Lärares avlastningsbehov – checklista för rektor i skolan

Var står ni idag? Med hjälp av vår checklista nedan kan ni snabbt få grepp om vad ni behöver tänka på inför inventering av lärares avlastningsbehov.

Rektorn ansvarar för att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en skolenhet och ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Dessutom har rektorn ansvar för skolenhetens inre organisation och resursfördelning utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.

Läs igenom frågorna och ta ställning till hur väl olika påståenden stämmer överens med er verksamhet. Notera gärna vilka områden ni bedömer att ni behöver arbeta mer med. I slutet frågeformuläret hittar ni förslag på material som kan vara till nytta i det fortsatta arbetet.

Koll på

Inventering

Vi inventerar behov av behöriga lärare på kort sikt.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi inventerar behov av behöriga lärare på lång sikt.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi inventerar obehöriga lärares behov av stöd i arbetet med att planera och genomföra undervisningen.

Stöd till nyanställda förskollärare, exempelvis i form av mentorsstöd.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi inventerar obehöriga lärares behov a stöd i arbetet med att bedöma elevernas kunskaper.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte
Koll på

Samverkan

Vi samverkar med huvudmannen eller andra skolenheter i arbetet med att säkra tillgången till behöriga lärare.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Det finns former för samverkan mellan obehöriga och behöriga lärare inom skolenheten kring sambedömning och arbetssätt för att utvärdera elevernas kunskaper.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte
Koll på

Stöd till behörig personal

Vi ger behöriga lärare förutsättningar att ge stöd till obehöriga lärare gällande planering och genomförande av undervisningen.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi ger behöriga lärare förutsättningar att ge stöd till obehöriga lärare gällande arbetet med att bedöma elevernas kunskaper.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte
Koll på

Insatser för att öka behörigheten

Vi genomför aktiviteter för att öka tillgången till behöriga lärare för undervisningen.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi initierar och ger möjlighet till kompetensutvecklingsinsatser för att öka behörigheten bland befintlig personal med behörighetsgivande examen.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi initierar och ger möjlighet till kompetensutvecklingsinsatser för att öka behörigheten bland befintlig personal utan behörighetsgivande examen.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi fördelar lärare så att eleverna undervisas av behöriga lärare så långt som möjligt.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte
Koll på

Stöd till obehörig personal

Vi introducerar obehöriga lärare i uppdraget.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi ger obehöriga lärare stöd i arbetet med att planera och genomföra undervisningen och att skapa en struktur för en undervisning som utgår från kunskapsmålen.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi ger obehöriga lärare stöd i arbetet med att bedöma elevernas kunskaper genom kollegialt stöd och stöd från ledningen.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte
Koll på
Senast uppdaterad 27 juni 2023.