Statistiknyhet

Ny statistik om elever som gått direkt till gymnasieskolan efter årskurs 9

Av samtliga elever som avslutade årskurs 9 i grundskolan våren 2023 var det 98,6 procent som sökte till gymnasieskolan och 97,7 procent som började på ett nationellt program eller introduktionsprogram hösten 2023.

Våren 2023 var det knappt 119 000 elever som avslutade årskurs 9 och som sökte till gymnasieskolan läsåret 2023/24. Majoriteten av dessa, drygt 114 000, sökte ett nationellt program medan resterande, drygt 4 000, sökte ett introduktionsprogram. Majoriteten som sökte till gymnasiestudier direkt efter årskurs 9 började i gymnasieskolan under hösten, även om inte alla som hade sökt ett nationellt program återfanns på ett sådant. Det var drygt 104 000 som hade påbörjat studier på ett nationellt program medan knappt 13 400 återfanns på ett introduktionsprogram hösten 2023.

Liten ökning i andelen som började på yrkesprogram

Mer än hälften av alla elever som avslutade årskurs 9 började därefter på ett högskoleförberedande program. Störst andel var det bland flickorna med 64 procent, jämfört med 55 procent bland pojkarna. Bland pojkarna var det 31 procent som började på ett yrkesprogram och bland flickorna var det 23 procent. Det är liten skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller andelen som påbörjat ett introduktionsprogram, 12 procent av pojkarna och 11 procent av flickorna. Hösten 2023 var det drygt 2 procent av eleverna som avslutat årkurs 9 som inte gick direkt till en gymnasieutbildning.

I jämförelse med föregående år hade andelen elever som påbörjat ett högskoleförberedande program minskat något hösten 2023, medan andelen som gått till ett yrkesprogram ökat något (med 1 procentenhet både för pojkar och för flickor). Andelarna som påbörjat introduktionsprogram respektive inte påbörjat gymnasieutbildning alls var oförändrade sedan föregående år. För de 1 068 elever som saknade personnummer när de avslutade årskurs 9 går det inte att följa ifall dessa övergått till gymnasieskolan och de ingår därför ej i sammanställningen.

Diagram 1. Andel elever (procent) på nationellt program eller andra alternativ hösten 2023 för dem som har avslutat årskurs 9 våren 2023

Diagram över andelen elever (procent) på nationellt program eller andra alternativ hösten 2023 för dem som har avslutat årskurs 9 våren 2023, totalt samt flickor och pojkar.Förstora bilden

Diagrammet visar andelen elever på olika typer av program i gymnasieskolan och andelen elever som inte börjat gymnasieskolan efter att ha avslutat årskurs 9 i grundskolan våren 2023. 64 procent av flickorna och 55 procent av pojkarna började på ett högskoleförberedande program. 31 procent av pojkarna och 23 procent av flickorna började på ett yrkesprogram.

Meritvärdet högst på högskoleförberedande program

Elever som börjar på ett högskoleförberedande program behöver ha minst 12 ämnen med godkända slutbetyg från årskurs 9. Det ger ett högt genomsnittligt meritvärde, särskilt för flickorna i denna grupp som hade ett meritvärde på 272 i genomsnitt. Motsvarande resultat för pojkar var 259 i genomsnittligt meritvärde. Eleverna på yrkesprogram behöver ha minst 8 ämnen med godkända slutbetyg från årskurs 9, vilket ger lägre genomsnittligt meritvärde. Bland de elever som började på yrkesprogram var flickornas genomsnittliga meritvärde 213 och pojkarnas 199. Eleverna som återfanns på ett introduktionsprogram saknade behörighet för nationellt program och hade därmed betydligt lägre genomsnittliga meritvärden, 100 för flickorna och 94 för pojkarna.

Diagram 2. Elevers genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 våren 2023 fördelat på programtyp hösten 2023

Diagram över elevers genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 våren 2023 fördelat på programtyp hösten 2023, totalt samt flickor och pojkar.Förstora bilden

Diagrammet visar elevernas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 i grundskolan för olika typer av program i gymnasieskolan hösten 2023. Sammantaget var det genomsnittliga meritvärdet för flickor 241 och det genomsnittliga meritvärdet för pojkar var 222.

Statistiken om övergången och slutbetygen i årskurs 9

Sveriges Officiella Statistik, statistik på riksnivå Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Behörigheten till gymnasieskolan stabil sedan förra året

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Fakta om behörighet till gymnasieskolans nationella program

Eleverna ska ha godkänt betyg (A–E) i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk samt i ytterligare minst fem ämnen för att ha behörighet att söka till gymnasieskolans yrkesprogram. För att ha behörighet att söka till ett högskoleförberedande program krävs godkänt betyg (A–E) i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk samt i ytterligare minst nio ämnen, totalt tolv ämnen. Inom gymnasieskolan finns dessutom introduktionsprogrammen som ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till att de kan få ett arbete.

För de elever som har avslutat årskurs 9 i grundskolan utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan har skolhuvudmän skyldighet att erbjuda lovskola i juni samma år som eleven avslutat årskurs 9. Insamlingen av slutbetygen i årskurs 9 avser resultat våren 2023 den 18 juni. Resultat från lovskola ingår därmed inte i den officiella statistiken om slutbetyg i årskurs 9.

Fakta om genomsnittligt meritvärde

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg med tillägg av betyget i moderna språk som språkval för de elever som läst det ämnet. Betyg A omvandlas till betygsvärde 20,0, B till 17,5, C till 15,0, D till 12,5, E till 10,0 och F till 0. Genomsnittligt meritvärde beräknas för de elever som har fått godkänt betyg (A–E) i minst ett ämne, det vill säga elever som har lägst meritvärde 10.

Publicerades den .