Läslyftet i skolan

Språket spelar en avgörande roll för elevernas lärande. Med Läslyftet kan ni utveckla undervisningen så att läsande, skrivande och samtalande främjar elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande. Ni kan arbeta ämnesvis eller i blandade grupper.

 • Förskoleklass till gymnasiet, för lärare i alla ämnen

 • 30–40 timmar per modul

 • På Lärportalen

 • Även förskollärare i förskoleklass och skolbibliotekarier

Elever bläddrar i böcker
Call to action

Lär dig leda det kollegiala lärandet

Anmälningstiden är förlängd till den 3 april

Ska du och dina kollegor arbeta med Läslyftets moduler på Lärportalen? Utbilda dig i att leda kollegialt lärande under läsåret 2020–2021, parallellt med att ni arbetar med modulerna på din skola. Läs mer och anmäl dig här:

Utbildning i att leda kollegialt lärandelänk till annan webbplats

Materialet finns på Lärportalen

Allt material i Läslyftet finns samlat i moduler på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. I modulerna finns texter baserade på aktuell forskning, filmer, förslag till undervisningsaktiviteter, diskussionsfrågor med mera.

Läslyftets moduler för skolan på Lärportalenlänk till annan webbplats

Du når supporten för Lärportalen här:

E-post till larportalen@skolverket.se

Information

Språk-, läs- och skrivdidaktik för alla ämnen

Läslyftet är en kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Läslyftet i skolan vänder sig till lärare i alla ämnen i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass samt skolbibliotekarier. Inga förkunskaper krävs.

Läslyftet finns även för förskolan.

Läslyftet i förskolan

Kollegialt lärande på skolan

Läslyftet bygger på kollegialt lärande, tätt knutet till det ordinarie arbetet på skolan. Med utgångspunkt i aktuell forskning lär ni av och med varandra. Arbetet sker i grupp. Rekommenderad gruppstorlek är 6–10 deltagare. Det är en fördel om någon också får ansvar för att leda det kollegiala lärandet.

En del av Läslyftets moduler är specialiserade och handlar om ett specifikt skolämne eller en specifik skolform. Andra moduler är generella och kan användas av alla.

En modul tar 30–40 timmar

En modul består av åtta delar. Att arbeta med en modul på Lärportalen tar 30–40 timmar.

Handleda vidare

Handleda vidare består av hel- eller halvdagsträffar för lärare som tidigare gått Läslyftets handledarutbildning. Träffarna innehåller föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare. Träffarna är kostnadsfria och inkluderar lunch och kaffe. Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Anmälan för 2019/20 är stängd.
Anmälan för läsåret 2020/21 kommer vara öppen 24 april–24maj.

Handleda vidare på Lärportalenlänk till annan webbplats

Belöning

Därför ska ni delta i Läslyftet

• Fördjupa era kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling.
• Samtala med kollegor om forskning och undervisning.
• Pröva nya arbetssätt i praktiken.

Ansvar

Planera och organisera

Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för att delta i Läslyftet. Det är viktigt att deltagarna får tillräckligt med avsatt tid för att genomföra alla moment i kompetensutvecklingen: individuell förberedelse, kollegialt arbete, undervisningsaktivitet och uppföljning. På Lärportalen kan du läsa mer om hur ni arbetar med modulerna:

Så fungerar modulerna på Lärportalenlänk till annan webbplats

Här kan du se en sammanställning över Läslyftets moduler:

Modulöversikt för Läslyftet i skolanPDF (pdf, 4 MB)

Film: Det här är Läslyftet i skolan (tid 7:35)

I den här filmen presenteras modellen och hur man arbetar med Läslyftet. Ni får också besöka tre skolor som har arbetat med Läslyftet.

Lagar och regler

Läsåret 2019/20 sista året för statsbidrag

Från och med läsåret 2020/21 finns inte statsbidrag att söka för Läslyftet i skolan.

Forskning och fördjupning

Utvärdering av Läslyftet

Utvärderingen av Läslyftet startade hösten 2015. Den utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport med planerad publicering 2020.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) utvärderar Läslyftets effekter på elevers måluppfyllelse, framförallt vad gäller resultat på de nationella proven.

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna om Läslyftet.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 1

Utvärderingen visar att innehållet i de 13 första läslyftsmodulerna tycks vara relevant och användbart för målgruppen och presenteras på ett sätt som är anpassat för mottagarna. Text- och filmmaterial kompletterar varandra väl och det finns en stor variation av språk-, läs- och skrivdidaktiska perspektiv, vilket torde lägga god grund för kompetensutveckling av lärare i olika ämnen och stadier.

Ladda ner delrapport 1 om LäslyftetPDF (pdf, 893 kB)

Utvärdering av Läslyftet − delrapport 2

Utvärderingen visar att majoriteten av grundskolans huvudmän, rektorer och handledare och fyra av tio lärare uppgav att Läslyftet har varit mycket bra. För lärarna har Läslyftet haft störst effekt på deras insikter och engagemang i språk- läs- och skrivutvecklingsfrågor och på kollegialt lärande.

Ladda ner delrapport 2 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 3

Utvärderingen visar att de 14 modulerna generellt ger ett gott stöd till lärarna för implementering av föreslagna metoder och arbetssätt. Innehållet i och utformningen av modulerna svarar i hög grad mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Vidare tillgodoser de behoven av fortbildning hos fler lärargrupper.

Ladda ner delrapport 3 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 4

Utvärderingen visar att majoriteten av gymnasieskolans huvudmän, rektorer och handledare och knappt fyra av tio gymnasielärare uppgav att Läslyftet varit ”mycket bra”. En fjärdedel av handledarna uppgav att kvaliteten på handledarutbildningen var ”mycket hög” och hälften att den var ”ganska hög”.

Ladda ner delrapport 4 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 5

Utvärderingen visar att satsningen på Läslyftet i förskolan huvudsakligen uppfattas som positiv, och att satsningens två mål uppfyllts: att utveckla kompetens om barns språkutveckling och att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen.

Ladda ner delrapport 5 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 6

Utvärderingen visar bland annat att Läslyftet har bidragit med insikter och ökad kunskap om hur lärare i grundskolan kan arbeta med språk- läs- och skrivutveckling i alla ämnen. Läslyftet har också gett lärarna insikter och kunskaper av mer generell pedagogisk och didaktisk karaktär.

Ladda ner delrapport 6 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 7

Rapporten redovisar vilka kvarvarande effekter Läslyftet har givit, ett och ett halvt år efter deltagandet. Uppföljningsstudien visar över lag på ett positivt resultat även om effekterna har minskat efter ett och ett halvt år.

Ladda ner delrapport 7 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 8

Rapporten avser de fyra läslyftsmodulerna för förskolan. Rapporten visar att modulerna i hög grad svarar mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Modulerna har förutsättningar att kunna bidra till ökad kunskap om och djupare inblick i barns språkutveckling och deras första möte med skriftspråket.

Ladda ner delrapport 8 om LäslyftetPDF (pdf, 995 kB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 9

Rapporten är en fallstudie som visar Läslyftets avtryck på fyra gymnasieskolor med skilda förutsättningar. Fallstudien visar bland annat att Läslyftet har bidragit till en del nya insikter och kunskaper om språk-, läs- och skrivutvecklande arbetssätt hos de deltagande lärarna.

Ladda ner delrapport 9 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgång

Skolverkets delredovisning av uppdraget att ta fram fortbildning för lärare i läs- och skrivutveckling under åren 2014 och 2015.

Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgånglänk till annan webbplats

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 10

Denna intervjustudie syftar dels till att undersöka skolbibliotekariernas roll i Läslyftet, dels till att undersöka om Läslyftet lett till önskade effekter och söka förklaringar till resultaten. Det råder enighet bland de intervjuade skolbibliotekarierna, rektorerna och lärarna om att satsningen på Läslyftet för skolbibliotekarier har varit värdefull och resulterat i förbättringar i verksamheten.

Ladda ner delrapport 10 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 11

Denna enkätstudie riktad till förskolan tyder på att Läslyftet svarar mot ett stort behov av fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande i förskolan. Så här långt tycks Läslyftet i förskolan uppnått de flesta av de mål som avses med satsningen och då särskilt ökade kunskaper och insikter hos personalen och förändrade arbetssätt.

Delrapport 11 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 12

Denna enkätstudie riktad till gymnasieskolan tyder på att effekter av Läslyftet finns kvar i gymnasieskolan ett och ett halvt år efter genomförandet men effekterna har till en del avtagit. Läslyftet har haft störst kvarstående effekter på handledarna medan lärarna rapporterar lägst kvarstående effekter av målgrupperna.

Delrapport 12 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 13

Denna enkätstudie tyder på att huvudmännens sammantagna bedömning av Läslyftet är övervägande positiv, om än något mindre positiv än som framkommit i tidigare enkäter till huvudmännen. De viktigaste fördelarna med Läslyftet har, enligt huvudmännen, varit dess systematiska upplägg och att det är en kompetensutvecklingsmodell som kan användas inom flera kompetensutvecklingsområden.

Delrapport 13 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna om Läslyftet.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 1

Utvärderingen visar att innehållet i de 13 första läslyftsmodulerna tycks vara relevant och användbart för målgruppen och presenteras på ett sätt som är anpassat för mottagarna. Text- och filmmaterial kompletterar varandra väl och det finns en stor variation av språk-, läs- och skrivdidaktiska perspektiv, vilket torde lägga god grund för kompetensutveckling av lärare i olika ämnen och stadier.

Ladda ner delrapport 1 om LäslyftetPDF (pdf, 893 kB)

Utvärdering av Läslyftet − delrapport 2

Utvärderingen visar att majoriteten av grundskolans huvudmän, rektorer och handledare och fyra av tio lärare uppgav att Läslyftet har varit mycket bra. För lärarna har Läslyftet haft störst effekt på deras insikter och engagemang i språk- läs- och skrivutvecklingsfrågor och på kollegialt lärande.

Ladda ner delrapport 2 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 3

Utvärderingen visar att de 14 modulerna generellt ger ett gott stöd till lärarna för implementering av föreslagna metoder och arbetssätt. Innehållet i och utformningen av modulerna svarar i hög grad mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Vidare tillgodoser de behoven av fortbildning hos fler lärargrupper.

Ladda ner delrapport 3 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 4

Utvärderingen visar att majoriteten av gymnasieskolans huvudmän, rektorer och handledare och knappt fyra av tio gymnasielärare uppgav att Läslyftet varit ”mycket bra”. En fjärdedel av handledarna uppgav att kvaliteten på handledarutbildningen var ”mycket hög” och hälften att den var ”ganska hög”.

Ladda ner delrapport 4 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 5

Utvärderingen visar att satsningen på Läslyftet i förskolan huvudsakligen uppfattas som positiv, och att satsningens två mål uppfyllts: att utveckla kompetens om barns språkutveckling och att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen.

Ladda ner delrapport 5 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 6

Utvärderingen visar bland annat att Läslyftet har bidragit med insikter och ökad kunskap om hur lärare i grundskolan kan arbeta med språk- läs- och skrivutveckling i alla ämnen. Läslyftet har också gett lärarna insikter och kunskaper av mer generell pedagogisk och didaktisk karaktär.

Ladda ner delrapport 6 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 7

Rapporten redovisar vilka kvarvarande effekter Läslyftet har givit, ett och ett halvt år efter deltagandet. Uppföljningsstudien visar över lag på ett positivt resultat även om effekterna har minskat efter ett och ett halvt år.

Ladda ner delrapport 7 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 8

Rapporten avser de fyra läslyftsmodulerna för förskolan. Rapporten visar att modulerna i hög grad svarar mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Modulerna har förutsättningar att kunna bidra till ökad kunskap om och djupare inblick i barns språkutveckling och deras första möte med skriftspråket.

Ladda ner delrapport 8 om LäslyftetPDF (pdf, 995 kB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 9

Rapporten är en fallstudie som visar Läslyftets avtryck på fyra gymnasieskolor med skilda förutsättningar. Fallstudien visar bland annat att Läslyftet har bidragit till en del nya insikter och kunskaper om språk-, läs- och skrivutvecklande arbetssätt hos de deltagande lärarna.

Ladda ner delrapport 9 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgång

Skolverkets delredovisning av uppdraget att ta fram fortbildning för lärare i läs- och skrivutveckling under åren 2014 och 2015.

Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgånglänk till annan webbplats

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 10

Denna intervjustudie syftar dels till att undersöka skolbibliotekariernas roll i Läslyftet, dels till att undersöka om Läslyftet lett till önskade effekter och söka förklaringar till resultaten. Det råder enighet bland de intervjuade skolbibliotekarierna, rektorerna och lärarna om att satsningen på Läslyftet för skolbibliotekarier har varit värdefull och resulterat i förbättringar i verksamheten.

Ladda ner delrapport 10 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 11

Denna enkätstudie riktad till förskolan tyder på att Läslyftet svarar mot ett stort behov av fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande i förskolan. Så här långt tycks Läslyftet i förskolan uppnått de flesta av de mål som avses med satsningen och då särskilt ökade kunskaper och insikter hos personalen och förändrade arbetssätt.

Delrapport 11 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 12

Denna enkätstudie riktad till gymnasieskolan tyder på att effekter av Läslyftet finns kvar i gymnasieskolan ett och ett halvt år efter genomförandet men effekterna har till en del avtagit. Läslyftet har haft störst kvarstående effekter på handledarna medan lärarna rapporterar lägst kvarstående effekter av målgrupperna.

Delrapport 12 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 13

Denna enkätstudie tyder på att huvudmännens sammantagna bedömning av Läslyftet är övervägande positiv, om än något mindre positiv än som framkommit i tidigare enkäter till huvudmännen. De viktigaste fördelarna med Läslyftet har, enligt huvudmännen, varit dess systematiska upplägg och att det är en kompetensutvecklingsmodell som kan användas inom flera kompetensutvecklingsområden.

Delrapport 13 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Senast uppdaterad 25 mars 2020
 • Stöd i arbetet

  Väck läslusten inför läslovet

  Läslovet kan vara ett tillfälle för elever att hitta sin läslust. Här finns tips på hur du kan hjälpa dina elever att hitta läslusten -året runt!

 • Kurser och utbildningar

  Läslyftet i förskolan

  Ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor. Läslyftet i förskolan handlar om att läsa och om att erbjuda barnen tillfällen att utveckla språket.