Statistiknyhet

Antalet elever i grundskolan minskar

Grundskolan är en obligatorisk skolform som omfattar nio läsår. Läsåret 2023/24 går drygt 1 110 000 elever i grundskolan, vilket är en minskning på 1 500 elever från föregående läsår.

PM - Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2023/24

Officiell statistik över antalet elever i grundskolan läsåret 2023/24, i tabeller Länk till annan webbplats.

Antalet elever i grundskolan har under en längre tid ökat. Läsåret 2023/24 minskade dock antalet elever i grundskolan med 1 500 elever jämfört med föregående läsår.

Även antalet skolenheter har minskat sedan föregående läsår, både bland kommunala och enskilda huvudmän. Andelen skolenheter med kommunal respektive enskild huvudman är i nivå med föregående läsår, likaså andelen elever som går i kommunal respektive fristående grundskola. Över en längre period har dock andelen elever i skolenheter med enskilda huvudmän ökat och ligger nu på 16 procent.

Spanska fortsatt populärt bland grundskoleelever

Skolorna ska erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska som språkval, samt eftersträva att även erbjuda andra språk. Eleverna ska få undervisning i det språk som de har valt som språkval senast i årskurs 6. Läsåret 2023/24 läser 98 procent av eleverna i årskurs 6–9 i grundskolan moderna språk eller alternativ till moderna språk inom ramen för språkvalet.

Spanska är det vanligaste språket och läses av ungefär 49 procent av eleverna läsåret 2023/24. Därefter följer tyska och franska, ungefär 18 respektive 16 procent av eleverna läser dessa språk.

En elev med en vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om eleven är berättigad till det. Det vanligast förekommande språket är som föregående läsår arabiska, med drygt 51 000 elever. Somaliska är det näst vanligaste språket med knappt 14 100 elever som deltar i modersmålsundervisning.

Andelen elever med utländsk bakgrund oförändrad

Läsåret 2023/24 har 73 procent av eleverna i grundskolan svensk bakgrund och 27 procent har utländsk bakgrund, vilket är i nivå med föregående läsår. Bland de drygt 296 000 eleverna i grundskolan som har utländsk bakgrund är knappt 28 800 elever nyinvandrade och knappt 12 100 elever har okänd bakgrund läsåret 2023/24. Detta motsvarar 2,6 respektive 1,1 procent av samtliga elever i grundskolan. Såväl antalet som andelen nyinvandrade elever har minskat jämfört med föregående läsår, då 33 300 elever eller motsvarande 2,3 procent av samtliga elever var nyinvandrade. Trots att antalet elever med okänd bakgrund har minskat är andelen elever som har okänd bakgrund oförändrad.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .