Statistiknyhet

Statistik över annan pedagogisk verksamhet 2023

Drygt 5 940 barn är inskrivna i pedagogisk omsorg hösten 2023. Det är en minskning med 869 barn jämfört med föregående år. Antalet barn inskrivna i pedagogisk omsorg har successivt minskat de senaste tio åren.

Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för verksamheter som vänder sig till barn i åldrarna 1 till och med 12 år. I statistiken redogör vi för verksamheterna pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet. Öppen förskola erbjuds i närmare 8 av 10 kommuner medan knappt 6 av 10 erbjuder pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Färre än 2 av 10 kommuner erbjuder öppen fritidsverksamhet.

Pedagogisk omsorg

Officiell statistik på riksnivå över pedagogisk omsorg 2023, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över pedagogisk omsorg på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Hösten 2023 är drygt 5 940 barn inskrivna i pedagogisk omsorg. Det är en minskning med 869 barn jämfört med samma tidpunkt 2022. Sett över en tioårsperiod har antalet barn inskrivna i pedagogisk omsorg successivt minskat och samtidigt har antalet barn inskrivna i fritidshem ökat. Jämfört med år 2014 har antalet barn i pedagogisk omsorg mer än halverats.

Diagram 1. Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg efter åldersgrupp 2014–2023

Diagrammet visar antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg efter åldersgrupp 2014–2023Förstora bilden

Diagrammet visar antal inskrivna barn 2014–2023 efter åldersgrupp. Antalet inskrivna barn i pedagogisk omsorg har framför allt minskat bland barn 1–5 år, från knappt 14 000 barn år 2014 till drygt 5 000 barn år 2023. I åldern 6–12 år har antalet barn som är inskrivna minskat från drygt 1 300 barn år 2014 till drygt 500 barn år 2023.

Det är främst yngre barn som är inskrivna i pedagogisk omsorg. Av alla barn i pedagogisk omsorg är 91 procent mellan 1 och 5 år. Av samtliga barn i befolkningen som är mellan 1 och 5 år är 0,9 procent inskrivna i pedagogisk omsorg. Jämförelsevis är 87 procent av barnen i denna åldersgrupp inskrivna i förskola.

Hösten 2023 finns det 840 verksamheter som bedriver pedagogisk omsorg. Av dessa drivs ca 60 procent av enskild huvudman, resterande drivs av kommunal huvudman. Cirka 86 procent av samtliga verksamheter bedrivs huvudsakligen i hemmet. Antalet verksamheter som bedrivs i hemmet har minskat från 862 för 2022 till 720 för 2023, en minskning med 16 procent. Det går i genomsnitt 7,1 barn per barngrupp.

Diagram 2. Andel verksamheter i pedagogisk omsorg utifrån antal barn per barngrupp 2023

Diagrammet visar andel verksamheter i pedagogisk omsorg utifrån antal barn per barngrupp 2023Förstora bilden

Diagrammet visar andel verksamheter i pedagogisk omsorg utifrån antal barn per barngrupp 2023. Majoriteten av verksamheterna, omkring 44 procent, har barngrupper med 5-6 barn. 20 procent av verksamheterna har barngrupper med 3-4 barn, 5 procent med 1-2 barn, 14 procent med 7-8 barn och 17 procent med 9 barn eller fler.

Totalt arbetar drygt 1 200 personer inom pedagogisk omsorg, vilket är en minskning med ca 140 personer sedan år 2022. Andelen av personalen med någon pedagogisk utbildning har ökat från cirka 37 till cirka 39 procent sedan föregående år. 8,3 procent har en pedagogisk högskoleexamen, 18 procent har en gymnasial utbildning för arbete med barn och knappt 13 procent har viss pedagogisk utbildning. Resterande har en annan utbildning än de som nämnts ovan.

Majoriteten av de som arbetar inom pedagogisk omsorg är kvinnor. Av samtliga anställda är nära 96 procent kvinnor och 4,4 procent män. Andelen män är högre i verksamheter med enskild huvudman än i verksamheter med kommunal huvudman.

I genomsnitt går det 4,8 barn per personal i pedagogisk omsorg hösten 2023. Personaltätheten är i stort sett lika i kommunala verksamheter jämfört med enskilt bedriven, 4,7 barn per personal i kommunala jämfört med 4,8 i enskilt bedriven.

Läs mer om pedagogisk omsorg

Omsorg på obekväm arbetstid

Officiell statistik på riksnivå över omsorg på obekväm arbetstid 2023, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över omsorg på obekväm arbetstid på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Hösten 2023 är drygt 5 420 barn inskrivna i omsorg på obekväm arbetstid, det vill säga omsorg under kvällar, nätter eller helger då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Det är en ökning med 96 barn sedan förgående år, eller 1,8 procent. Av de som är inskrivna är 54 procent mellan 1 och 5 år och resterande 46 procent är mellan 6 och 12 år.

De flesta barn som är inskrivna finns i verksamheter som drivs av kommunal huvudman. Endast 6,4 procent av barnen går i verksamheter med enskild huvudman. Det finns barn inskrivna i omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i 167 av Sveriges 290 kommuner.

Öppen förskola

Officiell statistik på riksnivå över öppen förskola 2023, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över öppen förskola på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Hösten 2023 finns det 507 öppna förskolor, vilket är en ökning sedan förgående år då antalet var 487. Öppna förskolor finns i 223 av Sveriges 290 kommuner. Majoriteten bedrivs i kommunal regi, enbart 7 procent av de öppna förskolorna drivs i enskild regi. Drygt hälften av de öppna förskolorna är samordnade med en familjecentral.

Andelen öppna förskolor som är öppna 21 timmar eller fler per vecka har ökat något över tid. Det är dock fortfarande vanligast att verksamheterna är öppna mindre än 21 timmar i veckan.

Diagram 3. Antal öppna förskolor samt öppethållande, 2014–2023

Diagrammet visar antal öppna förskolor samt öppethållande, 2014–2023Förstora bilden

Diagrammet visar antal öppna förskolor och öppethållande åren 2014–2023. Antalet öppna förskolor har ökat från 439 år 2014 till 527 år 2023. Andelen verksamheter som har öppet 21 timmar eller mer har ökat från 37 procent år 2014 till 46 procent år 2023.

Totalt finns det cirka 800 anställda i den öppna förskolan 2023. Omräknat till heltidstjänster motsvarar det 698 tjänster. Majoriteten av de anställda är kvinnor och endast 1,6 procent av de anställda är män.

Nästan all personal, drygt 98 procent, i den öppna förskolan har utbildning för arbete med barn. Andelen heltidstjänster med pedagogisk högskoleutbildning är drygt 76 procent. Andelen är dock markant lägre i öppen förskola som bedrivs i enskild regi. I enskild regi har 44 procent av personalen en förskollärarutbildning medan motsvarande andel bland kommunala verksamheter är drygt 78 procent.

Öppen fritidsverksamhet för 10–12-åringar

Officiell statistik på riksnivå över öppen fritidsverksamhet 2023, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över öppen fritidsverksamhet på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Hösten 2023 finns det 525 verksamheter med öppen fritidsverksamhet för barn mellan 10 och 12 år, vilket är en ökning med 6 verksamheter sedan 2022.

Diagram 4. Antal öppna fritidsverksamheter totalt samt efter organisering 2014–2023

Diagrammet visar antal öppna fritidsverksamheter totalt samt efter organisering 2014–2023Förstora bilden

Diagrammet visar antal öppna fritidsverksamheter totalt samt efter organisering åren 2014–2023. Åren 2015 var antalet verksamheter i denna tidsserie som flest. Efter det har antalet minskat även om en liten ökning skett de två senaste åren.

År 2023 finns 63 procent av alla enheter med öppen fritidsverksamhet i samma organisation som en grundskola eller anpassad grundskola. Den öppna fritidsverksamheten kan drivas i kommunal eller enskild regi. Majoriteten av verksamheterna, drygt 79 procent, drivs av kommunal huvudman. Resterande drivs av enskild huvudman.

Hösten 2023 finns det öppen fritidsverksamhet i 53 kommuner, vilket motsvarar 18 procent av samtliga kommuner. Av samtliga verksamheter är det cirka 80 procent som har öppet 16 timmar eller mer per vecka.

Det är knappt 1 100 personer som arbetar i öppen fritidsverksamhet år 2023. Omräknat till heltid motsvarar detta 695 tjänster. Av dessa har drygt 13 procent en pedagogisk högskoleexamen, såsom en förskollärar-, fritidspedagog- eller lärarexamen. Omkring 9 procent har fritidsledarutbildning och knappt 16 procent har en annan utbildning inom pedagogik eller inom social omsorg. En stor andel, cirka 62 procent, har en övrig utbildning. I denna utbildningskategori finns personer som har en annan utbildning än de som nämnts ovan.

Om statistiken

Verksamheterna inom annan pedagogisk verksamhet regleras i 25 kap. skollagen (2010:800).

Statistiken över barn och personal i annan pedagogisk verksamhet ingår i Sveriges officiella statistik och avser den vecka då den 15 oktober infaller. Skolverket begär in uppgifter från huvudmän via Statistiska centralbyrån (SCB).

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .