Statsbidrag för regionalt yrkesvux 2025

Det här statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna möjligheten att få en yrkesutbildning inom komvux. Utbildningarna kan även erbjudas som kombinationsutbildning, lärlingsutbildning eller yrkesförarutbildning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2025

Beslut i ansökan

Vi har beviljat totalt 3 247 421 999 kronor i statsbidrag för regionalt yrkesvux 2025.

Beslut i ansökan för regionalt yrkesvux 2025 Excel, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Samverkande kommuner regionalt yrkesvux 2025 Excel, 31 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi fattade beslutet den 2 juli 2024. Ansökan var öppen 1 april–26 april 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisning

Redovisningen är öppen 1 december 2025–15 februari 2026.

Alla samverkande kommuner som beviljas statsbidraget för regionalt yrkesvux ska redovisa vad bidraget har använts till. Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet på den här sidan och i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

För att kunna följa upp de regionala planerings- och dimensioneringsunderlagen kommer vi i redovisningen att samla in information om inom vilka yrkesområden som ni har bedrivit utbildning. Mer information om hur redovisningen kommer att gå till kommer att publiceras under 2025.

Regionalt yrkesvux har en ny hantering

Fem statsbidrag blir ett

För bidragsåret 2025 har regionalt yrkesvux en ny hantering. Den nya hanteringen innebär att de fem statsbidragen yrkesvux, yrkesvux kombination, lärlingsvux, lärlingsvux kombination och yrkesförare nu hanteras som ett enda statsbidrag – regionalt yrkesvux.

Ni kommer att beviljas en totalsumma för regionalt yrkesvux. Pengarna kommer därmed inte att vara knutna till en viss typ av utbildningsform. Om till exempel färre elever än planerat söker till en lärlingsutbildning kan ni alltså använda pengarna för vanlig yrkesutbildning. Pengarna kommer inte heller att vara knutna till ett visst yrkesområde. Om till exempel färre elever än planerat söker till Barn och fritid kan ni alltså använda pengarna till till exempel Bygg och anläggning.

Se över om ni till följd av den nya hanteringen behöver bjuda in användare till statsbidraget regionalt yrkesvux i e-tjänsten för statsbidrag. Detta gäller endast behörigheterna uppgiftssamordnare och uppgiftslämnare som är bidragsspecifika behörigheter.

Ett nytt ansökningsförfarande

Den nya hanteringen innebär även ett nytt ansökningsförfarande. Ansökan görs fortsatt i samverkan. Ni ska beskriva utbildningsplaneringen liksom tidigare år. Men nytt i ansökan är att ni ska ange hur många olika typer av platser som ni ansöker om inom tolv yrkesområden. Inom till exempel området barn och fritid ska ni ange hur många årsstudieplatser som ni söker inom yrkesutbildning, lärlingsutbildning och kombinationsutbildning. Inom området fordon och transport kommer det även att vara möjligt att söka utbildningsplatser för buss, lastbil och lastbil med släp.

Enligt förordningen ska Skolverket ta hänsyn till arbetslöshet och arbetsmarknadens behov vid fördelning av statsbidraget. Fördelningen kommer därför att baseras på statistik om antalet arbetslösa och andelen arbetslöshet samt de riktlinjer som finns i planeringsunderlagen. Om det län som er kommun ligger i ska öka platser inom till exempel bygg och anläggning kommer ni att få en fördel i den fördelningen. Statsbidraget beviljas per kommungrupp.

Regionala planeringsunderlag för gymnasial utbildning

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för

 • kommunal vuxenutbildning
 • kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning.

Minst tre kommuner ska stå bakom en ansökan. Samverkan ska omfatta planering, dimensionering och erbjudande av utbildning.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna under medverkan av arbetslivet för att leda till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Utbildningen inom regionalt yrkesvux ska bedrivas som en sammanhållen utbildning. De samverkande kommunerna kan även erbjuda enstaka kurser i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde utifrån elevernas behov.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Kommuner ska samverka

Kommuner ska ansöka om bidraget i samverkan. De samverkande kommunerna ska planera, dimensionera och erbjuda utbildning tillsammans i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

En kommun kan bara ingå i en ansökan

Det finns inget krav på att det är kommunerna i det primära samverkansavtalet som ansöker. Det går bra att söka statsbidraget tillsammans med en kommun som ligger i ett annat län och alltså omfattas av ett annat planeringsunderlag. Ni kan dock inte ingå i flera olika samverkanskonstellationer. Tidigare har ni till exempel kunnat söka lärlingsplatser i en konstellation och yrkesförarplatser i en annan konstellation. Från 2025 behandlas regionalt yrkesvux som ett bidrag, och varje kommun kan bara ingå i en ansökan.

Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd

Sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna.

Utbudet av utbildning ska planeras efter samråd med regionen i det eller de län som de samverkande kommunerna tillhör, och samråd med Arbetsförmedlingen.

För regionalt yrkesvux ska det finnas ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.

De samverkande kommunerna ska erbjuda studie- och yrkesvägledning. De ska även ta tillvara elevens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens vid planeringen och genomförandet av utbildningen.

Utbildningen eller utbildningsplatsen kan bara finansieras genom ett statsbidrag

Statsbidraget får inte lämnas för en utbildning eller utbildningsplats som redan finansieras av ett annat statsbidrag, till exempel genom statsbidraget för företagsetableringar eller Myndigheten för yrkeshögskolans pilotverksamhet för Nationell yrkesutbildning.

Villkor för yrkesutbildning (yrkesvux)

Medfinansiering

De samverkande kommunerna ska åta sig att sammantaget finansiera ett antal årsstudieplatser utöver de årsstudieplatser som de beviljas statsbidrag för. De ytterligare årsstudieplatserna ska motsvara minst tre sjundedelar av de årsstudieplatser som de får statsbidrag för. Om ni bekostar 700 platser med statsbidrag ska ni själva bekosta 300 platser och alltså totalt genomföra 1 000 platser.

Yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån. Ni kan alltså medfinansiera årsstudieplats mot årsstudieplats, oavsett bidragsnivå.

Beräkningsunderlag för medfinansiering Excel, 18 kB.

Villkor för lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska

 • omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde
 • till minst 70 procent genomföras som arbetsplatsförlagt lärande.

En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå ska

 • omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i anpassad gymnasieskola i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde
 • till övervägande del genomföras som arbetsplatsförlagt lärande.

Statsbidraget är uppdelat i tre delar och omfattar bidrag för att

 • genomföra lärlingsutbildning
 • ge ekonomisk ersättning till arbetsplatsen
 • utbilda handledare.

Rektorn ska upprätta ett utbildningskontrakt

Rektorn ska upprätta ett utbildningskontrakt när en lärlingsutbildning påbörjas. Det ska framgå i utbildningskontraktet vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa. Det ska även framgå vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Utbildningskontraktet ska undertecknas av den kommun som är huvudman för utbildningen, av eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser där någon del av utbildningen förlängs.

Villkor för kombinationsutbildning

I kombinationsutbildningar kombineras svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) med en gymnasial yrkesutbildning. Utbildningarna ska även kombineras med stödjande insatser som syftar till att hjälpa eleverna att nå målen med utbildningen.

För att en utbildning ska ses som en kombinationsutbildning ska den utformas så att yrkeskurser och sfi eller sva läses samtidigt. Att först erbjuda enbart språkutbildning och sedan erbjuda enbart yrkesutbildning är inte en kombinationsutbildning. Skolverket rekommenderar att kombinationsutbildningar bedrivs integrerat eller kombinerat, inte parallellt.

Syftet med statsbidraget är att fler vuxna ska få möjligheten att gå en yrkesutbildning eller lärlingsutbildning inom komvux. Om eleven behöver undervisning i sfi eller sva samtidigt som hen läser yrkeskurserna för att klara målen utgår extra ersättning. Om eleven kan läsa yrkeskurser utan undervisning i sfi eller sva, och alltså inte är i behov av undervisning i sfi eller sva, faller inte elevens utbildning under begreppet kombinationsutbildning. Detta är enligt vår tolkning av förordningen.

Stödjande insatser

Yrkesstudier och språkstudier ska kombineras med stödjande insatser på sådant sätt att det bidrar till att ge eleverna ökade möjligheter att nå målen för utbildningen. Stödjande insatser måste vara något utöver det som redan erbjuds. En orienteringskurs är inte en stödjande insats. Insatserna kan till exempel handla om att öka flexibiliteten, ge extra stöd eller andra anpassningar och även att utöka den pedagogiska personalen eller liknande.

Regleringen av stödjande insatser är relativt bred, vilket indikerar att kommunerna själva ska bedriva de stödjande insatser som just deras elever är i behov av. 

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

Villkor för yrkesförarutbildning

Statsbidrag kan användas för tre sammanhållna utbildningar

Yrkesförare persontransport (buss) som omfattar 500 verksamhetspoäng består av kurserna:

 • Yrkestrafik – TRAYRK1 – 300 verksamhetspoäng
 • Persontrafik – PESPER1 – 200 verksamhetspoäng

Yrkesförare godstransport 1 (lastbil) som omfattar 600 verksamhetspoäng består av kurserna:

 • Yrkestrafik – TRAYRK1 – 300 verksamhetspoäng
 • Godstrafik – GOSGOD0 – 200 verksamhetspoäng
 • Godshantering – GODGOD1 – 100 verksamhetspoäng

Yrkesförare godstransport 2 (lastbil med släp) som omfattar 800 verksamhetspoäng består av kurserna:

 • Yrkestrafik – TRAYRK1 – 300 verksamhetspoäng
 • Godstrafik – GOSGOD0 – 200 verksamhetspoäng
 • Godshantering – GODGOD1 – 100 verksamhetspoäng
 • Fordonskombinationer – TRAFOR0 – 200 verksamhetspoäng

Transportstyrelsens föreskrifter

Innehållet i utbildningarna regleras av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkesförarkompetens (TSFS 2020:29) Länk till annan webbplats..

Hur stort är statsbidraget?

I ansökan för 2025 kan vi besluta om drygt 3 miljarder kronor för bidragsåret.

Ersättningsnivåer

I samtliga yrkesområden lämnas bidrag per årsstudieplats. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng och kan fördelas mellan flera elever. Beroende på utbildning lämnas bidrag med olika belopp per årsstudieplats.

Inom fordon och transport är det även möjligt att söka ersättning för sammanhållna yrkesförarutbildningar. För dessa utbildningar lämnas ett belopp per utbildning.

Barn och fritid

 • Yrkesutbildning (yrkesvux): 35 000 kronor per årsstudieplats.
 • Anpassad utbildning: 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Lärlingsutbildning: 50 000 kronor per årsstudieplats.
 • Kombinationsutbildning: 110 000 kronor per årsstudieplats.

Bygg och anläggning

 • Yrkesutbildning (yrkesvux): 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Anpassad utbildning: 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Lärlingsutbildning: 50 000 kronor per årsstudieplats.
 • Kombinationsutbildning: 110 000 kronor per årsstudieplats.

El och energi

 • Yrkesutbildning (yrkesvux): 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Anpassad utbildning: 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Lärlingsutbildning: 50 000 kronor per årsstudieplats.
 • Kombinationsutbildning: 110 000 kronor per årsstudieplats.

Fordon och transport

 • Yrkesutbildning (yrkesvux): 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Anpassad utbildning: 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Lärlingsutbildning: 50 000 kronor per årsstudieplats.
 • Kombinationsutbildning: 110 000 kronor per årsstudieplats.
 • Buss sammanhållen: 500 verksamhetspoäng, 60 000 kronor per utbildning.
 • Lastbil sammanhållen: 600 verksamhetspoäng, 69 000 kronor per utbildning.
 • Lastbil med släp sammanhållen: 800 verksamhetspoäng, 95 000 kronor per utbildning.

Försäljning och service

 • Yrkesutbildning (yrkesvux): 35 000 kronor per årsstudieplats.
 • Anpassad utbildning: 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Lärlingsutbildning: 50 000 kronor per årsstudieplats.
 • Kombinationsutbildning: 110 000 kronor per årsstudieplats.

Hantverk

 • Yrkesutbildning (yrkesvux): 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Anpassad utbildning: 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Lärlingsutbildning: 50 000 kronor per årsstudieplats.
 • Kombinationsutbildning: 110 000 kronor per årsstudieplats.

Hotell och turism

 • Yrkesutbildning (yrkesvux): 35 000 kronor per årsstudieplats.
 • Anpassad utbildning: 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Lärlingsutbildning: 50 000 kronor per årsstudieplats.
 • Kombinationsutbildning: 110 000 kronor per årsstudieplats.

Industriteknik

 • Yrkesutbildning (yrkesvux): 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Anpassad utbildning: 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Lärlingsutbildning: 50 000 kronor per årsstudieplats.
 • Kombinationsutbildning: 110 000 kronor per årsstudieplats.

Naturbruk

 • Yrkesutbildning (yrkesvux): 75 000 kronor per årsstudieplats
 • Anpassad utbildning: 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Lärlingsutbildning: 50 000 kronor per årsstudieplats.
 • Kombinationsutbildning: 110 000 kronor per årsstudieplats.

Restaurang och livsmedel

 • Yrkesutbildning (yrkesvux): 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Anpassad utbildning: 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Lärlingsutbildning: 50 000 kronor per årsstudieplats.
 • Kombinationsutbildning: 110 000 kronor per årsstudieplats.

VVS och fastighet

 • Yrkesutbildning (yrkesvux): 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Anpassad utbildning: 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Lärlingsutbildning: 50 000 kronor per årsstudieplats.
 • Kombinationsutbildning: 110 000 kronor per årsstudieplats.

Vård och omsorg

 • Yrkesutbildning (yrkesvux): 35 000 kronor per årsstudieplats.
 • Anpassad utbildning: 75 000 kronor per årsstudieplats.
 • Lärlingsutbildning: 50 000 kronor per årsstudieplats.
 • Kombinationsutbildning: 110 000 kronor per årsstudieplats.

Orienteringskurser och teoretiska kurser

Inom varje område kan kommunerna också erbjuda orienteringskurser och kurser i ämnena svenska, engelska, svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap på gymnasial nivå. Ersättning för dessa kurser är 30 000 kronor per årsstudieplats.

Orienteringskurser

En elev inom yrkesutbildning eller lärlingsutbildning får läsa högst 200 verksamhetspoäng i orienteringskurser.

En elev inom kombinationsutbildning får läsa högst 400 verksamhetspoäng i orienteringskurser. Av dessa får högst 200 poäng avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål, och högst 200 får avse andra orienteringskurser.

Teoretiska kurser

Kurser inom ämnena matematik, engelska, svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap på gymnasial nivå får utgöra högst 25 procent av en elevs utbildning.

Statsbidrag för att utbilda handledare

De samverkande kommunerna kan beviljas statsbidrag för att utbilda handledare för lärlingsutbildning och lärlingsutbildning i kombination. Statsbidrag lämnas med 3 500 kronor för utbildning av handledare. Handledarutbildningen måste vara en av Skolverket godkända handledarutbildningar. Handledaren ska utbildas innan eleven tas emot på arbetsplatsen. Ni kan inte få ersättning för en handledare som detta statsbidrag har lämnats för tidigare.

Godkända apl-handledarutbildningar

Statsbidrag för ersättning till arbetsplatsen

De samverkande kommunerna kan få högst 40 000 kronor per årsstudieplats i ersättning till arbetsplatsen för lärlingar. Det bidraget ska fördelas utifrån hur många elever som har tagits emot på arbetsplatser. Om en elev genomför sin utbildning på flera arbetsplatser är det upp till de samverkande kommunerna att avgöra hur statsbidraget ska fördelas mellan arbetsplatserna.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidragvux@skolverket.se.

Senast uppdaterad 03 juli 2024.

Frågor och svar

Det går bra att ansöka om statsbidraget för regionalt yrkesvux för bidragsåret 2025 utan att samverkansavtalen är på plats än. Ni kommer dock att behöva ange vilka kommuner som ni samverkar med i er ansökan. Lagändringarna om bland annat primärt samverkansavtal trädde i kraft den 1 juli 2023 och ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 31 december 2024 när det gäller komvux.

Regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Ja, beviljat bidrag kommer inte att vara knutet till vare sig utbildningsformer eller yrkesområden. Det är därför flexibelt när det kommer till att flytta bidrag både mellan utbildningsformer, som till exempel mellan lärlingsutbildning och yrkesutbildning, och mellan yrkesområden, som till exempel mellan Barn och fritid och Bygg och anläggning.

I redovisningen kommer vi att följa upp hur ni har flyttat bidrag. Vi kan även ställa kompletterande frågor om varför planeringen har ändrats för att följa upp de regionala planerings- och dimensioneringsunderlagen.

I ansökan kan ni endast ansöka om årsstudieplatser inom de tolv yrkesområdena. Inom varje yrkesområde är det årsstudieplatser om 800 verksamhetspoäng som ni kan ansöka om. Det är upp till er att bedöma vilket yrkesområde som ni ska placera in de sökta årsstudieplatserna inom. Det är också upp till er hur ni väljer att ansöka när utbildningar tillhör mer än ett yrkesområde. Det är möjligt att både dela upp på till exempel två yrkesområden eller att endast välja ett av dem. Det som är viktigt att tänka på är att Skolverket tar hänsyn till de regionala planerings- och dimensioneringsunderlagen vid fördelningen av statsbidraget.

Även om statsbidraget har en ny hantering har villkoren i förordningen inte ändrats. Detta innebär att kravet på medfinansiering fortsatt endast gäller yrkesutbildning. Kombinationsutbildning, lärlingsutbildning och sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare omfattas alltså inte av kravet på medfinansiering.