Läslyftet i skolan

Språket spelar en avgörande roll för elevernas lärande. Med Läslyftet kan ni utveckla undervisningen så att läsande, skrivande och samtalande främjar elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande. Ni kan arbeta ämnesvis eller i blandade grupper.

 • För förskoleklass till gymnasiet

 • För lärare i alla ämnen, skolformer och skolbibliotekarier

 • På Lärportalen

Call to action

Med statsbidrag: Tidig läs- och skrivutveckling i förskoleklassen och lågstadiet

Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet är en kompetensutveckling med tydlig koppling till elevers tidiga läs- och skrivutveckling baserad på aktuell forskning. Kompetensutvecklingen vänder sig till förskollärare och lärare i förskoleklassen och lågstadiet i grundskola, anpassad grundskola, sameskola och specialskola samt skolbibliotekarier.

I Läslyftet för förskoleklassen och lågstadiet ska en grupp tillsammans med en handledare genomföra åtta moduldelar, en hel modul eller två halva moduler, under ett läsår för att få statsbidrag. Det är halverat antal moduldelar jämfört med tidigare års Läslyft, vilket ger större möjlighet att pröva undervisningsaktiviteterna flera gånger, reflektera tillsammans och pröva igen. Syftet är att det ska leda till ett fördjupat lärande.

Handledarutbildning

De handledare som deltar inom ramen för statsbidraget erbjuds en åttadagars utbildning. Handledarna får ta del av föreläsningar om kollegialt lärande och språk-, läs- och skrivutveckling. Det ingår också gruppsamtal samt praktiska övningar i att leda samtal.

Utbildningen för läsår 24/25 pågår från maj 2024 till maj 2025 och är fördelad på fem tillfällen. Utbildningen är kostnadsfri, förutom eventuella rese- och hotellkostnader.

Handledarutbildning 2024/2025 – Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Materialet finns på Lärportalen

Allt material i Läslyftet finns samlat i moduler på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. I modulerna finns texter baserade på aktuell forskning, filmer, förslag till undervisningsaktiviteter, diskussionsfrågor med mera.

En del av Läslyftets moduler är specialiserade och handlar om ett specifikt skolämne eller en specifik skolform. Andra moduler är generella och kan användas av alla.

Följande moduler är valbara inom Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet med statsbidrag:

 • Läsa och skriva i alla ämnen (förskoleklass–åk 3)
 • Språk i natur- och teknikämnen (förskoleklass–åk 3)
 • Stimulera läsintresse (förskoleklass–åk 9)
 • Strukturerad läs- och skrivundervisning (anpassad grundskola åk 1–9)
 • Tematiska arbetssätt och digitala verktyg (anpassad grundskola åk 1–9)
 • Tidig läsundervisning (förskoleklass–åk 3)
 • Tidig skrivundervisning (förskoleklass–åk 3)
 • Tilltro, läsning och demokrati (anpassad grundskola åk 1–9 och anpassad gymnasieskola)
 • Tvåspråkig undervisning – teckenspråk och svenska (specialskola åk 1–10)

De valbara modulerna är också markerade på Lärportalen.

Läslyftets moduler för skolan på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Modulguider

Här är sammanställningar och beskrivningar av Läslyftets moduler.

Modulguide för Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet Pdf, 2 MB.

Modulguide för Läslyftet i skolan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidsåtgång

De flesta moduler i Läslyftet på Lärportalen består av åtta delar. En moduldel tar minst 4 timmar att genomföra. Att arbeta med en hel modul med åtta delar tar 30–40 timmar.

Vilka moduler och moduldelar som är valbara inom ramen för statsbidrag framgår av Modulguide för Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet.

Så fungerar modulerna på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Du når supporten för Lärportalen här:

E-post till larportalen@skolverket.se

Information

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för olika former av strukturerat, gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utvecklar kunskap.

Läslyftet bygger på kollegialt lärande, tätt knutet till det ordinarie arbetet på skolan. Med utgångspunkt i aktuell forskning lär ni av och med varandra. Arbetet sker i grupp. Någon bör få ansvar för att leda det kollegiala lärandet.

Planera, organisera och följa upp

Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för att arbeta med Läslyftet. Det är viktigt att deltagarna får tillräckligt med avsatt tid för att genomföra alla moment i kompetensutvecklingen: individuell förberedelse, kollegialt arbete, undervisningsaktivitet och uppföljning.

Samtalsunderlaget "Planera, organisera och följa upp Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet med statsbidrag" ger stöd för rektor i hur du kan organisera den här typen av kompetensutvecklingsinsats och hur ni kan förbereda er på skolan. Underlaget poängterar också vad som är bra att tänka på för att Läslyftet ska bidra till ett långsiktigt arbete med språk-, läs och skrivutveckling och kollegialt lärande. Materialet kan också fungera som ett stöd för dig som handledare inför det kommande arbetet med Läslyftet.

Ladda ner Planera, organisera och följa upp Pdf, 746 kB.

Film: Det här är Läslyftet i skolan (tid 7:35)

I den här filmen presenteras modellen och hur man arbetar med Läslyftet. Ni får också besöka tre skolor som har arbetat med Läslyftet.

Presentera Läslyftet på din skola

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för dina kollegor.

Välkommen till Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet

Ladda ner bildspel för förskoleklassen och lågstadiet Pdf, 493 kB.

Välkommen till Läslyftet i skolan

Ladda ner bildspel för skolan Pdf, 1 MB.

Handleda vidare i förskolan, förskoleklassen och lågstadiet 2024/25

Handleda vidare består av två heldagsträffar. Under en dag på hösten och en dag på våren får du lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt om språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare.

Handleda vidare är i första hand till för dig som redan har

 • genomfört handledarutbildningen i Läslyftet i förskolan eller Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet och deltar inom ramen för statsbidraget 24/25
 • genomfört handledarutbildningen i Läslyftet i förskolan eller Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet, läsåret 23/24, och fortsätter att leda kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling, läsåret 24/25.

I mån av plats finns det också möjlighet för dig som leder kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan, förskoleklassen och lågstadiet och tidigare

 • deltagit i handledarutbildning inom Läslyftet eller
 • deltagit i någon av Skolverkets andra utbildningar om kollegialt lärande (ex. Specialpedagogik för lärande och Leda kollegialt lärande) eller
 • har haft ansvar för att leda didaktiska samtal om språk-, läs- och skrivutveckling.

För att få ta del av träffarna ska du i ansökan intyga att du kommer att fortsätta leda kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling under läsåret 2024/25. Träffarna anordnas digitalt.

Handleda vidare för förskolan, förskoleklassen och lågstadiet 2024/25, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Utan statsbidrag: Språk-, läs- och skrivdidaktik för alla ämnen och årskurser

Läslyftet är en kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Läslyftet i skolan vänder sig till lärare i alla ämnen i grundskola, anpassad grundskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, lärare och förskollärare i förskoleklass samt skolbibliotekarier.

Arbeta i valfri studietakt och starta när ni vill. Inget statsbidrag utgår.

Leda kollegialt lärande

För er som tar del av Läslyftet utan statsbidrag erbjuder Skolverket utbildningen Leda kollegialt lärande. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen.

Ansökan till utbildningen för läsåret 2024/25 är öppen 1 mars-15 april 2024.

Leda kollegialt lärande Länk till annan webbplats.

Planera , organisera och följa upp kollegialt lärande Länk till annan webbplats.

Belöning

Därför ska ni arbeta med Läslyftet i skolan

 • Fördjupa era kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling.
 • Samtala med kollegor om forskning och undervisning.
 • Pröva nya arbetssätt i praktiken.
 • Utveckla undervisningen.

Läslyftet finns även för förskolan.

Läslyftet i förskolan

Forskning och fördjupning

Utvärdering av Läslyftet

Utvärderingen av Läslyftet genomfördes 2015-2020. Den utfördes av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport publicerad i juni 2020.

Slutrapport – många nöjda med Läslyftet

Ungefär en fjärdedel av alla lärare och förskolepersonal i Sverige har deltagit i Läslyftet, som är Skolverkets stora satsning på språk-, läs- och skrivutveckling. Läslyftet har varit en uppskattad kompetensutvecklingsinsats. Det visar den utvärdering som Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet gjort på uppdrag av Skolverket.

– Att så många lärare och förskolepersonal deltagit i Läslyftet är positivt. Det visar att många inser hur betydelsefull språk-, läs- och skrivundervisningen är – både i förskolan och skolans alla ämnen. Satsningen har varit viktig för att utveckla undervisningen och främja kollegialt lärande, säger Pia Kangas, undervisningsråd på Skolverket.

Var fjärde lärare och förskolepersonal har deltagit

Läslyftet syftar till att ge förskollärare, lärare samt skolbibliotekarier vetenskapligt väl underbyggda metoder för att utveckla barns språkliga och kommunikativa förmåga samt förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga. Skolverket har fördelat statsbidrag, tagit fram kompetensutvecklingsmaterial och utbildat handledare i att leda kollegialt lärande. Under perioden år 2014 till 2020 har drygt 38 000 lärare och mer än 32 000 förskolepersonal deltagit i Läslyftet. Cirka 7 000 skolor och förskolor har fått statsbidrag från Skolverket för att delta.

Uppskattad kompetensutvecklingsinsats

Majoriteten av skolhuvudmännen, rektorerna, handledarna och deltagarna i förskolan har bedömt Läslyftet som mycket bra eller ganska bra. Deltagarna i grund- och gymnasieskolan var något mindre positiva. Handledare, deltagare i förskolan och i grundskolans lägre årskurser och lärare i svenska och svenska som andraspråk har upplevt störst effekter av Läslyftet. Satsningen har upplevts stärka undervisningen när det gäller arbetet med texter, läsförståelse samt ord- och begreppsförståelse. Läslyftet har också bidragit till att utveckla förskolepersonalens och lärarnas interaktion med barnen och eleverna om olika texter. Dessutom tycks satsningen ha ökat samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier.

Utvecklat undervisningen

Utvärderingen visar att lärare upplever kvarstående effekter på undervisningen. De fortsätter att omsätta det de har lärt sig i sin undervisning, bland annat använder de fler språk-, läs- och skrivutvecklande undervisningsmetoder och arbetar med olika texter på ett mer medvetet sätt. De upplever också att barnen och eleverna har fått ett ökat intresse för text och läsning.

– Det är glädjande att Läslyftet har bidragit till att lärare tillsammans har utvecklat undervisningen. Utvärderingen visar också att Läslyftet har fungerat lika bra på skolor med olika förutsättningar, säger Pia Kangas.

Fakta om utvärderingen

Utvärderingen är genomförd av Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet på uppdrag av Skolverket och inleddes hösten 2015. Utvärderingen bygger på analyser av Läslyftets material, elektroniska enkäter, intervjuer och fallstudier.

Läs mer om Läslyftet i skolan

Läs mer om Läslyftet i förskolan

Utvärdering av elevernas resultat pågår

Den utvärdering som presenteras här och som genomfördes på uppdrag av Skolverket omfattar inte Läslyftets effekt på elevers läs- och skrivförmåga. Det kommer Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) att utvärdera.

Slutrapport och delrapporter

Här finns slutrapporten och delrapporter som har utvärderat Läslyftet i skolan.

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna om Läslyftet.

Utvärdering av Läslyftet – slutrapport

Slutrapporten visar att Läslyftet har upplevts stärka undervisningen när det gäller arbetet med texter, läsförståelse och ord- och begreppsförståelse, samt bidragit till att utveckla förskolepersonalens och lärarnas interaktion med barnen och eleverna om olika texter. Handledare, deltagare i förskolan och i grundskolans lägre årskurser och lärare i svenska och svenska som andraspråk har upplevt störst effekter av Läslyftet. Framförallt har de genom det kollegiala lärandet fått insikter i och kunskaper om undervisning.

Ladda ner slutrapport om Läslyftet Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 1

Utvärderingen visar att innehållet i de 13 första läslyftsmodulerna tycks vara relevant och användbart för målgruppen och presenteras på ett sätt som är anpassat för mottagarna. Text- och filmmaterial kompletterar varandra väl och det finns en stor variation av språk-, läs- och skrivdidaktiska perspektiv, vilket torde lägga god grund för kompetensutveckling av lärare i olika ämnen och stadier.

Ladda ner delrapport 1 om Läslyftet Pdf, 893 kB.

Utvärdering av Läslyftet − delrapport 2

Utvärderingen visar att majoriteten av grundskolans huvudmän, rektorer och handledare och fyra av tio lärare uppgav att Läslyftet har varit mycket bra. För lärarna har Läslyftet haft störst effekt på deras insikter och engagemang i språk- läs- och skrivutvecklingsfrågor och på kollegialt lärande.

Ladda ner delrapport 2 om Läslyftet Pdf, 2 MB.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 3

Utvärderingen visar att de 14 modulerna generellt ger ett gott stöd till lärarna för implementering av föreslagna metoder och arbetssätt. Innehållet i och utformningen av modulerna svarar i hög grad mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Vidare tillgodoser de behoven av fortbildning hos fler lärargrupper.

Ladda ner delrapport 3 om Läslyftet Pdf, 1 MB.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 4

Utvärderingen visar att majoriteten av gymnasieskolans huvudmän, rektorer och handledare och knappt fyra av tio gymnasielärare uppgav att Läslyftet varit ”mycket bra”. En fjärdedel av handledarna uppgav att kvaliteten på handledarutbildningen var ”mycket hög” och hälften att den var ”ganska hög”.

Ladda ner delrapport 4 om Läslyftet Pdf, 2 MB.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 5

Utvärderingen visar att satsningen på Läslyftet i förskolan huvudsakligen uppfattas som positiv, och att satsningens två mål uppfyllts: att utveckla kompetens om barns språkutveckling och att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen.

Ladda ner delrapport 5 om Läslyftet Pdf, 1 MB.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 6

Utvärderingen visar bland annat att Läslyftet har bidragit med insikter och ökad kunskap om hur lärare i grundskolan kan arbeta med språk- läs- och skrivutveckling i alla ämnen. Läslyftet har också gett lärarna insikter och kunskaper av mer generell pedagogisk och didaktisk karaktär.

Ladda ner delrapport 6 om Läslyftet Pdf, 2 MB.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 7

Rapporten redovisar vilka kvarvarande effekter Läslyftet har givit, ett och ett halvt år efter deltagandet. Uppföljningsstudien visar över lag på ett positivt resultat även om effekterna har minskat efter ett och ett halvt år.

Ladda ner delrapport 7 om Läslyftet Pdf, 1 MB.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 8

Rapporten avser de fyra läslyftsmodulerna för förskolan. Rapporten visar att modulerna i hög grad svarar mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Modulerna har förutsättningar att kunna bidra till ökad kunskap om och djupare inblick i barns språkutveckling och deras första möte med skriftspråket.

Ladda ner delrapport 8 om Läslyftet Pdf, 993 kB.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 9

Rapporten är en fallstudie som visar Läslyftets avtryck på fyra gymnasieskolor med skilda förutsättningar. Fallstudien visar bland annat att Läslyftet har bidragit till en del nya insikter och kunskaper om språk-, läs- och skrivutvecklande arbetssätt hos de deltagande lärarna.

Ladda ner delrapport 9 om Läslyftet Pdf, 2 MB.

Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgång

Skolverkets delredovisning av uppdraget att ta fram fortbildning för lärare i läs- och skrivutveckling under åren 2014 och 2015.

Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgång Länk till annan webbplats.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 10

Denna intervjustudie syftar dels till att undersöka skolbibliotekariernas roll i Läslyftet, dels till att undersöka om Läslyftet lett till önskade effekter och söka förklaringar till resultaten. Det råder enighet bland de intervjuade skolbibliotekarierna, rektorerna och lärarna om att satsningen på Läslyftet för skolbibliotekarier har varit värdefull och resulterat i förbättringar i verksamheten.

Ladda ner delrapport 10 om Läslyftet Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 11

Denna enkätstudie riktad till förskolan tyder på att Läslyftet svarar mot ett stort behov av fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande i förskolan. Så här långt tycks Läslyftet i förskolan uppnått de flesta av de mål som avses med satsningen och då särskilt ökade kunskaper och insikter hos personalen och förändrade arbetssätt.

Delrapport 11 om Läslyftet Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 12

Denna enkätstudie riktad till gymnasieskolan tyder på att effekter av Läslyftet finns kvar i gymnasieskolan ett och ett halvt år efter genomförandet men effekterna har till en del avtagit. Läslyftet har haft störst kvarstående effekter på handledarna medan lärarna rapporterar lägst kvarstående effekter av målgrupperna.

Delrapport 12 om Läslyftet Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 13

Denna enkätstudie tyder på att huvudmännens sammantagna bedömning av Läslyftet är övervägande positiv, om än något mindre positiv än som framkommit i tidigare enkäter till huvudmännen. De viktigaste fördelarna med Läslyftet har, enligt huvudmännen, varit dess systematiska upplägg och att det är en kompetensutvecklingsmodell som kan användas inom flera kompetensutvecklingsområden.

Delrapport 13 om Läslyftet Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.


Rapport: Kollegialt lärande fyra år efter Skolverkets lyft

Skolverket har i en utvärdering följt upp i vilken utsträckning arbetet med de tre kompetensutvecklingsinsatserna Matematiklyftet, Läslyftet och Specialpedagogik för lärande har lett till fortsatt arbete med kollegialt lärande på ett antal skolor. Resultatet från utvärderingen finns publicerat i rapporten Kollegialt lärande fyra år efter Skolverkets lyft.

Kollegialt lärande fyra år efter Skolverkets lyft Länk till annan webbplats.


Insatsen ingår i nationella skolutvecklingsprogrammet Kunskap och värden

Statsbidrag för läsåret 2024/2025

Ansökan har stängt.

Statsbidrag för Läslyftet 2024/25

Kontakt

Har ni frågor om Läslyftet, kontakta oss med e-post till laslyftet@skolverket.se.

Senast uppdaterad 19 februari 2024
 • Stöd i arbetet

  Väck läslusten inför läslovet

  Läslovet kan vara ett tillfälle för elever att hitta sin läslust. Här finns tips på hur du kan hjälpa dina elever att hitta läslusten året runt!

 • Kurser och utbildningar

  Läslyftet i förskolan

  Ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor. Läslyftet i förskolan handlar om att läsa och om att erbjuda barnen tillfällen att utveckla språket.

 • Sök statsbidrag för läsåret 2024/2025

  Ansökningsperioden öppnar i början på 2024.

 • Om NCS

  Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling och skolbibliotek, NCS.