Utbildning för barn i förskolan med annat modersmål än svenska

Förskolan har en viktig roll i att lägga grunden för barns förståelse för olika språk och kulturer. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barns förståelse för mångfald.

Med anledning av situationen i Ukraina

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina kan få ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. På den här sidan hittar du stöd för mottagande, placering och planering av fortsatt utbildning för barn som nyligen är anlända till Sverige.

Barn med annat modersmål än svenska i förskolan

Flerspråkighet är en kompetens som barnet har möjlighet att utveckla tillsammans med vårdnadshavare och förskolepersonal. Med rätt stöttning kan de flerspråkiga barnen utveckla både sitt modersmål och svenskan.

Bild av samverkansmodell där barnet är i centrum.

Med barnet i centrum och samverkan mellan personal och vårdnadshavare kan förskolan bidra till en positiv utveckling.

Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar.

För att arbeta framgångsrikt med detta finns flera centrala områden:

  • Samverka med vårdnadshavare
  • Utveckla ett interkulturellt förhållningssätt
  • Se flerspråkighet som en kompetens
  • Arbeta språkutvecklande med barnets alla språk

Stöd som Skolverket erbjuder för fördjupning inom området

Utbildningsguiden – languages

Kortfattad information om den svenska förskolan på svenska och sex andra språk som stöd för att informera vårdnadshavare. Här finns bland annat filmen Förskolan är till för ditt barn. Filmen är översatt till flera språk och är tänkt att användas för vårdnadshavare som inte har kommit i kontakt med förskolan tidigare.

Förskolan – Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Flerspråkighet i förskolan

Webbstöd med artiklar, filmer och reflektionsfrågor

Flerspråkighet i förskolan

Flera språk i barngruppen

En modul som stödjer det kollegiala lärandet bland annat kring hur man kan arbeta fram en språkpolicy i förskolan samt vikten av interkulturell kommunikation och hur undervisningen kan stötta flerspråkiga barns lärande i förskolan.

Flera språk i barngruppen Länk till annan webbplats.

Förskolans lärande och miljö

En webbkurs som ger dig ökad kunskap om kvalitet, undervisning och progression i förskolan.

Förskolans lärande och miljö

Informationsfoldrar på flera språk

Vi har två informationsfoldrar översatta till flera språk och som vänder sig till vårdnadshavare:

  • Välkommen till förskolan!
  • Ge ditt barn en bra start – stärk språket!

Använd Skolverkets informationsfoldrar

Podd språkutvecklande arbetssätt

Ta del av språkutvecklande arbetssätt på förskolan Rosen i Rosengård i Malmö.

Lärlabbet

Alla barn har rätt att utveckla både sitt modersmål och svenskan i förskolan. Men hur kommer flerspråkigheten in i förskolans pedagogik? Förskollärare Patricia kombinerar språkutvecklande arbetssätt, bilder och kroppsspråk. Anniqa Sandell Ring, utvecklingsledare i Södertälje kommun, menar att det gäller att arbeta metodiskt och utveckla språket i vardagliga situationer som vid påklädning eller under måltiderna.

Flerspråkighet i förskolan Länk till annan webbplats.

UR Play Barnet och orden - om språk i förskolan

Förskolan har en enastående möjlighet att vara den plats där barns intresse för ord och andra språkliga uttryck utvecklas, och där deras naturliga språkglädje ska uppmuntras och stimuleras. Vi tar upp hur det verbala språket utvecklas, hur man arbetar när barnen i en grupp talar flera språk, hur språkstörningar tidigt kan upptäckas och behandlas, och hur barn med funktionshinder finner sina individuella former för kommunikation. Eftersom vuxnas eget språk påverkar barnen vänder vi oss inte bara till de som arbetar inom förskolan, utan även till alla andra vuxna som finns i barnens omgivning

Barn är rika på språk Länk till annan webbplats.

Förskolans roll för barn som flytt

De barn som klarar sig bäst från svåra förhållanden (exempelvis flykt från krig och konflikt), är de som har minst en trygg relation till vuxna utanför familjen, de som får hjälp med att bearbeta sina smärtsamma upplevelser och hantera sin aktuella situation så bra som möjligt, samt de som upplever sammanhang och kontinuitet i livet. För yngre barn är det framför allt förskolepersonal som har potential att vara just den trygga relationen. Få vuxna utanför familjen tillbringar lika mycket tid och lär känna barnen lika djupt som personalen på förskolan.

Brisrapport om förskolans roll för barn som flytt – Bra från början, BRIS Länk till annan webbplats.

Rätt till förskola

Insatslista som rör nyanländas lärande

Insatslistan är en sammanställning av de utbildningar, insatser och material som Skolverket erbjuder, och kan användas i arbetet med nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande. Innehållet är sorterat efter de nationella skolutvecklingsprogrammen.

Insatslista oktober Länk till annan webbplats.

Forskning och rapporter

Skolforskningsinstitutet vill med rapporten Språkutveckling och social inkludering bidra till att synliggöra arbetssätt och insatser som i forskning har visat sig kunna främja och stödja tidig språk- läs- och skrivutveckling för barn med annat modersmål än svenska, samtidigt som deras sociala inkludering står i fokus.

Språkutveckling och social inkludering, Skolforskningsinstitutets webbplats Länk till annan webbplats.

Lika tillgång till utbildning

Uppsats: Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan, 2014 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 15 april 2024

Innehåll på denna sida