Statistiknyhet

Nästan dubbelt så många pojkar som flickor i anpassade grundskolan

Läsåret 2023/24 är drygt 16 000 elever mottagna i anpassade grundskolan, vilket är en ökning med 4,4 procent jämfört med föregående läsår. Av dessa elever är 66 procent pojkar och 34 procent flickor.

PM - Elever i anpassade grundskolan 2023/24

Officiell statistik över antalet elever i anpassade grundskolan läsåret 2023/24, i tabeller Länk till annan webbplats.

Den anpassade grundskolan är till för de elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. I anpassade grundskolan kan elever läsa olika anpassade grundskoleämnen. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, kan eleven i stället läsa bredare ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. Elever som är mottagna i anpassade grundskolan kan under vissa förutsättningar få sin utbildning inom grundskolan eller sameskolan. Det kallas för att eleven är integrerad i en grundskoleklass.

Andelen elever i anpassade grundskolan har ökat över tid

Läsåret 2023/24 är drygt 16 000 elever mottagna i anpassade grundskolan, vilket motsvarar ungefär 1,4 procent av eleverna i de obligatoriska skolformerna, frånsett förskoleklassen. Detta är i nivå med föregående läsår. Om vi däremot ser andelen elever i anpassad grundskola över tid, så låg denna länge på ungefär 1 procent, men från och med läsåret 2019/20 har andelen successivt ökat.

Om vi ser till könsfördelningen så går det nästan dubbelt så många pojkar, 66 procent, i anpassade grundskolan som flickor, 34 procent. Detta innebär en liten ökning från föregående läsår, då totalt 65 procent av eleverna var pojkar.

Större andel med utländsk bakgrund i anpassade grundskolan än i vanliga grundskolan

En stor andel av eleverna i anpassade grundskolan, 56 procent, är födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige. Resterande 44 procent har utländsk bakgrund, där 26 procent är födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar medan 18 procent är födda utomlands. Andelen elever med utländsk bakgrund är högre i anpassade grundskolan än i grundskolan, där 27 procent har utländsk bakgrund.

Andelen i anpassade grundskolan som läser svenska som andraspråk är knappt 10 procent, vilket är i nivå med föregående läsår.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .