Statistiknyhet

Ny statistik om terminsbetygen i årskurs 6

Här finns statistik publicerad om elevernas terminsbetyg i årskurs 6, våren 2021, då drygt 121 000 elever avslutade årskurs 6. Andelen elever med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var 73,7 procent.

PM – Betyg i årskurs 6 vårterminen 2021

Officiell statistik tabeller med statistik över betyg i årskurs 6, vårterminen 2021 Länk till annan webbplats.

Sök statistik över betyg i åk 6 på kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Vanligast att uppnå kunskapskraven i bild och slöjd

Bild och slöjd var de obligatoriska ämnen där högst andel elever fick godkända betyg (A-E), 97,4 procent respektive 97,2 procent. Andra obligatoriska ämnen, som en hög andel elever hade uppnått godkända betyg i, var hem- och konsumentkunskap samt musik.

Lägst andel elever med godkända betyg var det i svenska som andraspråk (67,0 procent), matematik (89,1 procent) och engelska (90,7 procent).

Skillnader mellan flickor och pojkar

Flickorna nådde, liksom tidigare år, i högre utsträckning än pojkarna godkända betyg i alla ämnen som de läst. Det var 76,7 procent av flickorna och 70,9 procent av pojkarna som hade uppnått godkända betyg i alla ämnen. Skillnaden mellan könen minskade jämfört med våren 2020.

Ämnen där eleverna får högst respektive lägst betyg

Bland de obligatoriska ämnena var det högsta betyget (A) vanligast i engelska, där 20,1 procent av eleverna uppnått kunskapskraven för detta betyg. Det lägsta betyget (F) var vanligast i svenska som andraspråk (32,3 procent) och matematik (10,2 procent).

Diagram över andel elever (procent) med betygen A-F eller streck per ämne i årskurs 6, våren 2021 Excel, 25 kB, öppnas i nytt fönster.

Förutsättningar under våren

Under coronapandemin har utgångspunkten varit att alla elever ska vara i grundskolan och få sin utbildning i skolans lokaler. Det har dock funnits tillfälliga bestämmelser som gett huvudmannen möjligheter att besluta om till exempel fjärr- eller distansundervisning. Den informationen ingår inte i insamlingen för statistik om terminsbetygen i årskurs 6. Utifrån den officiella statistiken kan Skolverket inte uttala sig om huruvida förändrade förutsättningar för betygsättning och bedömning har påverkat resultaten under pandemin.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.


Publicerades den .