Statistiknyhet

Statistik över elever i förskoleklass läsåret 2023/24

Antalet elever i förskoleklassen är drygt 119 000 läsåret 2023/24, vilket är en minskning på drygt 5 200 elever jämfört med föregående läsår. Totalt 96,5 procent av alla sexåringar i befolkningen går i förskoleklass läsåret 2023/24.

PM - Elever i förskoleklass läsåret 2023/24

Officiell statistik över antalet elever i förskoleklass läsåret 2023/24, i tabeller Länk till annan webbplats.

Förskoleklassen och dess könsfördelning

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen en obligatorisk skolform och barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Det finns dock möjligheter att tidigare- eller senarelägga skolstarten ett år.

Av alla elever i förskoleklassen är 49 procent flickor och 51 procent pojkar. Könsfördelningen skiljer sig något mellan skolor med olika typer av huvudmän och också mellan yngre och äldre elever.

I skolenheter med kommunal respektive enskild huvudman motsvarar könsfördelningen den totala fördelningen av flickor och pojkar i förskoleklass. Lägst andel flickor återfinns i skolenheter med statlig huvudman vilket skiljer sig från föregående läsår då internationella skolor hade lägst andel flickor.

Det är något vanligare att flickor börjar ett år tidigare i förskoleklass än pojkar. Bland femåringarna i förskoleklassen är 53 procent flickor och 47 procent pojkar och bland sjuåringarna är 28 procent flickor och 72 procent pojkar.

Elever med åtgärdsprogram

Om en elev riskerar att inte nå de ställda kunskapskraven i förskolan, ska eleven så snart som möjligt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om detta inte hjälper ska elevens behov av särskilt stöd utredas och om eleven ska ges särskilt stöd, ska ett åtgärdsprogram utarbetas.

Läsåret 2023/24 omfattas 639 elever i förskoleklassen av ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar 0,5 procent av eleverna i skolformen. Denna andel är i nivå med föregående läsår. Det är vanligare att pojkar har ett åtgärdsprogram än flickor. Läsåret 2023/24 var andelen pojkar med åtgärdsprogram 0,8 procent och andelen flickor med åtgärdsprogram 0,3. Andelen elever med åtgärdsprogram i förskoleklass är lägre än motsvarande andel i grundskolan, där knappt 6 procent av eleverna omfattas av ett åtgärdsprogram.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .