Statsbidrag för svenska utlandsskolor 2025

Statsbidrag lämnas för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så långt det är möjligt, gymnasieskolan. Här hittar du information om de olika statsbidrag som utlandsskolor kan ansöka om för undervisning av svenska elever.

Statsbidrag till utbildningsbidrag till svenska utlandsskolor

Ansökan om statsbidrag skickas in av huvudmannen för utlandsskolan mellan den 15 oktober och den 15 november 2024. Skolverket fattar beslut under första kvartalet 2025.

Statsbidrag till utbildning vid svenska utlandsskolor 2025

Mejladress: statsbidrag.utbildning.utlandsskolor@skolverket.se

Statsbidrag till handledning åt utlandssvenska elever vid distansundervisning

Ansökan om statsbidrag skickas in av huvudmannen för utlandsskolan mellan den 15 oktober och den 15 november 2024. Skolverket fattar beslut under första kvartalet 2025.

Statsbidrag till handledning åt utlandssvenska elever vid distansundervisning 2025

Mejladress: statsbidrag.handledning.distans@skolverket.se

Statsbidrag till lokalkostnader till svenska utlandsskolor

Ansökan om statsbidrag för 2025 skickas in av huvudmannen för utlandsskolan mellan den 15 oktober och den 15 november 2024. Skolverket fattar beslut under första kvartalet 2025. Justering av faktiska lokalkostnader skickas in av huvudmannen för utlandsskolan mellan den 15 januari och den 15 februari nästkommande år.

Statsbidrag till lokalkostnader till svenska utlandsskolor 2025

Mejladress: statsbidrag.lokalkostnader.utlandsskolor@skolverket.se

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning

Ansökan om statsbidrag skickas in av huvudmannen för utlandsskolan mellan den 15 oktober och den 15 november 2024. Skolverket fattar beslut under första kvartalet 2025.

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning 2025

Mejladress: statsbidrag.kompletterandesvenska@skolverket.se

Överenskommelse med Finland respektive Norge

Sverige har ingått överenskommelse med Finland respektive Norge om samarbete på utlandsundervisningens område. Samarbetet avser grundskolans årskurser 1–9 vid godkända utlandsskolor som förklarats berättigade bidrag och innebär

 • att statsbidrag kan lämnas för en svensk elev i finländsk respektive norsk utlandsskola
 • att statsbidrag kan lämnas för kompletterande svensk undervisning för en svensk elev vid finländsk respektive norsk utlandsskola.

Överenskommelse med Finland om samarbete på utlandsundervisningens område, SÖ 2014:9 Länk till annan webbplats.

Överenskommelse med Norge om samarbete på utlandsundervisningens område, SÖ 1996:36 Länk till annan webbplats.

Excel-blankett, blankett och intyg ska skickas in av den norska utlandsskolan till Skolverket via e-tjänsten för säker inlämning av underlag. För att få länken till tjänsten, vänligen kontakta Skolverket via mejl.

Genom e-tjänsten för säker inlämning av underlag kan norska utlandsskolor skicka in underlag som behövs för vår prövning av om en elev uppfyller villkoren i 3 § förordning (1994:519).

Blankett för norska utlandsskolor, prövning av 3 § svenska elever läsår 2024–2025 Excel, 22 kB.

Om underlaget omfattar skyddade personuppgifter skickar den norska utlandsskolan in samtliga uppgifter till Skolverket via post till följande adress:

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

För information om vilket intyg som ska användas se dokumentet Välj rätt intyg eller blankett Pdf, 324 kB..

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Mejla till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se.

Kontakt gällande övriga statsbidrag till svenska utlandsskolor hittar du ovan.

Senast uppdaterad 09 april 2024.

Frågor och svar

Nej, vårdnadshavare kan inte ansöka direkt till Skolverket. Utlandsskolorna kan ansöka om statsbidrag för sina elever. Om skolorna beviljas bidrag för en elev ordnar de ibland det så att avgiften sänks för dessa elever. Det är dock upp till skolan att bestämma hur de lägger upp det.

Bidraget regleras av förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

För att få ingå i skolornas ansökan om statsbidrag ska kraven i 3 § uppfyllas. Se nedan:

3 § Minst en av deras vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem vistas i utlandet på grund av

 1. tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation,
 2. tjänstgöring vid en internationell organisation,
 3. tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen
 4. tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person,
 5. tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande,
 6. tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige, eller
 7. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person,
 8. studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön,
 9. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror, eller
 10. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Statens skolverk får medge att även andra elever än de som avses i första stycket får räknas med, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.

Mer om kraven i 3 § i förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar Länk till annan webbplats.

Ansökan om statsbidrag sker via utlandsskolan mellan den 15 oktober och 15 november 2023.

Beslut om läsåret kommer inte meddelas innan februari eller mars 2024. Ni kommer alltså inte veta innan dess om Skolverket bedömer att ni uppfyller 3 §. Kontakta skolan för att få reda på hur de hanterar detta.

För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via:

info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se