Planera för lovskola i grundskolan

Alla elever ska få förutsättningar att nå kunskapskraven inom ramen för den ordinarie undervisningen. Vissa elever behöver ändå ytterligare undervisning. Få stöd i planeringen av lovskola med hjälp av våra diskussionsunderlag.

Sedan 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Det finns även annan lovskola som en huvudman kan välja att anordna frivilligt.

Regler och ansvar om lovskola

Tidiga stödinsatser viktigast

Lovskolan är tänkt att vara ett komplement till grundskolan och ska inte ersätta tidiga stödinsatser. Det är viktigt att andra stödinsatser inte uteblir eller skjuts upp. Elever som behöver insatserna ska snabbt få tillgång till dem inom ramen för den ordinarie undervisningen eller som särskilt stöd. Tanken är att så få elever som möjligt ska gå i lovskola.

Läs om extra anpassningar och särskilt stöd

Läs om elever med funktionsnedsättning

Börja i det systematiska kvalitetsarbetet

Eftersom obligatoriskt anordnad lovskola och frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola ingår i grundskolan gäller reglerna om systematiskt kvalitetsarbete. Huvudmannen behöver säkerställa att lovskolan integreras i det arbetet.

Genom att systematiskt arbeta med utveckling skapas förutsättningar för en dialog mellan huvudmannen och rektor samt mellan skolledning och lärare. Den är avgörande vid planering av all verksamhet, så även lovskola. Ta därför gärna med andra medarbetare som har kunskap om lovskola i det här skedet.

Rektorer behöver få förutsättningar att bygga en organisation som gör att undervisningen i lovskolan leder till en god måluppfyllelse för de elever som deltar. Om lovskola bedrivs på samma skolenhet där eleven vanligtvis går krävs förmodligen inte lika många förberedelser.

Mer om det systematiska kvalitetsarbetet

Skapa engagemang i organisationen

Det är viktigt att skapa engagemang inför lovskolan i den egna verksamheten. Att lärare känner delaktighet och har förståelse för lovskolans verksamhet har stor betydelse för genomförandet. Lärarna behöver exempelvis få information om lovskolans syfte, vad den innebär, vilka ramar och förväntningar som finns samt varför huvudman och rektor prioriterar som de gör. För en framgångsrik lovskola behöver både huvudman och rektor kontinuerligt följa upp och stödja lärarna i arbetet.

Grunden för rektors beslut att erbjuda lovskola

Lärares dokumentation, dialog med ansvarig lärare samt tidigare betyg bör ligga till grund för rektors beslut att erbjuda en elev lovskola. På så vis kan elever som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram identifieras. För att det ska vara möjligt är det viktigt att lärare har arbetssätt och rutiner för att dokumentera elevernas kunskaper.

 1. Vilka elever har rätt att erbjudas lovskola och i vilka ämnen?
 2. Vilken rektor ska vara ansvarig för lovskolan?
 3. Vilka lärare ska undervisa i lovskolan och hur ska deras tjänster organiseras?
 4. Hur skapar vi engagemang för lovskolan inför starten och under arbetet?
 5. Hur planerar vi för närvaro av elevhälsan?
 6. Hur löser vi olika administrativa delar som exempelvis lunch, skolskjuts, frånvarohantering, betyg och betygskatalog?
 7. Vad behöver vi särskilt beakta vad gäller schema och elevgrupper?
 8. Hur kan vi planera för studiehandledning?
 9. Finns det anledning att samarbeta med närliggande huvudmän och skolor? Hur kan detta i så fall ske?
 10. Finns det anledning att överlämna undervisning i lovskola till annan huvudman på entreprenad?
 11. Hur kan vi integrera lovskolan i vårt systematiska kvalitetsarbete?

Utgå från tidigare dokumentation om eleven

För att lovskolan ska fungera som ett komplement behöver undervisningen först och främst bygga på elevens ordinarie undervisning. I många fall kommer undervisningen i lovskolan att bedrivas av andra lärare än de som vanligtvis undervisar eleven under terminerna. Dokumentation av elevens tidigare kunskaper och lärande behöver komma lovskolans lärare till del för att på så vis stärka att undervisningen i lovskolan ska fungera som ett komplement. Det är bra om lärarna i lovskolan får underlag i god tid så att de kan planera undervisningen.

Även information om elevens läromedel och aktuella lärverktyg kan vara viktig att förmedla. Dokumentationen behöver vara utformad så att andra än den som upprättat den kan ta del av och förstå den. Det är också viktigt att dokumentationen av elevernas kunskaper inte innehåller integritetskänsliga uppgifter.

Efter genomförd lovskola behöver dokumentationen av kunskaper och lärande återföras till den ordinarie undervisningen för de elever som ska börja årskurs 9.

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Blankett: dokumentera elevens kunskaper inför och efter lovskolan

Blanketten kan vara ett stöd i att överföra information om elevens kunskaper från den ordinarie skolan till lovskolan och tillbaka. Om eleven ska få lovskoleundervisning i fler än ett ämne ska en blankett per ämne fyllas i.

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Elever i behov av särskilt stöd

Om en elev är i behov av särskilt stöd i sitt deltagande i lovskolan behöver rektor som ansvarar för lovskolan fatta beslut om åtgärdsprogram. Beslut om åtgärdsprogram utgår från utredning av elevens behov av särskilt stöd. Om lovskolan bedrivs på en annan skolenhet än elevens ordinarie skolenhet är det väsentligt med bra rutiner för överlämning mellan skolenheterna.

Prövning i lovskola

Huvudmannen ska även erbjuda prövning i anslutning till lovskolan för de elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Det är eleven som avgör om eleven vill genomföra en prövning i anslutning till lovskolan.

Allmänna råd om prövning

Prövning sker senast i juni

Enligt Skolverkets bedömning behöver prövning ske direkt efter avslutad lovskola eller under tiden i lovskolan, dock senast under juni månad. Detta är viktigt för att elevens betyg ska kunna ligga till grund för antagningen till gymnasieskolan. Huvudmannen behöver skapa rutiner som gör det möjligt för elever som uppnår behörighet i lovskolan i juni att vara med i med i antagningsprocessen till gymnasieskolan.

Underlag för prövning

När undervisningen i lovskolan planeras är det angeläget att i god tid bestämma och kommunicera till eleven vad som kommer att utgöra underlag i prövningen och när den ska genomföras. Informationen från avlämnande skolenhet eller lärare blir underlag för planeringen av undervisningen. Prövningen däremot får inte endast utgöras av kompletteringar utan den lärare som genomför prövningen behöver pröva elevens kunskaper i relation till samtliga delar av kunskapskraven och samtliga betygssteg. Även om läraren innan prövningen har sådan information om den prövandes kunskaper, måste prövningen avse samtliga delar av kunskapskraven. Läraren bör vid planeringen av prövning välja ändamålsenliga och varierade former för prövningen.

 1. Hur kan prövning av elevens kunskaper genomföras och vem genomför själva prövningen?
 2. Hur säkerställer vi att en elev som genomgått prövning och uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram kan vara med i den ordinarie antagningen till gymnasieskolan?

Motivera elever att delta i lovskolan

Eleverna kan tacka ja eller nej till erbjudandet om lovskola. Huvudmannen behöver därför arbeta aktivt med att få elever och deras vårdnadshavare att förstå syftet med lovskolan. En del huvudmän upprättar skriftliga överenskommelser med elevernas vårdnadshavare inför elevernas deltagande i lovskolan. Överenskommelsernas syfte är att uppmuntra vårdnadshavare att ta ansvar för att eleverna fullföljer lovskolan.

För att skapa motivation för elever att delta i lovskola kan det vara en god idé att involvera eleverna i planeringen. Huvudmän som tagit hänsyn till elevers önskemål om organisation och upplägg uppger att eleverna har högre närvaro. Önskemål från eleverna kan exempelvis vara att börja senare på dagen eller att skolan serverar gemensam frukost på morgonen.

Det kan vara framgångsrikt att visa vad eleverna får om de går i lovskolan, exempelvis:

 • Koncentrerad undervisning där ett eller några ämnen berörs åt gången
 • Ökade möjligheter att nå behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan
 1. Vad behöver eleverna veta om lovskolan? Vad behöver deras vårdnadshavare veta? Hur ska vi informera dem? Behövs information även på andra språk än svenska?
 2. Hur kan vi involvera eleverna i planeringen av lovskolan?
 3. Hur kan vi samarbeta med elevernas vårdnadshavare?
 4. Hur arbetar vi med motivationen hos våra elever så att de både vill starta och fullfölja lovskolan?
 5. Hur kan studie- och yrkesvägledaren bidra i arbetet med att informera och motivera eleverna att delta?
 6. Kan vi i samband med lovskolan även erbjuda socialt berikande upplevelser till exempel utflykter eller idrotts- och friluftsaktiviteter?
Senast uppdaterad 31 oktober 2023

Innehåll på denna sida