Läslyftet i skolan

Läslyftet handlar inte bara om att läsa och skriva. Det handlar om att utveckla elevernas språk och kunskaper i olika sammanhang. Med andra ord passar Läslyftet lärare i alla ämnen från förskoleklass till gymnasiet. Ni väljer själva om ni vill arbeta i ämnes- eller blandade grupper.

Elever bläddrar i böcker

Materialet finns på lärportalen

Allt Läslyftets material – artiklar, filmer, diskussionsfrågor, förslag till undervisningsaktiviteter med mera – finns samlat i moduler på Lärportalen.

Läslyftets moduler för skolan på Lärportalenlänk till annan webbplats

Du når supporten för Lärportalen här:

E-post till larportalen@skolverket.se

Därför ska du delta i Läslyftet

• Fördjupa dina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling.
• Samtala med kollegor om forskning och undervisning.
• Pröva nya arbetssätt i praktiken.

Film: Välkommen till Läslyftet i skolan (tid 1:56)

Få koll på Läslyftet i skolan på 3 minuter! Vi berättar om modellen, handledarens roll och materialet på Lärportalen. 

Det här är Läslyftet

Vad

Kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning.

För vem

Lärare i alla ämnen i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass samt skolbibliotekarier. Läslyftet finns även för förskolan.

Läs om Läslyftet i förskolan

Hur

Läslyftet bygger på kollegialt lärande där lärare lär av och med varandra. Det kollegiala lärandet sker i grupper och leds av en handledare. Allt Läslyftets material finns samlat i moduler på Lärportalen.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till det ordinarie arbetet.

Omfattning

Att arbeta med en modul för skolan tar 30-40 timmar.

Film: Det här är Läslyftet i skolan (tid 7:35)

I den här filmen presenteras modellen och hur man arbetar med Läslyftet. Ni får också besöka tre skolor som har arbetat med Läslyftet.

Planera och organisera för Läslyftet i skolan

Omslaget på publikationen Planera och organisera för Läslyftet i skolan

Diskussionsunderlag

Läslyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för insatsen. Hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestäms av rektorn i samverkan med lärarna. I vår publikation Planera och organisera för Läslyftet i skolan kan du läsa mer om hur ni kan förbereda er.

Planera och organisera för Läslyftet i skolanPDF (pdf, 699 kB)

Modulöversikt

Här kan du se en sammanställning över de moduler som finns att välja på.

Modulöversikt för Läslyftet i skolanPDF (pdf, 4 MB)

Presentera Läslyftet på din skola

Presentationsmaterial om Läslyftet på Lärportalenlänk till annan webbplats

Det här händer läsåret 2019/20

Handledarutbildningen

De handledare som skolan har fått statsbidrag för gällande läsåret 2019/20 har möjlighet att gå Läslyftets handledarutbildning. Utbildningen hålls vid ett lärosäte och den består av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar i att handleda. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om handledarutbildningen 2019/20länk till annan webbplats

Inledande konferens för handledare och rektorer

Inledande konferenser för handledare och rektorer hölls i Stockholm 17/5 och 23/5. Här kan du se programmen för konferenserna:

Program Inledande konferens för handledare och rektorer 17 majPDF (pdf, 36 kB)

Program Inledande konferens för handledare och rektorer 23 majPDF (pdf, 36 kB)

Presentationer från inledande konferenser 2019

Ladda ner presentationer från inledande konferenser 17 och 23 maj i Stockholm.

Inledande konferens Läslyftet i skolan 2019PDF (pdf, 3 MB)

Att handleda i Läslyftet, Annika Cederberg ScheikePDF (pdf, 640 kB)

Handleda vidare

För dig som gått handledarutbildningen och ska fortsätta som handledare finns möjlighet till fördjupning. Handleda vidare består av hel- eller halvdagsträffar för handledare under hösten 2019 och våren 2020. Träffarna innehåller föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Anmälan är nu stängd. Anmälan var öppen 25 april – 24 maj 2019.

Det kan finnas platser kvar på utbildningen. För att göra en sen anmälan, kontakta lärosätet direkt. Kontaktuppgifter finns på Lärportalen.

Handleda vidare på Lärportalenlänk till annan webbplats

Utvärdering av Läslyftet

Utvärderingen av Läslyftet startade hösten 2015. Den utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport med planerad publicering 2019.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) utvärderar Läslyftets effekter på elevers måluppfyllelse, framförallt vad gäller resultat på de nationella proven.

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna om Läslyftet.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 1

Utvärderingen visar att innehållet i de 13 första läslyftsmodulerna tycks vara relevant och användbart för målgruppen och presenteras på ett sätt som är anpassat för mottagarna. Text- och filmmaterial kompletterar varandra väl och det finns en stor variation av språk-, läs- och skrivdidaktiska perspektiv, vilket torde lägga god grund för kompetensutveckling av lärare i olika ämnen och stadier.

Ladda ner delrapport 1 om LäslyftetPDF (pdf, 893 kB)

Utvärdering av Läslyftet − delrapport 2

Utvärderingen visar att majoriteten av grundskolans huvudmän, rektorer och handledare och fyra av tio lärare uppgav att Läslyftet har varit mycket bra. För lärarna har Läslyftet haft störst effekt på deras insikter och engagemang i språk- läs- och skrivutvecklingsfrågor och på kollegialt lärande.

Ladda ner delrapport 2 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 3

Utvärderingen visar att de 14 modulerna generellt ger ett gott stöd till lärarna för implementering av föreslagna metoder och arbetssätt. Innehållet i och utformningen av modulerna svarar i hög grad mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Vidare tillgodoser de behoven av fortbildning hos fler lärargrupper.

Ladda ner delrapport 3 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 4

Utvärderingen visar att majoriteten av gymnasieskolans huvudmän, rektorer och handledare och knappt fyra av tio gymnasielärare uppgav att Läslyftet varit ”mycket bra”. En fjärdedel av handledarna uppgav att kvaliteten på handledarutbildningen var ”mycket hög” och hälften att den var ”ganska hög”.

Ladda ner delrapport 4 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 5

Utvärderingen visar att satsningen på Läslyftet i förskolan huvudsakligen uppfattas som positiv, och att satsningens två mål uppfyllts: att utveckla kompetens om barns språkutveckling och att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen.

Ladda ner delrapport 5 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 6

Utvärderingen visar bland annat att Läslyftet har bidragit med insikter och ökad kunskap om hur lärare i grundskolan kan arbeta med språk- läs- och skrivutveckling i alla ämnen. Läslyftet har också gett lärarna insikter och kunskaper av mer generell pedagogisk och didaktisk karaktär.

Ladda ner delrapport 6 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 7

Rapporten redovisar vilka kvarvarande effekter Läslyftet har givit, ett och ett halvt år efter deltagandet. Uppföljningsstudien visar över lag på ett positivt resultat även om effekterna har minskat efter ett och ett halvt år.

Ladda ner delrapport 7 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 8

Rapporten avser de fyra läslyftsmodulerna för förskolan. Rapporten visar att modulerna i hög grad svarar mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Modulerna har förutsättningar att kunna bidra till ökad kunskap om och djupare inblick i barns språkutveckling och deras första möte med skriftspråket.

Ladda ner delrapport 8 om LäslyftetPDF (pdf, 995 kB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 9

Rapporten är en fallstudie som visar Läslyftets avtryck på fyra gymnasieskolor med skilda förutsättningar. Fallstudien visar bland annat att Läslyftet har bidragit till en del nya insikter och kunskaper om språk-, läs- och skrivutvecklande arbetssätt hos de deltagande lärarna.

Ladda ner delrapport 9 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgång

Skolverkets delredovisning av uppdraget att ta fram fortbildning för lärare i läs- och skrivutveckling under åren 2014 och 2015.

Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgånglänk till annan webbplats

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 10

Denna intervjustudie syftar dels till att undersöka skolbibliotekariernas roll i Läslyftet, dels till att undersöka om Läslyftet lett till önskade effekter och söka förklaringar till resultaten. Det råder enighet bland de intervjuade skolbibliotekarierna, rektorerna och lärarna om att satsningen på Läslyftet för skolbibliotekarier har varit värdefull och resulterat i förbättringar i verksamheten.

Ladda ner delrapport 10 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 11

Denna enkätstudie riktad till förskolan tyder på att Läslyftet svarar mot ett stort behov av fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande i förskolan. Så här långt tycks Läslyftet i förskolan uppnått de flesta av de mål som avses med satsningen och då särskilt ökade kunskaper och insikter hos personalen och förändrade arbetssätt.

Delrapport 11 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 12

Denna enkätstudie riktad till gymnasieskolan tyder på att effekter av Läslyftet finns kvar i gymnasieskolan ett och ett halvt år efter genomförandet men effekterna har till en del avtagit. Läslyftet har haft störst kvarstående effekter på handledarna medan lärarna rapporterar lägst kvarstående effekter av målgrupperna.

Delrapport 12 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 13

Denna enkätstudie tyder på att huvudmännens sammantagna bedömning av Läslyftet är övervägande positiv, om än något mindre positiv än som framkommit i tidigare enkäter till huvudmännen. De viktigaste fördelarna med Läslyftet har, enligt huvudmännen, varit dess systematiska upplägg och att det är en kompetensutvecklingsmodell som kan användas inom flera kompetensutvecklingsområden.

Delrapport 13 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Senast uppdaterad 13 januari 2020
 • Illustration som visar att innehållet länkar till information om statsbidrag.

  Statsbidrag för Läslyftet i skolan

  Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet.

 • Stöd i arbetet

  Väck läslusten inför läslovet

  Läslovet kan vara ett tillfälle för elever att hitta sin läslust. Här finns tips på hur du kan hjälpa dina elever att hitta läslusten -året runt!

 • Kurser och utbildningar

  Läslyftet i förskolan

  Ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor. Läslyftet i förskolan handlar om att läsa och om att erbjuda barnen tillfällen att utveckla språket.