chef på skolutvecklingsavdelningen på Skolverket.

Utöver det kommer stödet till undervisningen inom sfi att förstärkas.

Om delredovisningen

Denna delredovisning är en del av Skolverkets regeringsuppdrag om att undersöka pandemins konsekvenser för utbildningen inom skolväsendet. Uppdraget ska slutredovisas i december 2022.

Delredovisningen omfattar en huvudrapport och fyra temarapporter och bygger på fyra enkätstudier på huvudmannanivå, om förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och komvux.

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet – Delredovisning 4

Pandemins påverkan på förskolan - delredovisning 4

Pandemins påverkan på grundskolan - delredovisning 4

Pandemins påverkan på gymnasieskolan - delredovisning 4

Pandemins påverkan på komvux - delredovisning 4

Publicerades den .