Grundläggande litteracitet för vuxna med svenska som andraspråk

Detta material vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Materialet är framtaget för att visa ur ett didaktiskt perspektiv hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning.

I materialet finns en bok bestående av kunskapsöversikt, fristående webbtexter och ett 20-tal filmer som behandlar just detta.

  • Kunskapsöversikt: En samlad översikt över begreppen inom grundläggande litteracitet, där sfi:s historia visas och villkor och förutsättningar för vuxnas lärande behandlas. Ämnen som identitet och makt tas också upp.
  • Stödtexter: Med utgångspunkt i kunskapsöversikten finns ytterligare fristående texter sorterade under fem kategorier: grunder i skriftspråksutveckling, lärarens roll, modersmålets roll, digitala verktyg samt texter i vardags- och yrkeslivet.
  • Filmer: Klassrumssituationer och intervjuer med forskare, rektorer, lärare och elever visar med ljud och bild hur skolan arbetar med grundläggande läs- och skrivundervisning.

Använd detta material för självstudier eller i skolans kollegiala utveckling. Välj de områden som intresserar dig mest.

Grunder i skriftspråksutveckling

Vuxna andraspråksinlärare som ska lära sig läsa och skriva behöver först en kartläggning. Via kartläggningen framkommer elevens tidigare förhållande till text i tryckt och digital form. 

Grunder i skriftspråksutveckling

Lärarens roll i skriftspråksutveckling

Som lärare pratar vi ofta om elevernas kunskaper: hur de lär, vad de kan och vad de behöver. Men det är inte lika vanligt att lärare har tid och utrymme att reflektera över den egna professionen och yrkesrollen. I följande texter behandlas därför dessa frågeställningar som är viktiga för läraridentiteten och utveckling av lärarrollen.

Lärarens roll i skriftspråksutveckling

Modersmålets roll i skriftspråksundervisning

Vissa verksamheter satsar på modersmålsstöd i sfi-undervisningen. Modersmålsstöd och modersmålsundervisning organiseras på olika sätt i landets sfi-verksamheter. I denna text visas olika sätt att organisera modersmålsstöd i undervisningen – integrerade lektioner eller separata lektioner som hålls ihop med en röd tråd. Detta ställer krav på samarbete i kollegiet.

Modersmålets roll i skriftspråksundervisning

Texter i vardags- och yrkeslivet

I vardagslivet förekommer texter som den vuxne behöver kunna både läsa och skriva. En meningsfull undervisning bör därmed bygga på elevernas behov men också på deras tidigare erfarenheter. I denna text beskrivs områden som kan vara relevanta för vuxna.

Kristisk litteracitet

Funktionell och kritisk litteracitet

Digitala verktyg i skriftspråksundervisning

Med hjälp av digitala verktyg i undervisningen kan eleven öka sin digitala kompetens och samtidigt utveckla språket och sin litteracitet. I denna text visas även hur digitala verktyg kan öka individualiseringen och kommunikationsförmågan på svenska. Exempel på innehållet:

  • Användning av blogg
  • Skriva med talsyntes
  • Dela och lagra digitalt innehåll
  • Skapa interaktiva övningar för formativ bedömning

Digitala verktyg i skriftspråksundervisning

Relaterade länkar

Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare Kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Bli sfi-lärare NVL:s kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande littracitet för vuxna Grundläggande litteracitet för nyanlända elever

Senast granskad: 2016-12-05
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten