Stärk sfi-undervisningen och främja motivation till lärande

Här får ni stöd i vad ni kan göra för att stärka elevernas kunskapsutveckling och främja motivation till lärande. Vi har sammanställt en del av Skolverkets stödmaterial och visar exempel på hur man kan arbeta med dessa.

Konkreta tips

Kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter

Materialet som beskrivs i de båda filmerna nedan stödjer lärarens arbete med kartläggning av litteracitet. Detta material kan leda till att läraren och eleven får en bättre bild av den kunskapsnivå eleven befinner sig på. Varje film börjar med en allmän inledning och förklarar sedan hur du kan kartlägga elever i antingen blå eller grön ingång. Val av ingång utgår från vad eleven uppgett om sin läs- och skrivfärdighet.

Film: Kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter - blå ingång (tid 07:23 minuter)

Film: Kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter - grön ingång (tid0 6:50 minuter)

Vad studiehandledning på modersmål kan innebära på vuxenutbildningen

Studiehandledning på modersmål är ett stöd till nyanlända och andra flerspråkiga elever. Stödet kan underlätta för elever att uppfylla sina utbildningsmål. Studiehandledning har under olika beteckningar funnits i skolan sedan 1960-talet och beskrivs som en viktig pedagogisk stödåtgärd för nyanlända elever.

Organisera för studiehandledning inom komvux

Konkreta tips

Digitalisering

Digitala verktyg i undervisningen

I dagens samhälle använder man sig av digitala hjälpmedel. Redan tidigt i undervisningen bör eleverna få möjlighet att lära sig att hantera digitala verktyg.
I tre olika filmer berättar Hülya Basaran, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, om varför man ska använda digitala verktyg i undervisningen.

Film: Att använda digitala verktyg (tid 14:01 minuter)

Film: Att använda digitala verktyg - varför? (tid 04:21 minuter)

Film: Att använda digitala verktyg - resursperspektiv i undervisningen (tid 05:36 minuter)

Flexibelt lärande

Utveckla dina kunskaper inom distansundervisning och nätbaserat lärande. Kursen vänder sig till dig som är lärare inom kommunal vuxenutbildning. Du kan gå kursen själv eller tillsammans med kollegor.

Flexibla studieformer inom kommunal vuxenutbildning

Konkreta tips

Undervisning

Texter i vardags- och yrkeslivet i undervisningen

I vardagslivet behöver den vuxne både kunna läsa och skriva. En meningsfull undervisning bör därför bygga på elevernas behov, men också på deras tidigare erfarenheter.

Följande tre filmer handlar om hur lärare kan använda situationer i vardagen som underlag för elevens lärande. Dessa undervisningsaktiviteter stimulerar och höjer motivationen hos eleven till att lära, då de kan ha nytta av att veta hur man agerar i dessa vardagliga situationer samt stimulerar och främjar motivation att lära sig.

Film: Att undervisa utanför klassrummet (tid 04:18 minuter) Länk till annan webbplats.

I filmen berättar en sfi-lärare om hur hon jobbar med utomhusundervisning. Läraren tar upp både syftet och språkliga vinster med att lämna klassrummet och bege sig till olika närliggande platser tillsammans med eleverna en gång i veckan.

Film: Att planera och genomföra studiebesök (tid 02:41 minuter)

I filmen beskriver en sfi-lärare hur planering och genomförande av ett studiebesök kan gå till. Hon lyfter fram vad läraren behöver tänka igenom under planeringsfasen för att uppnå syftet med utomhusundervisning: att lära sig i vardagen, i möten och med alla sinnen.

Film: Att efterarbeta och följa upp studiebesök (tid 02:41 minuter)

En sfi-lärare berättar om hur hon brukar lägga upp arbetet i undervisningen efter en gemensamt genomförd aktivitet utanför klassrummet. Läraren poängterar vikten av att eleverna får samtala om sådant som de faktiskt har upplevt.

Konkreta tips

Sfi i kombination med yrkesutbildningar

I länken nedan kan du läsa om hur nyanlända vuxna kan kombinera studier i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk, (sva) med andra kurser inom vuxenutbildningen. Du får också veta vilka bestämmelser som gäller och hur man kan arbeta med kartläggning och bedömning.

När eleven går en kombinationsutbildning så kopplas undervisningen i de olika ämnena till yrkesutbildningen och på så sätt utvecklar eleven sitt kunnande utifrån verkliga situationer som hen möter i utbildningen. Att arbeta på detta sätt kan främja elevens motivation till lärande och elevens kunskapsutveckling förbättras.

Kombinera sfi och svenska som andraspråk med andra kurser inom komvux Länk till annan webbplats.

Stöd för språk-, yrkeslärare och rektorer som arbetar med att utveckla kombinationsutbildningar

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) arbetar med att bidra till och sprida forskningsförankrade arbetssätt som gynnar andraspråkselevers lärande inom olika yrkesutbildningar. I nedanstående länk finns material som kan vara av intresse för språk- och yrkeslärare, och även för rektorer och huvudmän inom vuxenutbildningen.

Stöd för kombinations-utbildningar - Nationellt centrum för svenska som andraspråk (su.se) Länk till annan webbplats.

Webbseminarier, presentationer och samtalsunderlag kring språk- och yrkesintegrerande arbetssätt

Nationellt centrum för svenska som andraspråk skapar skapar material till stöd för kommuner som erbjuder kombinationsutbildningar på uppdrag av Skolverket. Använd materialet som underlag för samtal och diskussioner kring er verksamhets förutsättningar och behov.

Webbseminarier, presentationer och samtalsunderlag kring språk- och yrkesintegrerande arbetssätt, Nationellt centrum för svenska som andraspråk Länk till annan webbplats.

Fatima studerar sfi i kombination med yrkesutbildning

I artikeln möter du Fatima som är lärling på en förskola i Visby och som kom till Sverige från Syrien för fyra år sedan med en gymnasieutbildning från sitt hemland.

Hon började på sfi B-nivå. Nu ligger hon på D-nivå. Du får ett elevperspektiv på hur det fungerar att gå en kombinationsutbildning. Att arbeta på detta sätt kan främja elevens motivation till lärande och elevens kunskapsutveckling förbättras.

Fatima studerar sfi i kombination med yrkesutbildning

Ljudfilen ”Yrkeslärare samarbetar med lärare i svenska som andraspråk på ett yrkesprogram på komvux”

Lärare på Studium i Göteborg berättar om sitt samarbete kring språkutvecklande arbetssätt och ger flera praktiska exempel på hur det går till.

Film: Kompetensutveckling för lärare om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever i kombinationsutbildning

Studium Restaurang i Göteborg var en av vinnarna av Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk 2022. I den här korta filmen får du se mer om hur de har arbetat med kompetensutveckling för lärare om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever i kombinationsutbildning.

Film: Kompetensutveckling för lärare om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever i kombinationsutbildning

Verktyg för kartläggning av yrkeskunskaper inom gymnasial nivå eller komvux

Detta verktyg är i första hand ett stöd för studie- och yrkesvägledare samt yrkeslärare som ska kartlägga och vägleda elever inom gymnasieskolan eller komvux. Verktyget kan synliggöra elevers yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter och yrkeskompetenser.

I verktyget finns flera valbara språk, vilket gör att du kan använda det även tillsammans med elever med andra modersmål.

Verktyg för kartläggning av yrkeskunskaper gymnasial nivå

Forskning och fördjupning

Fler stöd och inspirationsmaterial

Använd information om förskolan som undervisningsmaterial

Många vuxna som deltar i sfi har barn som går i förskolan. Genom att använda denna film som undervisningsmaterial får eleverna kunskap om den svenska förskolan samtidigt som de lär de sig svenska genom att utgå från ett autentiskt sammanhang.

Film: Förskolan är till för ditt barn (tid 04:06 minuter)

Hur är det att gå i förskolan och vad får ditt barn lära sig där?
I filmen får vi följa Amir en helt vanlig dag på förskolan.

Det globala klassrummet

Stärk din förmåga att undervisa flerspråkiga och nyanlända elever. Kursen som ger 7,5 högskolepoäng är en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och vänder sig till alla lärare, oavsett undervisningsämne.
Här får du information om vad som ingår i kursen och hur man kan anmäla sig till den.

Det globala klassrummet

Reportage och inspiration för undervisning och skolutveckling

Denna sida kan du använda som ett uppslagsverk för att få både kunskap och inspiration. Du kan använda sidans sök- eller filtreringsfunktion.

Inspiration och reportage om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Ökad kunskap om trauma

Ta del av Skolverkets och Rädda barnens utbildningspaket i TMO, traumamedveten omsorg. Det utgår från skolans uppdrag att skapa en trygg miljö för lärande och utveckling genom viktiga vuxna och goda relationer.

Du kan även läsa mer om hur posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, uppkommer efter exponering av ett allvarligt trauma och kännetecknas av stark ångest och en hög stressnivå. Det kan drabba personer som varit med om krig eller svåra förluster.

Senast uppdaterad 14 mars 2024