Statistiknyhet

Kursbetyg i gymnasieskolan år 2016–2022

Betygspoängen minskar i svenska 3 och matematik 3b i gymnasiet 2022 efter ökningen under 2020 och 2021 under covid-19-pandemin. Minskningen i betygspoängen sker samtidigt som undervisningen återgått till undervisning på plats i skolans lokaler och nationella prov genomförs igen. Det visar att det finns en tydlig pandemi-effekt i dessa kurser under år 2020 och 2021.

PM – Kursbetyg i gymnasieskolan år 2016–2022, en fördjupad analys med fokus på covid-19-pandemin

Skolverket har gjort en fördjupad kursanalys av betygsutvecklingen för elever som slutfört gymnasieskolan år 2016–2022. Syftet har varit att undersöka vilka gymnasiekurser som påverkades mest under pandemin. Vi kan nu för första gången jämföra utvecklingen av kursbetyg före, under och i slutet av covid-19-pandemin.

Minskningen av den genomsnittliga betygspoängen som skett år 2022 i svenska 3 och matematik 3b återfinns på olika delar av betygsskalan. I svenska 3 är det främst andelen elever med betyget A som minskar kraftigt jämfört med år 2021 och 2020. I matematik 3b är främst andelen elever med icke godkänt betyg, betyget F, som ökar jämfört med år 2021 och 2020.

Skillnaderna mellan kommunala och fristående skolor har minskat

De skillnader som uppstod mellan kommunala och fristående skolor under covid-19-pandemin har minskat betydligt år 2022 när undervisningssituationen återgått till mer normala omständigheter och nationella prov åter skrivits. I kursen matematik 3b ökade den genomsnittliga betygspoängen mer på fristående än kommunala skolor under år 2020 och 2021. Men skillnaderna i genomsnittlig betygspoäng mellan de båda huvudmannatyperna har minskat, och år 2022 är de små.

I gymnasiearbetet år 2022 ökar andelen som fått icke godkänt betyg, betyget F, jämfört med år 2021 då undervisningen var kraftigt påverkad av pandemin.

Vi har också granskat kursbetygen för elever som slutförde ett yrkesprogram våren 2022 och som påverkades av pandemin på vårterminen under sitt första läsår. I kurserna svenska 1, matematik 1a och engelska 5 ökade betygen för elever på yrkesprogram då undervisningen var påverkad av covid-19-pandemin och de nationella proven var inställda. Det var främst andelen elever med A som ökade. Samtidigt ökade också andelen med betyget F. Den ökande andelen F som skett på de granskade kurserna på yrkesprogrammen skiljer sig från de granskade fortsättningskurserna på högskoleförberedande program där andelen med F minskat i samband med att undervisningen påverkats av covid-19-pandemin.

I Skolverkets slutredovisning Covid-19-pandemins konsekvenser för skolväsendet som publicerades i slutet av 2022 konstaterades att kursbetygen för eleverna som slutförde gymnasieskolan 2022 delvis återstod att analysera. Slutredovisningen visade att betygen varit stabila eller ökat i gymnasieskolan under pandemin 2020 och 2021 jämfört med 2016–2019. Vår fördjupade analys visar att det finns en tydlig pandemi-effekt när det gäller betygen i svenska 3 och matematik 3b i gymnasieskolan.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .