Motverka avhopp från skolan och organisera för kommunernas aktivitetsansvar

Undervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021. Här får du vägledning för att motverka avhopp och fånga upp elever i kommunernas aktivitetsansvar.

Elev sitter i en säng och försöker plugga på distans

På grund av coronapandemin och att undervisning har skett på distans under längre perioder finns en ökad risk för avhopp från skolan. Elever kanske inte har kunnat få det stöd de behöver och det är därför extra viktigt att jobba förebyggande med elever i riskzonen nu. Uppsökande verksamhet och utökad närvarokontroll och uppföljning kan vara åtgärder som hjälper dig att identifiera elever som riskerar att tappa motivationen.

Kommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar som har gjort klart sin skolplikt, men inte börjat på gymnasiet eller gymnasiesärskola, eller har hoppat av gymnasiet eller gymnasiesärskola, och som inte har fyllt 20 år.

Huvudmän för en gymnasieutbildning är skyldiga att meddela hemkommunen när en elev börjar eller slutar eller utan giltiga skäl är frånvarande i betydande utsträckning från sin gymnasieutbildning.

Målet är förstås att förebygga avhopp och behålla elever i skolan. Samverkan mellan skola och kommun är extra viktigt för att lyckas.

Konkreta tips

Effektiva åtgärder för att förebygga avhopp

Du som har ansvaret i skolan bör ta kontakt med dem i din kommun som arbetar med kommunernas aktivitetsansvar, för att skapa samverkan. Skapa rutiner och överblick över vad som behöver extra fokus på din skola. Du som arbetar i kommunen bör öka dina kontakter med skolorna för att få syn på och fånga upp ungdomar i riskzonen i syfte att motverka och förebygga avhopp.

Framgångsfaktorer för att förebygga avhopp

 • Goda relationer med eleverna.
 • Tydliga rutiner.
 • Snabba åtgärder.

De som tidigare legat i riskzonen behöver nu extra stöd. Gör täta uppföljningar, nästan dagligdags, för att identifiera vilka som kan finnas i riskgruppen för att hoppa av skolan.

Checklista för att förebygga avhopp

 • Individanpassad kommunikation med varje elev.
 • Ha koll på vilka elever som inte lämnar in skoluppgifter.
 • Ha koll på frånvaro och närvaro.
Ansvar

Gör en tydlig ansvarsfördelning och rutiner för kommunens aktivitetsansvar

Arbetet med kommunens aktivitetsansvar behöver en tydlig ansvarsfördelning inom kommunen, och avsatta resurser för arbetet. Skapa rutiner för

 • informationshantering vid studieavbrott och information om elever som är i riskzonen för avbrott, i och utanför kommunen
 • hur ofta och på vilket sätt ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret ska kontaktas och
 • hur man tillvaratar barns och ungdomars åsikter och erfarenheter kring situationen
 • ändamålsenlig resurstilldelning
 • uppföljning och utvärdering
 • samverkan.

Identifiera olika aktörer för samverkan

Hemkommunen bör identifiera vilka aktörer inom kommunen och även i civilsamhället som kan vara aktuella för samverkan. Det kan till exempel vara

 • skola
 • socialförvaltning
 • fritidsverksamhet
 • arbetsförmedling.

I en handlingsplan kan man ange mätbara mål, som till exempel

 • vilka aktörer som identifierats för samverkan
 • när eller hur ofta samverkan ska ske
 • samt förväntade resultat som är mät- och utvärderingsbara.

Regelbunden kontakt med ungdomar som varken arbetar eller går i gymnasieskolan

Kommunens löpande arbete med att identifiera, informera och kontakta, måste bedrivas regelbundet under hela året. Det övergripande arbetet görs i flera steg, till exempel som nedan:

 • Hemkommunen skaffar sig information om ungdomars sysselsättning och registrerar denna information.
 • Hemkommunen kommer i kontakt med berörda ungdomar, exempelvis genom brev, telefonsamtal, sms, hembesök och sociala medier.
 • Hemkommunen erbjuder lämpliga individuella åtgärder.
Forskning och fördjupning

Inspiration och mer stöd i arbetet med kommunernas aktivitetsansvar

Fakta om ansvaret för kommunernas aktivitetsansvar

Att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Regler och ansvar om kommunernas aktivitetsansvar

Workshop för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande

Skolverket erbjuder stöd för verksamhetsutveckling av kommunernas aktivitetsansvar. Syftet är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner.

Läs mer om KAA workshop härlänk till annan webbplats

Se hur andra har gjort: Filmer om kommunernas aktivitetsansvar

Kommuner och fristående huvudmän har delat med sig av erfarenheter om kommunernas aktivitetsansvar under dialogkonferenser arrangerade av Skolverket. Det handlar om hur de organiserar och arbetar dels med kommunernas aktivitetsansvar, dels med studiebevis för att få fler att fullfölja sina studier. Skolverket har filmat två av dessa föreläsningar för att ge inspiration till andra att arbeta vidare med kommunernas aktivitetsansvar.

 • Karlstads kommun berättar: Så arbetar vi med kommunernas aktivitetsansvar
 • Hermods gymnasium berättar: Så arbetar vi för att behålla våra elever

Se båda filmerna med föreläsningar om kommunernas aktivitetsansvar härlänk till annan webbplats

Så kan du arbeta för att förebygga avhopp

Starta utvecklingsarbete för att förebygga avhopp från gymnasieskolan

Länkar till andra myndigheter om KAA

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, unga som varken arbetar eller studerar, statistik, lägesrapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 28 september 2021

Relaterat

 • Inspiration och reportage

  Arbeta med kommunernas aktivitetsansvar

  En huvudman och en skolledare delar med sig av sina framgångsfaktorer i arbete med aktivitetsansvaret.

 • Regler och ansvar

  Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

  Läs om vad som gäller kring det kommunala aktivitetsansvaret, som innebär att kommunerna måste erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller motsvarande.

 • Stöd i arbete

  Att främja närvaro och förebygga frånvaro

  För att se till att elever inte har för hög frånvaro är det viktigt att även arbeta förebyggande med att främja närvaron. Då behöver all skolpersonal delta och ta ansvar.