Skolans digitalisering

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen ändrats. Vi erbjuder stöd för att omsätta ändringarna i praktiken.

Skärmdump av betaversionen av nya skolverket.se

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du gå in och titta på hur sidorna om digitalisering blir på den nya webbplatsen som håller på att byggas upp.

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Kommentarmaterial om digital kompetens

I kommentarmaterialen kan du läsa om hur digital kompetens, digitala verktyg och medier finns beskrivet i läro-, kurs-, och ämnesplaner. Nu finns även ett kommentarmaterial för vuxenutbildningen, sedan tidigare finns kommentarmaterial för grundskoleutbildningen och gymnasieutbildningen.

Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå

Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå

Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen


Webbkursen Om programmering

Nu är kursen öppen för alla. Ta chansen att lära dig mer om hur programmering påverkar dig, dina barn/elever och samhället.

Om programmering - webbkurs


Varför digitalisera skolan, förskolan och vuxenutbildningen?

Det finns flera skäl till varför alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla en digital kompetens:

  • Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.
  • För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs en digital kompetens. För att förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv.
  • För att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar.

Olof Andersson och Maria Skoglöf berättar om varför och vad i styrdokumenten har ändrats och vad digital kompetens är. Det är att

  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

Förändringar som gäller från 1 juli 2018

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

Programmering i gymnasieskolan

Nationella prov som prövar skriftlig framställning ska göras med dator

Att leda digitaliseringen

Som skolledare och beslutsfattare organiserar och leder du förändringsarbetet, och engagerar din personal i det. Vi erbjuder dig material som underlättar för att omsätta förändringarna i praktiken. Vi har också nytt material för kompetensutveckling.

Att leda digitaliseringen av skolor, förskolor och vuxenutbildningen

Kom igång med digital kompetens

De reviderade läroplanerna, kursplanerna och ämnesplanerna hjälper dig att se vad din undervisning ska behandla för att stärka elevernas digitala kompetens. För att du och dina kollegor ska komma igång med arbetet erbjuder vi

  • kommentarmaterial
  • diskussionsunderlag
  • fritt material för kollegialt lärande om digitalisering

Grundskoleutbildningens digitalisering

Gymnasieutbildningens digitalisering

Vuxenutbildningens digitalisering

Programmering – stöd till dig som vill lära dig mer

Här hittar du kurser, moduler på lärportalen, konferenser m.m

Till dig som lära dig mer om programmering

Förändringar på gång

Förskolans läroplan ses över och där ingår även digital kompetens.  Förslaget redovisas till regeringen våren 2018.

Förskolans läroplan ska revideras

Digitaliseringen av nationella prov kommer att ske stegvis och under 2018 påbörjar vi en försöksverksamhet. Från hösten 2018 är det obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när elever gör delprov som prövar skriftlig framställning i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

Svar på vanliga frågor om digitaliseringen av proven

Digitalisering av nationella proven

Den 1 januari 2018 övergick ansvaret för kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare från regeringen till Skolverket och då trädde även en ny kursplan i kraft.

Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Senast granskad: 2018-04-20