Skolans digitalisering

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen ändrats. Vi erbjuder stöd för att omsätta ändringarna i praktiken.

Webbkursen Om programmering

Just nu pågår en testomgång av kursen och den 8 januari öppnar den för alla. Då publicerar  vi en länk till kursen. Du går till webbkursen, regisrerar dig och sätter igång.

Om programmering - webbkurs


Fler konferenser om digitalisering för skolledare

Välkommen till en konferens om förändringarna i styrdokumenten och Skolverkets stöd. Konferensen riktar sig till dig som är skolledare eller har en samordnande funktion inom grundskolan eller gymnasieskolan. Även IKT-pedagoger, förstelärare eller andra personer med ansvar för kompetensutveckling är välkomna. Nu med fler tillfällen i december som även riktar sig till skolledare inom vuxenutbildningen!

Konferenser för skolledare


Ta del av materialet från digitala veckan

Under den 16-20 har vi bjudit på spännande samtal och tips på nyttiga resurser. Du kan fortfarande  fördjupa dig i digital kompetens.

Här hittar du allt från #digiveckan


Varför digitalisera skolan, förskolan och vuxenutbildningen?

Det finns flera skäl till varför alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla en digital kompetens:

  • Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.
  • För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs en digital kompetens. För att förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv.
  • För att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar.

Olof Andersson och Maria Skoglöf berättar om varför och vad i styrdokumenten har ändrats och vad digital kompetens är. Det är att

  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

Förändringar som gäller från 1 juli 2018

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

Programmering i gymnasieskolan

Att leda digitaliseringen

Som skolledare och beslutsfattare organiserar och leder du förändringsarbetet, och engagerar din personal i det. Vi erbjuder dig material som underlättar för att omsätta förändringarna i praktiken. Vi har också nytt material för kompetensutveckling.

Att leda digitaliseringen av skolor, förskolor och vuxenutbildningen

Kom igång med digital kompetens

De reviderade läroplanerna, kursplanerna och ämnesplanerna hjälper dig att se vad din undervisning ska behandla för att stärka elevernas digitala kompetens. För att du och dina kollegor ska komma igång med arbetet erbjuder vi

  • kommentarmaterial
  • diskussionsunderlag
  • fritt material för kollegialt lärande om digitalisering

Grundskoleutbildningens digitalisering

Gymnasieutbildningens digitalisering

Vuxenutbildningens digitalisering

Programmering – stöd till dig som vill lära dig mer

Här hittar du kurser, moduler på lärportalen, konferenser m.m

Till dig som lära dig mer om programmering

Förändringar på gång

Förskolans läroplan ses över och där ingår även digital kompetens.  Förslaget redovisas till regeringen våren 2018.

Förskolans läroplan ska revideras

Digitaliseringen av nationella prov kommer att ske stegvis och under 2018 påbörjar vi en försöksverksamhet. Från hösten 2018 är det obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när elever gör delprov som prövar skriftlig framställning i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

Digitalisering av nationella proven

Revidering av kursplaner för kommunal vuxenutbildning i sfi pågår. 

Senast granskad: 2017-11-13