Statistiknyhet

Ny statistik om elever som avslutat årskurs 9 och gått direkt till gymnasieskolan

Av samtliga elever som avslutat årskurs 9 våren 2022 var det 98,2 procent som sökte till gymnasieskolan och 97,7 procent som började på ett nationellt program eller introduktionsprogram hösten 2022.

Våren 2022 var det knappt 118 000 elever från årskurs 9 som sökte till gymnasieskolan läsåret 2022/23. Majoriteten av dessa, drygt 113 000, sökte ett nationellt program medan resterande, drygt 4 000, sökte ett introduktionsprogram. Majoriteten som sökte till gymnasiestudier direkt efter årskurs 9 började i gymnasieskolan under hösten även om inte alla som hade sökt ett nationellt program återfanns på ett sådant. Det var drygt 103 000 som hade påbörjat studier på ett nationellt program medan knappt 14 000 återfanns på ett introduktionsprogram hösten 2022.

Högst andel elever började på högskoleförberedande program

Mer än hälften av eleverna började på ett högskoleförberedande program efter att ha avslutat årskurs 9. Störst andel var det bland flickorna med 65 procent jämfört med pojkarna med 56 procent. Bland pojkarna var det 30 procent som började på ett yrkesprogram och bland flickorna var det 22 procent. Det är liten skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller andelen som påbörjat ett introduktionsprogram, 12 procent bland pojkarna och 11 procent bland flickorna. De elever som påbörjar ett introduktionsprogram saknar behörighet för nationellt program. Hösten 2022 var det bara drygt 2 procent av eleverna som inte gick direkt till en gymnasieutbildning. För de 814 elever som saknade personnummer när de avslutade årskurs 9 går det inte att följa ifall dessa återfanns inom gymnasieskolan och de ingår därför ej i sammanställningen.

Diagram 1. Andel elever (procent) på nationellt program eller andra alternativ hösten 2022 för dem som har avslutat årskurs 9 våren 2022, totalt samt flickor och pojkar

Diagram över andelen elever (procent) på nationellt program eller andra alternativ hösten 2022 för dem som har avslutat årskurs 9 våren 2022, totalt samt flickor och pojkar.

Diagrammet visar andelen elever på olika typer av program i gymnasieskolan och andelen elever som inte börjat gymnasieskolan efter att ha avslutat årskurs 9 våren 2022. 65 % av flickorna och 56 % av pojkarna började på ett högskoleförberedande program. 30 % av pojkarna och 22 % av flickorna började på ett yrkesprogram.

Högst genomsnittligt meritvärde för elever på högskoleförberedande program

Elever som börjar på ett högskoleförberedande program har minst 12 ämnen med godkända slutbetyg från årskurs 9. Det ger ett högt genomsnittligt meritvärde, särskilt för flickorna som hösten 2022 hade ett meritvärde på 273 i genomsnitt. Motsvarande resultat för pojkar var 259 i genomsnittligt meritvärde. Eleverna på yrkesprogram har minst 8 ämnen med godkända slutbetyg från årskurs 9, vilket ger lägre genomsnittligt meritvärde. Hösten 2022 var flickornas genomsnittliga meritvärde 214 och pojkarnas var 198 bland elever som började på yrkesprogram. Eleverna som återfanns på ett introduktionsprogram och saknade godkända slutbetyg i ett eller flera ämnen hade betydligt lägre genomsnittliga meritvärden, 100 för flickorna och 92 för pojkarna.

Diagram 2. Elevers genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 våren 2022 fördelat på programtyp hösten 2022, totalt samt flickor och pojkar

Diagram över elevers genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 våren 2022 fördelat på programtyp hösten 2022, totalt samt flickor och pojkar.

Diagrammet visar elevernas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 för olika typer av program i gymnasieskolan hösten 2022. Sammantaget var det genomsnittliga meritvärdet för flickor 242 och det genomsnittliga meritvärdet för pojkar var 221.

Statistiken om övergången finns tillsammans med resultaten av slutbetyg i årskurs 9

På Skolverkets webbplats redovisas resultaten för riket gällande övergången från årskurs 9 till gymnasieskolans program. Där finns redovisning för samtliga nationella program och introduktionsprogram. På webbplatsen finns även statistik för flickor och pojkar, för elever med olika migrationsbakgrund och för elever efter föräldrarnas utbildningsnivå samt resultat för respektive huvudmannatyp i årskurs 9.

Sveriges Officiella Statistik, statistik på riksnivå Länk till annan webbplats.

Fakta om genomsnittligt meritvärde

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg med tillägget av betyget i moderna språk som språkval för de elever som läst det ämnet. Betyg A omvandlas till betygsvärde 20,0, B till 17,5, C till 15,0, D till 12,5, E till 10,0 samt F till 0. Genomsnittligt meritvärde beräknas för de elever som har fått godkänt betyg (A–E) i minst ett ämne, det vill säga elever som har lägst meritvärde 10.

Relaterad information

Slutbetygen för årskurs 9 på samma nivå som före pandemin

Ny statistik om elevers slutbetyg i årskurs 9 per betyg i årskurs 6

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .