Statsbidrag för nordiska elever 2024

Det här bidraget ska användas för att ge elever från andra nordiska länder, som inte är folkbokförda i Sverige, möjlighet att studera i Sverige.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Ansökan för vårterminen 2024 är öppen 15 april–15 maj i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Ansökan för höstterminen 2024 är öppen 15 oktober–15 november i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

  • Huvudmän som vid sina skolor har elever från Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna, Grönland och Åland, som inte är folkbokförda i Sverige.
  • Offentliga och enskilda huvudmän kan söka bidraget för elever inom gymnasieskolan.
  • Kommuner kan söka bidraget för elever inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
  • Regioner kan söka bidraget för elever inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå eller i svenska för invandrare.

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här statsbidraget ska användas till att ge elever från nordiska länder möjlighet att studera i Sverige på samma villkor som elever som är folkbokförda i Sverige.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det är huvudmannen som har ansvar för att ta reda på om eleven är folkbokförd i ett annat nordiskt land och studerar på en sådan utbildning som statsbidraget omfattar.

Villkoren som statsbidraget styrs av

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget söks terminsvis och för gymnasieskolan utgår beloppen från riksprislistan för ersättning till fristående skolor. Riksprislistan publiceras i januari varje år. Bidraget motsvarar hälften av det belopp som anges för respektive program (inklusive måltider). Beloppet för IB-utbildningen är detsamma som för naturvetenskapsprogrammet. Bidraget till offentliga huvudmän reduceras för mervärdesskatt om 6 procent.

Riksprislistan 2024

För elever som studerar på en särskild variant eller en riksrekryterande utbildning baseras bidraget på det grundbelopp som framkommer av beslutet för den aktuella utbildningen. Vi fattar beslut om grundbelopp för offentliga huvudmän. För enskilda huvudmän är det både vi och Skolinspektionen som fattar beslut.

Bidragsbeloppet för kommunal vuxenutbildning beslutas av regeringen varje år och anges i regleringsbrevet för Skolverket.

För elever som studerar inom kommunal vuxenutbildning baseras bidraget på antalet verksamhetspoäng under pågående termin, dock maximalt 800 poäng per elev och år. Poängen kan fördelas fritt mellan vår- och hösttermin innevarande kalenderår för samma elev.

För kommuner görs ett avdrag som baseras på det antal svenska elever som är folkbokförda i kommunen och som studerar med studiestöd i Danmark, Finland, Island, Norge, på Färöarna eller Åland. Detta regleras i 12 kap. 8 § gymnasieförordningen (2010:2039) och i 7 kap. 6 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Skolverket hämtar uppgifter om antal elever per kommun och utbildningsform från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.nordiskaelever@skolverket.se.

Senast uppdaterad 28 maj 2024.

Frågor och svar

Nej, det går inte att söka bidrag för elever som går ett introduktionsprogram eftersom de inte är behöriga för utbildning i gymnasieskolan. Statsbidrag ges endast för utbildning i gymnasieskolan som motsvaras av 16 kap. 29-33 §§ skollagen (2010:800).

Nej. Statsbidraget ska ersätta kostnader för de elever från nordiska länder som inte är folkbokförda i en svensk kommun.

Kontakta Skolverket, så hjälper vi dig med hur du fyller i ansökan för en elev som blivit folkbokförd i Sverige under terminen alternativt avbrutit sina studier.