Statistiknyhet

Statistik över elever i specialskolan läsåret 2023/24

Antalet elever i specialskolan har ökat kontinuerligt sedan 2012 till och med föregående läsår, 2022/23. Läsåret 2023/24 har dock antalet elever i specialskolan minskat jämfört med föregående läsår. Från 784 elever till 764 elever, vilket är en minskning med 3 procent.

PM - Elever i specialskolan läsåret 2023/24

Officiell statistik över antalet elever i specialskola läsåret 2023/24, i tabeller Länk till annan webbplats.

Specialskolan och dess elevsammansättning

Specialskolan ska ge barn med funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter en utbildning motsvarande grundskolan som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Det finns fem regionskolor som tar emot elever som är döva eller som har en hörselnedsättning och fem riksskolor som tar emot elever med intellektuell funktionsnedsättning, grav språkstörning eller andra funktionsnedsättningar.

Fördelningen av elever i specialskolan utifrån olika bakgrundsfaktorer skiljer sig från fördelningen i grundskolan. I specialskolan är till exempel 62 procent av eleverna pojkar, 46 procent har svensk bakgrund och 42 procent har minst en förälder med eftergymnasial bakgrund. Motsvarande fördelning i grundskolan är 51 procent pojkar, 73 procent med svensk bakgrund och 64 procent med minst en förälder med eftergymnasial utbildning.

Fler läser modersmål och svenska som andraspråk

Av samtliga elever i specialskolan deltar 10 procent i modersmålsundervisning och 16 procent i svenska som andraspråk. Andelarna elever i specialskolan som läser modersmål eller svenska som andraspråk har ökat markant över en längre period, från 4 respektive 0 procent läsåret 2014/15 till 10 respektive 16 procent läsåret 2023/2024.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .