Statistiknyhet

Kommunernas aktivitetsansvar perioden 2021/2022

Under andra halvåret 2021 och första halvåret 2022 omfattade kommunernas arbete med aktivitetsansvaret totalt 58 600 ungdomar. Av dessa ungdomar var 44 procent kvinnor och 56 procent män.

Andelen ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret har minskat sett över de senaste fyra åren. Under perioden 2018/2019 omfattade aktivitetsansvaret 14 procent av alla ungdomar, vilket minskat till 11 procent för perioden 2021/2022. Det är framför allt andelen ungdomar som redan är eller tidigare har varit registrerade inom aktivitetsansvaret som har minskat, från 9 till 6 procent.

Ungdomarnas bakgrund

Mer än hälften av ungdomarna inom aktivitetsansvaret 2021/2022 är födda 2001 eller 2002, det vill säga de fyller 19 eller 20 år under perioden. Det är en högre andel ungdomar som är födda utomlands samt nyinvandrade ungdomar jämfört med bland alla ungdomar i motsvarande åldersgrupp. En annan skillnad är att ungdomarna i aktivitetsansvaret i större utsträckning har föräldrar med grundskola eller gymnasial utbildning som högsta utbildning. Ungdomarna själva har också i genomsnitt lägre meritvärde från grundskolan, 156 jämfört med 220 för samtliga ungdomar, och de är i lägre utsträckning behöriga till gymnasieskolan. Tre fjärdedelar av ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret har antagits på ett program i gymnasieskolan men antingen avbrutit sina studier eller avslutat studierna utan en gymnasieexamen.

Ungdomarnas sysselsättning

Kommunerna har rapporterat uppgifter om sysselsättning för drygt hälften av ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret (30 200 av de 58 600). Bland dessa är arbete den vanligaste sysselsättningen både för männen (32 procent) och kvinnorna (29 procent). En fjärdedel av ungdomarna saknade sysselsättning vid den senaste kontakten med kommunen och endast 15 procent av ungdomarna rapporteras vara i någon form av utbildning.

Kommunernas åtgärder

Kommunerna är skyldiga att erbjuda ungdomarna inom aktivitetsansvaret åtgärder som, i första hand, ska motivera till studier. Under perioden 2021/2022 har en fjärdedel av de omfattade ungdomarna, drygt 14 400, deltagit i en eller flera åtgärder och vanligast är enstaka samtal samt studie- och yrkesvägledning. Nästan 30 procent av kvinnorna och ungefär 24 procent av männen som avslutat en åtgärd går vidare till studier efter avslutad åtgärd.

Ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret är mellan 16 och 19 år gamla. De har slutfört grundskolan eller motsvarande skolformer men inte gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning och de deltar inte heller i någon av dessa utbildningar.

Statistik över kommunernas aktivitetsansvar i tabeller för perioden 2021/2022 Länk till annan webbplats.

Statistik över kommunernas aktivitetsansvar i tabeller för första halvåret 2022 Länk till annan webbplats.

PM – Kommunernas aktivitetsansvar period 2021/2022

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .