Statistiknyhet

Stabila betyg läsåret 2020/21

Preliminär betygsstatistik för våren 2021 visar en marginell ökning av andelen elever som är behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram. Statistiken visar också stabila terminsbetyg i årskurs 6 och att andelen elever som tar examen från ett nationellt program i gymnasieskolan ökar något.

Det är totalt 85,9 procent av eleverna som är behöriga att söka till ett yrkesprogram; 86,9 procent av flickorna och 85,0 procent av pojkarna. Det är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med officiell statistik från föregående läsår. Bland flickor är andelen oförändrad och bland pojkar är det en ökning med 0,7 procentenheter.

Våren 2020 var det genomsnittliga meritvärdet beräknat på 17 ämnen 231,1. Enligt den preliminära statistiken för våren 2021 är meritvärdet oförändrat.

Terminsbetygen i årskurs 6 våren 2021 visar att det är totalt 73,6 procent av eleverna som uppnått godkända betyg (A-E) i samtliga lästa ämnen. Det är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med föregående läsår.

Enligt den preliminära statistiken ökar andelen elever som börjar på ett nationellt program i gymnasieskolan och tar examen inom tre år med 1,2 procentenheter. Våren 2021 var det 79,5 procent av eleverna och föregående läsår var det 78,3 procent. Den största ökningen står de högskoleförberedande programmen för.

Den genomsnittliga betygspoängen har ökat marginellt från 14,4 till 14,5.

Andelen elever med examen eller studiebevis om minst 2500 betygsatta poäng som uppnår grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier är 72,9 procent 2021 jämfört med 73,2 procent föregående läsår. Bland elever med examen är andelen med grundläggande behörighet 79,3 procent 2021.

Om undersökningen

Denna statistik är temporär och preliminär. Att statistiken är temporär innebär att den är framtagen för att återspegla det som användarna har behov av i rådande situation. Att statistiken är preliminär innebär att datamaterialet är inte fullständigt och att det inte heller är granskat i detalj. Den preliminära statistiken kan därmed skilja sig från den slutliga officiella statistiken som kommer att publiceras under hösten 2021. När den slutliga statistiken publiceras finns också mer detaljerad statistik tillsammans med redovisning per huvudman och skolenhet.

Läs pressmeddelandet

PM om preliminär betygsstatistik våren 2021 uppdaterades till en ny version 29 juli 2021. Ursprunglig version publicerades 28 juli 2021.
Uppdateringen gäller ändring av andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier.

PM − Preliminär betygsstatistik våren 2021

Kontakt

08-527 333 00 (Skolverkets Presstjänst)

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .